Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ūdens patēriņa starpība – ir izmaiņas noteikumos!

Freepik.com

Augustā Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas kārtībā, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. Minētās izmaiņas attiecas uz tādām dzīvojamajām mājām, kurās mājas pārvaldīšanas tiesības pilnībā pieder dzīvojamās mājas īpašniekiem. 

Ūdens un siltums – kā tas notika līdz šim?

Līdz šim pastāvošā ūdens patēriņa starpības sadales kārtība pārņemtajās mājās paredzēja iespēju visu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību uzrēķināt atsevišķiem vai pat vienam dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam, kas ir nesamērīgi lielas izmaksas ūdens patēriņa starpības gadījumā.

Nereti dzīvojamajās mājās ir problēmas arī ar nesamērīgu siltumenerģijas patēriņa sadalījumu īpašnieku starpā, ja tiek veikta individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās ar siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem, jo trūkst rūpīgāk izstrādātas maksājamo daļu aprēķina metodikas.

Visa ūdens patēriņa starpība vairs netiks pieskaitīta vienam dzīvoklim

Saistībā ar ūdens patēriņa starpības sadales kārtību ņemtas vērā 2019. gada 19. novembrī pieņemtās izmaiņas MK 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, kas tiek piemēroti pārvaldīšanas tiesību nepārņemtajās mājās. Minētajos MK noteikumos jau tiek risināts jautājums par to, lai visu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību nevarētu piemērot vienam dzīvojamās mājas īpašniekam.

Līdz ar to analoģiska kārtība pārņemta arī MK noteikumos, kuri attiecas uz dzīvojamām mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības īpašnieki ir pārņēmuši. Turpmāk arī šajās mājās situācijā, kad nav zināms kādā no dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām vai mākslinieka darbnīcām patērētais ūdens apjoms, tiks aprēķināts tiem piegādātais ūdens daudzums, nevis piemērojama visa ūdens patēriņa starpība.

Apmaksa pēc formulas

Attiecīgi šādam dzīvoklim ūdens patēriņu (daļu no ūdens patēriņa starpības) aprēķinās pēc formulas, kurā izmanto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu uz vienu iedzīvotāju.

Savukārt nedzīvojamai telpai vai mākslinieka darbnīcai ņems vērā tās augstāko ūdens patēriņu pēdējo sešu mēnešu laikā. Atlikusī ūdens patēriņa starpība, ja tāda būs, tiks sadalīta starp visiem dzīvojamās mājas īpašniekiem.

Ūdens skaitītāji: varēs pagarināt to verificēšanas periodu

Turpmāk arī pārvaldīšanas tiesību pārņemtajās mājās varēs lemt par ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas perioda pagarināšanu, ja dzīvojamajā mājā ieviesīs vienotu kārtību (kopīgi piederoši, vienādi, centralizēti uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji) un izvēlētajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ražotāja instrukcijā būs norādīts garāks lietošanas ilgums. Mērķis ir veicināt ūdens patēriņa uzskaites pilnveidošanu dzīvojamajās mājās, kā rezultātā ir iespējams samazināt ūdens patēriņa starpību.

Tāpat arī šajās mājās turpmāk ūdens patēriņa skaitītāja atkārtotā verificēšana būs jāveic līdz atkārtotās verificēšanas termiņa beigām. Līdz ar to tiek izslēgts līdz šim pastāvošais izņēmums, kurā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi tika ņemti vērā vēl trīs mēnešus pēc tā atkārtotās verificēšanas termiņa beigām.

Kā sākt piemērot jauno kārtību?

Lai mājas īpašnieki varētu sākt piemērot jauno ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, viņiem jāpanāk kopēja vienošanās ar personu, kura aprēķina maksājamo daļu, un nepieciešams veikt grozījumus pakalpojumu līgumā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju.

Taisnīgāka maksa par siltumu

Lai sekmētu samērīgu siltumenerģijas patēriņa sadalījumu dzīvojamās mājas īpašnieku starpā, ja ir ieviesta individuālas siltumenerģijas uzskaites sistēma ar individuāliem siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem dzīvokļos (to skaitā nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās), no 2022. gada 1. marta noteikts ievērot atsevišķus priekšnoteikumus šādas sistēmas efektīvai izmantošanai. 

Vienlaikus dzīvojamo māju īpašnieku maksājamo daļu aprēķinā būs jāņem vērā siltumenerģijas patēriņu ietekmējošie faktori, piemēram, dzīvojamo telpu izvietojums dzīvojamā mājā. Attiecīgi būs jāpiemēro Ministru kabineta noteikumos papildu pievienotajos pielikumos noteiktie koeficienti.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem stājušies spēkā 3. septembrī, vienlaikus atsevišķām izmaiņām ir noteikts pārejas periods.

Numuru arhīvs: spied un lasi!