Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi

no Ministru kabineta noteikumu № 160, Rīgā 2016. gada 15. martā.

(...)

V. Nosacījumi dzīvokļu īpašniekiem atbalsta saņemšanai

31. Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pretendēt uz atbalstu, ja atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izpildīti visi šie nosacījumi:

31.1. vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā) vai 20 % domājamo daļu no kopīpašuma (nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā). Ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;

Lasīt tālāk...

Jauni noteikumi dzīvokļu īrniekiem: labi vai slikti?

Ekonomikas ministrija sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu, kas lielā mērā mainīs dzīvokļu īpašnieku un īrnieku attiecības.

Noteikumu projektam dots nosaukums „Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”. Pati metodikas ideja, kas īres maksu padarītu pilnīgi caurspīdīgu, Latvijā bija vajadzīga jau sen, vismaz 20 gadus. Īpaši nepieciešama tā bija pagājušā gadsimta 90. gadu beigās, kad attiecības starp denacionalizēto māju īpašniekiem un viņu „padomju” īrniekiem bija galēji saasinājušās. Māju un dzīvokļu īpašnieki cēla cenas, bet iebiedētie īrnieki maksāja, īsti nesaprazdami, par ko tieši šķiras no simtiem latu...

Lasīt tālāk...

Ko saka likums?

Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Svarīgākais par mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un pārskatīšanu.

1. pants. (...)

20) dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals – zeme, uz kuras uzcelta dzīvojamā māja, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamie infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikāciju elementi, kas uzrādīti šā zemes gabala detālplānojumā. (...)

Lasīt tālāk...

Nekustamā īpašuma nodoklis: vairāk vai mazāk?

Lasiet Rīgas domes saistošos noteikumus, lai uzzinātu, ko darīt dzīvokļa īpašniekam, lai nākamgad par mājokli nebūtu jāmaksā SEPTIŅKĀRT lielāks nekustamā īpašuma nodoklis!

No 2016. gada 1. janvāra Rīgā mainīsies nekustamā īpašuma aprēķināšanas noteikumi. Galvenais jaunums: galvaspilsētas dzīvokļu īpašnieki, kuru īpašumā līdz 31. decembrim dzīvesvietu nebūs deklarējusi vismaz viena persona, maksās septiņas reizes lielāku nodokli – pēc likmes 1,5% no objekta kadastrālās vērtības. Atlicis tikai nedaudz vairāk par mēnesi, lai nokārtotu visas formalitātes un novērstu paaugstinātas nodokļa likmes piemērošanu. Esiet uzmanīgi!

Kā zināms, šobrīd vidēji statistiska dzīvokļa īpašnieks Rīgas mikrorajonā maksā nekustamā īpašuma nodokli 0,2% apmērā no mājokļa kadastrālās vērtības gadā. Ja ģimenei nepienākas nodokļa atlaides, tā katru gadu pašvaldībai samaksā aptuveni 50 eiro.

Lasīt tālāk...

Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 522

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas privatizācijas sagatavošanas procesā nosaka privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu (turpmāk – funkcionāli nepieciešamais zemes gabals).

2. Funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nosaka konkrētai privatizējamai dzīvojamai mājai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» 28. panta otrajā daļā minētos kritērijus.

Lasīt tālāk...

Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.148

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, nekustamos īpašumus, kuri netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Lasīt tālāk...

Vai visi maksās taisnīgi?

Ministru kabinets pieņēmis jaunus noteikumus par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem!

Pagājušajā nedēļā piedzīvojām svarīgu notikumu – Ministru kabinets akceptēja Ekonomikas ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par komunālo maksājumu aprēķināšanas un sadales metodikām. Agrāk Latvijas namu pārvaldes pēc tā dēvētā noklusējuma piemēroja Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 aprakstītās metodikas. Jaunajā normatīvajā dokumentā iedzīvotāju ērtībai ietvertas 20 dažādas metodikas dzīvokļu īpašnieku maksājamās daļas aprēķināšanai par atkrirumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju, kā arī par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju.

Jaunie noteikumi nav sarežģīti. Jums nepatīk, ka maksu par atkritumu izvešanu jūsu mājā sadala proporcionāli dzīvokļu skaitam? Tad jums ir tiesības, sasaucot kopsapulci, lūgt, lai pārvaldnieks ar operatoriem noslēdz jaunu līgumu, paredzot nosacījumu, ka maksa par atkritumu izvešanu tiek dalīta proporcionāli dzīvokļos deklarēto personu skaitam, lai lielās ģimenes maksātu vairāk, mazās mazāk.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!