Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ierobežos piespiedu nomas maksājumus!

Freepik.com

Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā Par atjaunotā Latvijas Republikas Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Šie grozījumi paredz ierobežot piespiedu nomas maksājumu apmēru, nosakot, ka gadā tie nedrīkst pārsniegt 4% no zemes kadastrālās vērtības.

Izvēlētais risinājums paredz esošo nomas regulējumu aizstāt ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, padarīt skaidrākas un vienkāršākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kas mazinātu strīdu un tiesvedību skaitu dalītā īpašumā. Likumprojekts paredz arī ierobežot piespiedu nomas maksājumu apmēru, nosakot, ka gadā tas nedrīkst pārsniegt 4% no zemes kadastrālās vērtības. Patlaban zemes nomas maksājumi gadā var pārsniegt pat 9% no zemes kadastrālās vērtības.

Lasīt tālāk...

«Pieprasu īres maksas samazināšanu!»

Pixabay.com

Kā īrniekam pareizi sazināties ar dzīvokļa īpašnieku, lai saņemtu atlaidi, bet dzīvokļa saimniekam – pasargāt sevi no īrnieka parādnieka?

Pēc ārkārtējās situācijas beigām daļa Latvijas iedzīvotāju ir palikuši bez darba. Ja šie cilvēki ir kāda dzīvokļa īrnieki, tad cenšas pierunāt saimnieku samazināt īres maksu vai arī izbeigt līgumu pirms termiņa, lai atrastu lētāku mājokli. Par pušu tiesībām šādā situācijā stāsta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Īres valdes galvenā speciāliste Viktorija Samoteja.

– Kā pareizi paprasīt dzīvokļa īpašniekam, lai viņš uz krīzes laiku samazinātu īres maksu?

– Likuma Par dzīvojamo telpu īri 13. panta pirmajā daļā teikts, ka dzīvojamās telpas īres līguma sākotnējos noteikumus var izmainīt tikai pēc dzīvokļa īpašnieka un īrnieka rakstveida vienošanās. Tas nozīmē, ka īres maksas samazināšana iespējama tikai pēc pušu abpusējas piekrišanas. Nekāda pašdarbība šeit nav pieļaujama – īrnieks nevar vienpusēji izlemt, ka tagad viņš maksās mazāk.

Lasīt tālāk...

Parakstu vākšana neatbilst likumam?

Peggy und Marco Lachmann-Anke, Pixabay.com

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi: kāpēc tie ir svarīgi, un kā tos pieņemt?

„Mūsu mājā parādījās jauns kaimiņš, kuram ir savs būvniecības uzņēmums. Marta sākumā šis cilvēks apstaigāja visus dzīvokļus, piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem parakstīt iesniegumu namu pārvaldei par kāpņutelpu remontu un šo darbu uzticēšanu viņa uzņēmumam. Gribēju jautāt, vai vispār ir atļauts pieņemt tādus lēmumus bez kopsapulces, tikai parakstu vākšanas veidā? Vēl man ir jautājums arī par to, kā mums, dzīvokļu īpašniekiem, pareizi nobalsot par ceļazīmes uzstādīšanu, kas liegtu citu māju iedzīvotājiem atstāt savus transportlīdzekļus mūsu pagalmā? Rīgas iedzīvotājs.”

Lasīt tālāk...

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā

Rīgā 2020. gada 29. maijā (prot. Nr. 16, 29. §)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) var sniegt palīdzību, piešķirot finansējumu (turpmāk – Līdzfinansējums) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas (turpmāk – Mājoklis) atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai Mājoklī un Līdzfinansējuma apmēru.

Lasīt tālāk...

Ūdens zudumi: Ziniet savas tiesības!

Svarīgākais par ūdens zudumu izskaušanu Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

30.p. Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 20%, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot. Ja pārvaldnieks šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, norādot plānoto termiņu.

Lasīt tālāk...

Liftu drošas lietošanas nodrošināšanai plānots noteikt stingrākas drošuma prasības

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti nosaka darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu liftu drošu lietošanu, taču nav specifiski definētas drošuma prasības liftiem, kas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 25 gadiem.

Ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) liftu pārbaudēs konstatēto, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar PTAC izstrādājusi un š.g. 2.jūlijā valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi”. Aicinām ieinteresētās puses iepazīties ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu un sniegt savus priekšlikumus Ekonomikas ministrijai to pilnveidošanai. Pēc starpinstitūciju saskaņošanas MK noteikumus projekts tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Lasīt tālāk...

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Izdoti saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. panta ceturto daļu.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!