Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi

no Ministru kabineta noteikumu № 160, Rīgā 2016. gada 15. martā.

(...)

V. Nosacījumi dzīvokļu īpašniekiem atbalsta saņemšanai

31. Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var pretendēt uz atbalstu, ja atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izpildīti visi šie nosacījumi:

31.1. vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā) vai 20 % domājamo daļu no kopīpašuma (nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā). Ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;

31.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nedzīvojamo telpu grupu platība nepārsniedz 25 % no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējās platības;

31.3. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā.

32. Šo noteikumu 31.3. apakšpunktā ir norādīts sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. Sasniedzamais siltumenerģijas patēriņa līmenis apkurei pārējā Latvijas teritorijā nosakāms atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „Būvklimatoloģija””.

33. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmās izmaksas ir:

33.1. būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;

33.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide;

33.3. atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana;

33.4. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu autoruzraudzība un būvuzraudzība;

33.5. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas izmaksas, sedzot darba samaksu pilnvarotās personas darbiniekiem un atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

33.6. pievienotās vērtības nodoklis. Grantu gadījumā pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja pilnvarotā persona to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

34. Šo noteikumu 33.3. apakšpunktā norādītās izmaksas ir attiecināmas, ja veikts novērtējums, ka augstas efektivitātes sistēmas ieviešana ir tehniski un ekonomiski pamatota un samazina enerģijas patērētāju kopējās izmaksas.

35. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu neattiecināmās izmaksas ir:

35.1. šo noteikumu 39.2., 39.3., 39.4. un 39.5. apakšpunktā norādītās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

35.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas, kas radušās pirms sabiedrības Altum lēmuma par granta piešķiršanu;

35.3. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 53.1.1. apakšpunktā minēto plānotā aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma apmēru un šo noteikumu 57. un 80. punktā minētās izmaksas.

VI. Vispārīgā atbalsta saņemšanas kārtība dzīvokļu īpašniekiem

36. Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību šo noteikumu 33. punktā minēto izmaksu segšanai no sabiedrības Altum var saņemt:

36.1. grantu;

36.2. aizdevumu;

36.3. garantiju cita finansētāja finansējuma saņemšanai.

37. Ja uz zemes gabala vienā adresē ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, atbalsta pieteikumā norāda energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus vienai vai vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja katra no tām atsevišķi atbilst šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

38. Pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas un pieteikšanās cita finansētāja finansējumam pilnvarotā persona vēršas pie sabiedrības Altum, lai saņemtu konsultāciju par šo noteikumu 39. punktā minēto dokumentu sagatavošanu un sagatavoto dokumentu kvalitāti, kā arī lai saņemtu atzinumu saskaņā ar šo noteikumu 40. punktu.

39. Pilnvarotajai personai nepieciešams pozitīvs atzinums no sabiedrības Altum par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju. Lai saņemtu šo atzinumu, pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā Altum:

39.1. pieteikumu atzinuma saņemšanai;

39.2. ēkas energosertifikātu, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 1. pielikumu „Ēkas energosertifikāts”. Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu:

39.2.1. par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3. pielikumu;

39.2.2. par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā, ietverot šo noteikumu pielikumā minēto informāciju;

39.3. būvspeciālistu sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””;

39.4. būvspeciālistu sagatavotu būvprojektu vai ēkas fasādes apliecinājuma karti un darba organizācijas projektu saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”;

39.5. apliecinājuma karti inženierbūvēm saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (ja attiecināms);

39.6. siltumenerģijas piegādātāja izziņu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā (ja attiecināms);

39.7. uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

40. Sabiedrība Altum izvērtē šo noteikumu 39. punktā minētos dokumentus un sniedz atzinumu:

40.1. par iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem energoefektivitātes aprēķinu jomā un nozares labajai praksei, tai skaitā:

40.1.1. par plānoto siltumenerģijas ietaupījumu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

40.1.2. par plānoto siltumenerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

40.2. par granta iespējamo maksimālo attiecināmo izmaksu procentuālo apmēru (saskaņā ar šo noteikumu 40.1.2. apakšpunktā konstatēto) no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksām atbilstoši šo noteikumu 57. punktam;

40.3. par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo de minimis apmēru, ja piemērojams.

