Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sanitārās apkopes prasības daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (turpmāk – dzīvojamā māja).

2. Dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina sanitārās apkopes prasību izpildi dzīvojamā mājā, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.

3. Dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums sniegt dzīvojamās mājas īpašniekiem un citām uz tiesiska pamata dzīvojamā mājā dzīvojošām personām (turpmāk – citas mājā dzīvojošās personas) informāciju par dzīvojamās mājas pārvaldītāju. Informācijā norāda to personu vārdu, uzvārdu un kontakt¬informāciju, pie kurām dzīvojamās mājas īpašnieki vai citas mājā dzīvojošās personas var vērsties, konstatējot apdraudējumu dzīvojamā mājā.

Lasīt tālāk...

Ilgi gaidītie noteikumi pieņemti!

Septembra pēdējās dienās Ministru kabinets pieņēma ilgi gaidīto noteikumu paketi, kas papildina Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Tagad iedzīvotāji beidzot ir uzzinājuši, ko var prasīt no pārvaldnieka tādos svarīgos jautājumos kā, piemēram, mājas sanitārā kopšana un mājas lietas vešana.

Ja godīgi, tad Latvijā ir ne mazums normatīvo aktu, kas it kā izskaidro, ko nozīmē tā pati sanitārā kopšana. Bet, ja iedzīvotāji konstatē, ka māja tiek pavirši kopta vai vispār netiek kopta, sākas haoss. Viņiem saka: „Mēģiniet pierādīt, ka pārvaldītājs vainīgs!” Iedzīvotāji metas pierādīt, bet tad aptver, ka pierādīt neko nav iespējams. Normatīvi it kā ir, it kā nav.

Lasīt tālāk...

Galvenās atbildes uz dzīvokļa jautājumiem

Maija pirmajā nedēļā Saeima otrajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par dzīvokļa īpašumu”. Šis notikums paslīdēja garām gandrīz nepamanīts, bet velti: likums jaunajā redakcijā paredz daudz pārmaiņu, kas skars visus mājokļu īpašniekus Latvijā. Pēc dažiem mēnešiem plānota atjauninātā likuma galīgā izskatīšana, bet spēkā tas stāsies 2011. gada ziemā. Taču mēs jau tagad centāmies noskaidrot, ko varam sagaidīt no šā dokumenta.

Jaunajā likumā „Par dzīvokļa īpašumu” papildinātas dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi, izklāstīta kopsapulču rīkošanas un mājai svarīgu lēmumu pieņemšanas kārtība, paskaidrots, par kādiem mājas apsaimniekošanas un uzlabošanas darbiem būs jāmaksā visiem iemītniekiem, par kādiem – tikai ieinteresētajiem.

Lasīt tālāk...

Likumu grozīs – šaubas paliks

Saeima 2. septembra plenārsēdē ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu tālākai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kuri, pēc likumdevēju domām, vienkāršos un atvieglos darbu māju pārvaldniekiem. Cita starpā viņiem būs atļauts komunālo parādu segšanai izmantot daudzdzīvokļu māju uzkrājumu fondu līdzekļus.

Likumu pieņēma pusjēlu

2009. gadā pieņemto Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī, speciālisti, kas tieši saistīti ar tā īstenošanu, uzreiz uzņēma neviennozīmīgi. Daudzi uzskatīja, ka tas nav līdz galam izstrādāts un tajā ir daudz neskaidrību. Bet droši vien tādu likumu, kas būtu pieņemti reiz un uz visiem laikiem bez turpmākiem grozījumiem un labojumiem, vispār nav.

Lasīt tālāk...

Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini un saīsinājumi: (…)

Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras dabīgā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) nepilngadīgi bērni.

Denacionalizēto māju īrnieki – personas, kas dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai vai arī lieto dzīvokli mājā, kuras īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» spēkā stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurā esošie dzīvokļi nav privatizēti likumos «Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju» un «Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju» noteiktajā kārtībā. (…)

Lasīt tālāk...

Valdība iededz sarkano gaismu

Pagājušajā gadā tika pieņemts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, taču valdība, sīki aprakstījusi tajā pārvaldnieku funkcijas, neparūpējās, lai šis dokuments nepaliktu tikai uz papīra. Iedzīvotāju interešu aizsardzības nolūkā Ministru kabinetam atlika tikai pieņemt dažus svarīgus noteikumus, bez kuriem jaunais likums ir kā lēts kareklis dārgā ķēdē.

Ekonomikas ministrija izstrādāja un iesniedza MK vairākus dokumentus, kam bija jāpapildina vajadzīgais, bet pagaidām nedzīvais pārvaldīšanas likums. Tie nebija nekādi nieka papīri, bet gan dokumenti, kas nosaka visiem iedzīvotājiem svarīgas māju pārvaldīšanas nianses. Piemēram, sētniekam izvirzāmās minimālās prasības, kārtība, kādā pārvaldniekam jāved mājas lieta, u.c.

Lasīt tālāk...

Svarīgākais no «Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma»

(...)

2.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Šā likuma mērķis ir:

1) nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā to ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2) veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā;

3) nodrošināt ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!