Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai visi maksās taisnīgi?

Ministru kabinets pieņēmis jaunus noteikumus par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem!

Pagājušajā nedēļā piedzīvojām svarīgu notikumu – Ministru kabinets akceptēja Ekonomikas ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par komunālo maksājumu aprēķināšanas un sadales metodikām. Agrāk Latvijas namu pārvaldes pēc tā dēvētā noklusējuma piemēroja Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 aprakstītās metodikas. Jaunajā normatīvajā dokumentā iedzīvotāju ērtībai ietvertas 20 dažādas metodikas dzīvokļu īpašnieku maksājamās daļas aprēķināšanai par atkrirumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju, kā arī par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju.

Jaunie noteikumi nav sarežģīti. Jums nepatīk, ka maksu par atkritumu izvešanu jūsu mājā sadala proporcionāli dzīvokļu skaitam? Tad jums ir tiesības, sasaucot kopsapulci, lūgt, lai pārvaldnieks ar operatoriem noslēdz jaunu līgumu, paredzot nosacījumu, ka maksa par atkritumu izvešanu tiek dalīta proporcionāli dzīvokļos deklarēto personu skaitam, lai lielās ģimenes maksātu vairāk, mazās mazāk.

Lasīt tālāk ...

Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem

Izdots saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta ceturto daļu. Latvijas Republikas Ministru kabinets

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (turpmāk – maksājamā daļa).

2. Dzīvojamās mājas īpašnieki līgumā par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu noteiktajā termiņā un kārtībā katru mēnesi nolasa dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādīto skaitītāju rādījumus un nodod tos personai, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru.

Lasīt tālāk ...

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis?

Kopš 2010.gada likums nosaka pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, pārdodot nekustamo īpašumu, ja veidojas apliekamais ienākums – starpība starp nekustamā īpašuma pārdošanas cenu un tā iegādes vērtību. Likums paredz virkni situāciju, kad nodoklis nav jāmaksā. Atkarībā no tā, kā īpašums iegūts, atšķiras iegādes vērtības noteikšana. Īpašs regulējums ir situācijām, ja tiek pārdots vienīgais īpašums.

Nodokļa maksāšanu nosaka likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.899 «Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» normu piemērošanas kārtība».

Likums paredz, ka ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas apliek ar nodokli kā ienākumu no kapitāla pieauguma. Nodokļa likme ir 15% no starpības, kāda veidojas, no pārdošanas ieņēmuma atņemot īpašuma iegādes vērtību. Ja šāda starpība – kapitāla pieaugums – neveidojas, nodoklis nav jāmaksā.

Lasīt tālāk ...

Kas spēs izpirkt zemi?

Dzīvokļu īpašnieku un zem dzīvojamām mājām esošās zemes īpašnieku konflikts drīz nonāks līdz Saeimai

Pagājušajā nedēļā notika tas, ko daudzi jau sen bija gaidījuši: valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts par dalītā īpašuma izbeigšanu. Beidzot sabiedrībai kļuvis zināms, pēc kādiem principiem dzīvokļu īpašniekiem ļaus izpirkt zemi zem dzīvojamajām mājām. Uzreiz brīdinām: visdrīzāk jau šāda izpirkšana daudziem nebūs pa kabatai. Taču likumprojekts pagaidām vēl ir gluži „jēls”, to gaida uzlabojumi un lasījumi Saeimā.

Dzīvokļu privatizācijas kampaņā daudzi jauntapušie mājokļu īpašnieki pat iedomāties nevarēja, kādas problēmas līdz pat tiesu darbiem viņus sagaida attiecībās ar zemes īpašniekiem. Dalīta īpašuma gadījumā slēdzams nomas līgums, daudziem par pārāk lielu piesaistītu zemesgabalu, kam arī nomas maksa ir nesamērīgi liela. Daļu no problēmām paredz risināt jau pieņemtie grozījumi dzīvojamo māju privatizācijas likumā. Tajā ir valdībai noteikts pienākums līdz šā gada septembra beigām iesniegt Saeimā likumprojektu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanai.

Lasīt tālāk ...

Palielināt pabalstus vai samazināt siltuma cenu?

Vispārējo politiku mājokļu jomā Latvijā, protams, nosaka valdība, bet liela daļa jauno normatīvo aktu top Ekonomikas ministrijā. Par to, kādus jaunus likumus var gaidīt namu pārvaldnieki un dzīvokļu īpašnieki 2015. gadā, stāsta Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītājs Mārtiņš Auders.

Komunālo norēķinu revīzija

– Kādus jaunumus dzīvokļu un komunālās saimniecības jomā jūs gatavojat tieši šobrīd?

– Ekonomikas ministrijai iespējami ātrāk jāpabeidz mājasdarbs pie Ministru kabineta noteikumiem saistībā ar tiešo maksājumu sistēmas ieviešanu Latvijā. Pašas tiesības iedzīvotājiem pāriet uz tiešajiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, bet mums tas jānostiprina ar attiecīgām metodikām.

Lasīt tālāk ...

Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums

Likumprojekts

(...)

II nodaļa

Izpērkamā zeme un izpirkuma cena

5. pants. Izpirkuma cena un tās aprēķināšana

(1) Dzīvokļu īpašnieki izpērkamo zemi izpērk par izpirkuma cenu, kuru veido izpērkamajā zemē ietilpstošo zemes vienību vai zemes vienību daļu kadastrālo vērtību summa, kuru reizina ar izpirkuma cenas korekcijas koeficientu 1,18.

Lasīt tālāk ...

Kam palīdzēs samaksāt parādus?

„Atgriezies no ārzemēm, apciemoju draugu. Viņš ir vientuļi dzīvojošs invalīds, un viņam par dzīvokli iekrājies aptuveni 200 eiro liels parāds. Sakiet, lūdzu, vai Rīgas Sociālais dienests var palīdzēt viņam ne tikai ar dzīvokļa pabalstu, bet arī pabalstu parāda samaksāšanai?”

No Rīgas domes noteikumiem Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”:

„53. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu palielinātā apmērā parāda par īri/apsaimniekošanu un par pakalpojumiem, kuri saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (turpmāk – dzīvokļa parāds), kas veidojies klientam iepriekš neparedzētu izdevumu dēļ (piemēram, smaga saslimšana, ar to saistītie izdevumi u.c.), pamatsummas nomaksai, ja:

Lasīt tālāk ...

Numuru arhīvs: spied un lasi!