41. Dzīvokļu īpašnieki vai pilnvarotā persona izvēlas būvkomersantu, autoruzraugu un būvuzraugu (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs) atbilstoši sabiedrības Altum norādījumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

41.1. dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona neatrodas interešu konfliktā ar pakalpojumu sniedzēju, t. i., pilnvarotā persona, tās dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks nav pakalpojumu sniedzējs vai pakalpojumu sniedzēja apakšuzņēmējs, kā arī pilnvarotā persona nav pakalpojumu sniedzēja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks;

41.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām.

42. Pēc šo noteikumu 40. punktā minētā atzinuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieki atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņem lēmumu par:

42.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu vai pārbūvi;

42.2. būvkomersanta, autoruzrauga un būvuzrauga pakalpojumu izmaksām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai;

42.3. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadītāju izmaksām.

43. Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību piesakās finansējuma saņemšanai pie cita finansētāja.

44. Cits finansētājs izsniedz apliecinājumu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai sabiedrībā Altum.

45. Cits finansētājs kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas starpnieks iesniedz sabiedrībā Altum šo noteikumu 50. punktā norādīto atbalsta pieteikumu sadarbības līgumā noteiktajā kārtībā.

46. Sabiedrība Altum un cits finansētājs vienojas par sadarbības nosacījumiem, kas saistīti ar finansējuma un atbalsta piešķiršanu un sadarbību ar dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību, noslēdzot sadarbības līgumu. Citu finansētāju izsniegtajam finansējumam piemērojami šo noteikumu 31. un 33. punkta nosacījumi.

47. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās rodas pēc sabiedrības Altum lēmuma par granta piešķiršanu.

48. Pilnvarotā persona energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1303/2013 un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

49. Dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums:

49.1. pilnvarot citu juridisku personu, ja sākotnēji pilnvarotā persona jebkādu iemeslu dēļ nevar turpināt vai neturpina pilnvarojumā noteiktās darbības, tostarp nepilda saistības, ko tā uzņēmusies, ciktāl tās attiecināmas uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma apjomu. Šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieki vai to pārstāvis nekavējoties informē sabiedrību Altum;

49.2. segt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu sadārdzinājumu.

VII. Kārtība un nosacījumi sabiedrības Altum aizdevuma un granta saņemšanai

50. Pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā Altum granta pieteikumu bet, ja pilnvarotā persona saņēmusi šo noteikumu 44. punktā minēto cita finansētāja apliecinājumu, aizdevuma pieteikumu, kas satur šādus dokumentus un informāciju:

50.1. aizpildītu atbalsta pieteikuma veidlapu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas publicēta sabiedrības Altum tīmekļvietnē;

50.2. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pieņemtu dzīvokļu īpašnieku lēmumu:

50.2.1. par pilnvaroto personu, kas ir tiesīga iesniegt atbalsta pieteikumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, kā arī veikt citas ar dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu saistītās darbības, tajā skaitā aizdevuma un granta saņemšanu un norēķinu organizēšanu (ja dzīvokļu īpašnieki lēmuši, tad arī par maksājumiem pilnvarotai personai);

50.2.2. par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu – būvdarbu un ar būvdarbiem saistīto pakalpojumu – izmaksām atbilstoši pakalpojumu sniedzēju (būvuzraugu un autoruzraugu) un būvdarbu veicēju piedāvājumiem;

50.3. šo noteikumu 39. punktā norādīto atzinumu par šo noteikumu 33. punktā minēto pasākumu īstenošanas tehnisko dokumentāciju vai norādi uz šo noteikumu 39. punktā norādīto atzinumu (atzinuma datums un numurs);

50.4. līguma projektu ar būvkomersantu vai būvkomersanta cenu piedāvājuma kopiju;

50.5. šo noteikumu 44. punktā minēto apliecinājumu, ja piesaista sabiedrības Altum aizdevumu;

50.6. citu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izvērtēšanai būtisku informāciju, kas nepieciešama atbalsta pieteikuma novērtēšanai un ir norādīta kā nepieciešama sabiedrības Altum tīmekļvietnē.

51. Sabiedrība Altum sniedz aizdevumu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem un savai risku pārvaldības politikai.

52. Aizdevumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piešķir, ja:

52.1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0;

52.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā;

52.3. dzīvokļu īpašniekiem ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas, kuru izvērtē sabiedrība Altum, ņemot vērā drošas finanšu vadības principu.

53. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītāju aprēķina par 20 gadu periodu, ņemot vērā šādus pieņēmumus:

53.1. izmaksu sadaļā norāda:

53.1.1. plānoto aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma apmēru;

53.1.2. aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma procentu maksājumus, komisijas un tām pielīdzināmus maksājumus visā aizdevuma vai cita finansētāja finansējuma periodā;

53.1.3. papildu izmaksas, kas saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu un kas rodas aprēķina periodā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas (izņemot veikto darbu apdrošināšanas izmaksas);

53.2. ieņēmumu sadaļā norāda pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas sasniegto siltumenerģijas izmaksu ietaupījumu, ņemot vērā uz atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdi esošo siltumenerģijas tarifu vai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav pieslēgta centralizētās siltumapgādes sistēmai, sabiedrības Altum aprēķināto siltumenerģijas tarifu, kura apjomu nosaka finansēšanas nolīgumā un kuru pārskata ne retāk kā reizi gadā atbilstoši tirgus cenas izmaiņām.

54. Aizdevuma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai atmaksas termiņš ir līdz 20 gadiem.

55. ГGrantu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piešķir, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0.

56. Sabiedrībai Altum ir tiesības samazināt granta apjomu, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā plānotie enerģijas ietaupījumi finanšu izteiksmē ir pietiekami, lai pēc 20 gadiem atkārtoti veiktu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu bez publiskiem līdzekļiem.

VIII. Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana

57. Granta attiecināmo izmaksu apmēru nosaka, ņemot vērā plānoto siltumenerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai izvēlēto aizdevuma izsniedzēju:

57.1. ja aizdevumu izsniedz sabiedrība Altum, granta attiecināmās izmaksas no šo noteikumu 33. punktā minēto darbu paredzētajām attiecināmajām izmaksām ir:

57.1.1. 25 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 81–90 kWh/m2 gadā;

57.1.2. 30 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 71–80 kWh/m2 gadā;

57.1.3. 35 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā;

57.2. ja finansējumu izsniedz cits finansētājs, granta attiecināmās izmaksas no šo noteikumu 33. punktā minēto darbu attiecināmajām izmaksām ir:

57.2.1. 36 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 81–90 kWh/m2 gadā;

57.2.2. 43 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 71–80 kWh/m2 gadā;

57.2.3. 50 %, ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā.

58. Šo noteikumu 57. punktā ir norādīts sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. Sasniedzamais siltumenerģijas patēriņa līmenis apkurei pārējā Latvijas teritorijā koriģējams atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija””.

59. Granta atbalsta intensitāte ir 100 % no granta attiecināmo izmaksu apmēra, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 57. punktam.

IX. Nosacījumi granta izmaksāšanai

60. Ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piesaista cita finansētāja finansējumu, sabiedrība Altum grantu ieskaita energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošanai atvērtā kontā saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts starp sabiedrību Altum un citu finansētāju.

61. Ja dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma īstenošanai piesaista sabiedrības Altum aizdevumu, grantu izmaksā, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iesniegtajiem pamatojošajiem dokumentiem.

X. Garantiju izsniegšanas nosacījumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

62. Sabiedrība Altum var piešķirt un nodrošināt garantiju izsniegšanu dzīvokļu īpašniekiem cita finansētāja finansējuma piesaistīšanai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

63. ГSabiedrība Altum garantijas piešķir, ja:

63.1. cits finansētājs ir kredītiestāde vai alternatīvais ieguldījumu fonds;

63.2. dzīvokļu īpašnieku izvēlētais cits finansētājs ir apliecinājis, ka tā izsniegtā finansējuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz 10 gadiem ir fiksēta finansējuma procentu likme vai finansējuma procentu likmes nemainīgā daļa, ja finansējuma procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās (Libor, Euribor vai citas) daļas.

64. Lai pieteiktos garantijas saņemšanai, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas un cita finansētāja starpniecību iesniedz sabiedrībā Altum pieprasījumu par garantijas izsniegšanu.

65. Garantijas gada prēmijas likme ir 0,65 % no garantijas saistību atlikuma.

66. Garantija sedz līdz 80 % no cita finansētāja finansējuma pakalpojuma, un garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem nepārsniedz 3 000 000 euro.

67. Garantijas termiņš nepārsniedz 20 gadus.

68. Sabiedrība Altum piešķir garantijas dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”.

(...)

Numuru arhīvs: spied un lasi!