Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kopsapulce – jūsu iespēja piedalīties sava īpašuma pārvaldīšanā

123rf.com

Dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieku sadarbībā ļoti liela nozīme ir savu pienākumu izpildei. Viens no pārvaldnieka pienākumiem ir sasaukt ikgadējās dzīvokļu īpašnieku sapulces, atskaitīties un plānot darbus. Savukārt viens no dzīvokļu īpašnieku pienākumiem ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, tātad – iesaistīties, zināt, ieteikt, finansēt un sekot līdzi kopīpašuma aktualitātēm, piedaloties lemšanā.

Kā ik gadu, arī 2022. gada pavasara pusē, SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) klienti varēs piedalīties kopsapulcēs un saņemt informāciju par paveiktajiem darbiem, finanšu izlietojumu, darbu ar parādniekiem, izrunāt, kādus remontdarbus nepieciešams ieplānot, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Plānoto sapulču darba kārtībā iekļauti četri galvenie jautājumi:

■ 2021. gada mājas pārvaldnieka darbības pārskats un 2022. gada darba plāns.

■ Dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas atskaite par 2021. gadu.

■ Mājas tehniskā apsekošana un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iespējamība un ieguvumi.

■ Pagalmu labiekārtošanas programma un atkritumu apsaimniekošana.

Visi dzīvokļu īpašnieki saņems mājas 2021. gada ieņēmumu–izdevumu atskaiti elektroniski vai individuāli savā pastkastītē.

■ ■ ■

2021. gadā JNĪP noorganizējusi 176 īpašnieku kopsapulces, un tās apmeklējuši 648 dzīvokļu īpašnieki, kas esošajā saspringtajā epidemioloģiskajā situācijā nav maz. To bija iespējams paveikt, pateicoties iestrādēm informatīvo tehnoloģiju jomā. Visas kopsapulces pagājušajā gadā notika attālināti. Izveidojusies ļoti pozitīva pieredze, un arī šogad, sākot no marta, rīkosim sapulces attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu „Zoom”.

Dzīvokļa īpašniekam piedalīties dzīvojamās mājas kopsapulcē iespējams, autentificējoties JNĪP informatīvajā sistēmā, tāpēc tos dzīvokļu īpašniekus, kuri to vēl nav veikuši, aicinām reģistrēties.

Reģistrācija informatīvajā sistēmā dzīvokļu īpašniekiem paver plašas iespējas piedalīties mājas pārvaldīšanā attālināti – uzdot jautājumus, saņemt atbildes, apmaksāt rēķinus, nodot skaitītāju rādījumus utt.

Svarīgi zināt, ka kopsapulces, izmantojot tiešsaistes platformu „Zoom”, tiks organizētas tām mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki būs reģistrējušies JNĪP informatīvajā sistēmā, sasniedzot vairākumu no kopējā dzīvokļu īpašnieku skaita konkrētajā mājā. Ar plānoto kopsapulču grafiku būs iespēja iepazīties JNĪP informatīvajā sistēmā.

Tiešsaistes sapulces vērošanai ir nepieciešams dators vai mobilais telefons, vai planšete ar interneta pieslēgumu, savukārt sapulces laikā nebūs obligāti jāizmanto ierīces kamera vai mikrofons. Sistēma ir izveidota tā, ka arī ierīcēs bez kameras vai mikrofona būs iespējams vērot sapulces gaitu. Būtiski, ka sapulces dalībniekam savās iekārtās nekas nebūs jālejupielādē.

■ ■ ■

Šogad pievērsīsim uzmanību tam, ka saskaņā ar būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvu LBN 405-21 īpašniekiem ir jānodrošina ēku tehniskā apsekošana. Periodiska apsekošana ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka ekspluatācijas laikā ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte, lietošanas drošība un esošie ugunsdrošības risinājumi ir atbilstoši. Īpašniekiem būtu jāapzinās sava loma ēkas drošuma nodrošināšanā, un ēkas tehniskā apsekošana ir veids, kā to īstenot. Tehniskā apsekošana palīdz nodrošināt ēkas ilgmūžību. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai tehniskā apsekošana ir jāveic ne retāk kā reizi 10 gados.

Aicinām dzīvojamo māju īpašniekus pārliecināties par nepieciešamību veikt tehnisko apsekošanu savā īpašumā un savlaicīgi to ieplānot. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, īpašniekam tie ir jānovērš. Ēku tehnisko apsekošanu var veikt ēku būvuzraudzības darbības sfērā sertificēts būvspeciālists. Apskates laikā veiktos fotofiksācijas materiālus pievieno tehniskās apsekošanas atzinumam. Pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par remontdarbu veikšanu.

■ ■ ■

Lai nodrošinātu dzīvojamo māju obligāto pārvaldīšanas darbību izpildi, jāizvēlas pēc iespējas optimālas pārvaldīšanas metodes, to starpā jānodrošina dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu veidošana, samērojot tos ar dzīvojamās mājas īpašnieku maksātspēju, kas nav iespējams bez pārvaldīšanas darba plānošanas, organizēšanas un pārraudzības. Nepieciešamo pasākumu plāna sagatavošana, attiecīga gada budžeta projekta sagatavošana, finanšu uzskaites organizēšana ir ļoti būtiska kopsapulces sastāvdaļa.

Aktualizēsim jautājumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iespējām un ieguvumiem. Informēsim par konkrētajai ēkai efektīvāko veidu, kā samazināt izdevumus par pakalpojumiem.

Pēc ēkas atjaunošanas būtiskākais ieguvums mājai ir tās dzīves cikla pagarinājums, ēka kļūst drošāka, samazinās uzturēšanas izmaksas, ēka iegūst mūsdienīgu un sakoptu skatu un vidi. Paaugstinās arī paša īpašuma vērtība. Atjaunošanas procesā tiek veidota saimnieciska attieksme pret savu īpašumu.

■ ■ ■

Turpinām popularizēt Jelgavas pilsētas piedāvāto iespēju – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopībām labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu. Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja ne tikai labiekārtot savus pagalmus, bet arī sakārtot atkritumu savākšanas vietas un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanu.

Mainīta pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas prioritārā secība, paredzot lielāku līdzfinansējuma apmēru atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai.

Jelgavas pilsētā publiska konkursa kārtībā ir izvēlēts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, tādēļ kopš 2021. gada 1. jūlija ir mainījusies sadzīves atkritumu maksas aprēķinu kārtība. Katrai mājai tika noteikta maksa atbilstoši reāli izvestajam atkritumu daudzumam un deklarēto iedzīvotāju skaitam. Par atkritumu laukumiem, par to izveidi, uzturēšanu un atbilstību sanitārajām normām ir jārūpējas atkritumu radītājiem – katras atkritumu laukumam piesaistītās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Atbilstoši noslēgtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošana līgumiem tikai dzīvokļu īpašnieki var noteikt un mainīt atkritumu izvešanas grafiku un apjomu. Aicinām dzīvokļu īpašniekus piedalīties programmā un labiekārtot savus atkritumu konteineru laukumus un pagalmus.

Jāpiezīmē, ka tām dzīvokļu īpašnieku kopībām, kuru atkritumu konteineri patlaban ir novietoti uz mājai nepiederošas zemes, turpmāk nāksies segt zemes nomas maksas izdevumus par atkritumu laukuma izmantošanu. Kaut arī šī maksa būs neliela, labākā situācijā ir tās dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru sadzīves atkritumu laukumi atrodas uz mājas īpašumā esošas zemes, tāpēc turpmāk, lemjot par atsevišķa sadzīves atkritumu laukuma izveidošanu, mājām būtu jācenšas tam atrast vietu uz mājas kopīpašumā esošas zemes.

Jeļena Baranovska, SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas direktore

Numuru arhīvs: spied un lasi!