Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Piedalieties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs 2021. gadā!

Pixabay.com

Neskatoties uz pandēmijas izraisīto ārkārtējo situāciju valstī, dzīvokļu īpašnieki saņems pārvaldnieka atskaites par iepriekšējā gada pārvaldīšanas rezultātiem un uzzinās par remontdarbu plāniem šim gadam

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) pārvaldītajās dzīvojamās mājās ikgadējās dzīvokļu īpašnieku kopsapulces ir obligātas. Tās tika organizētas katru gadu, izņemot pagājušo – 2020. gadu, kad ierasto kārtību izjauca pandēmija. Tomēr uzņēmums nevar atkāpties no obligāto pārvaldīšanas uzdevumu pildīšanas, tādēļ, pielāgojoties esošajai situācijai, 2021. gada pavasarī plāno ikgadējās dzīvokļu īpašnieku kopsapulces savās pārvaldāmajās dzīvojamās mājās organizēt elektroniskā vidē.

Ko svarīgi zināt dzīvokļu īpašniekiem, lai nepalaistu garām iespēju piedalīties sapulcē, uzzināt svarīgākos jaunumus, uzdot jautājumus pārvaldniekam un piedalīties balsošanā par lēmumu pieņemšanu?

Kopsapulces elektroniskā vidē

Kopsapulces 2021. gadā tiks organizētas mājām, kuru dzīvokļu īpašnieku vairākums ir autentificējušies dzīvokļu īpašnieku Informatīvajā sistēmā. Turpat, sistēmā www.jnip.lv, būs publicēts dzīvokļu  īpašnieku sapulču grafiks visām uzņēmuma pārvaldāmajām mājām. Pirms sapulces dzīvokļu īpašnieku Informatīvajā sistēmā dzīvokļu īpašniekiem būs nodrošināta iespēja uzdot jautājumus.

Kādēļ svarīgi piedalīties sapulcē?

Sapulces gaitā katras mājas dzīvokļu īpašnieki saņems detalizētu informāciju par mājā veiktajām pārvaldīšanas darbībām, finanšu izlietojumu, darbu ar parādniekiem, paveiktajiem un ieplānotajiem remontdarbiem. Pārvaldnieks arī atbildēs uz dzīvokļu īpašnieku uzdotajiem jautājumiem.

Katras mājas sapulces darba kartībā iekļauti četri galvenie jautājumi:

■ mājas pārvaldnieka 2020. gada darbības pārskats un 2021. gada darba plāns;

■ dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas atskaite par 2020. gadu;

■ nepieciešamība veikt mājas tehnisko apsekošanu un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu  iespējas un to ieguvumi;

■ iespējas piedalīties pašvaldības programmā par pagalmu un atkritumu laukumu labiekārtošanu.

Neskatoties uz dalību sapulcē, visi dzīvokļu īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems savas mājas 2020. gada  ieņēmumu–izdevumu atskaiti elektroniski vai individuāli – papīra formātā savā pastkastītē.

Mājām nepieciešama tehniskā apsekošana

Pirms sapulču norises dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu atcerēties par vairākiem obligātiem principiem, kuru izpildi pārvaldniekam nosaka likums. Piemēram, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums noteic, ka pārvaldniekam obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros jānodrošina dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziskā saglabāšana) visā tās ekspluatācijas laikā. Savukārt, Ministru kabineta 2010.gada 28. septembra noteikumi Nr. 907 Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām nosaka kārtību, kā veikt dzīvojamā mājā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu. Atbilstoši minēto noteikumu 15. punktam: ja vizuālajā apskatē ir konstatēti dzīvojamās mājas vai tajā esošo iekārtu un inženiertīklu bojājumi, pārvaldnieks lemj par ārpuskārtas remonta veikšanu vai lemj par darba uzdevuma sastādīšanu tehniskajai apsekošanai.

Savukārt šo pašu noteikumu 16. punkts noteic, ka mājas tehniskā apsekošana veicama, ja kopš dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā vai saskaņā ar attiecīgās dzīvojamās mājas kapitalitātes grupu attiecīgajai būves daļai vai iebūvētajam būv­izstrādājumam ir pagājis šajos noteikumos minētais vidējais kalpošanas ilgums.

Lai nodrošinātu dzīvojamās mājas obligāto pārvaldīšanas darbību izpildi,  pārvaldniekam jāizvēlas  pēc iespējas optimālākās pārvaldīšanas metodes, to skaitā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi jāsamēro ar dzīvokļu īpašnieku maksātspēju. Tas nav iespējams bez precīzas pārvaldīšanas darba plānošanas, to skaitā mājas uzturēšanai nepieciešamo pasākumu saplānošanas attiecīgā gada budžeta ietvaros.

Dzīvojamo māju tehniskā apsekošana ir obligāti veicama pārvaldīšanas darbība, kas nepieciešama ne tikai tāpēc, lai sasniegtu Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pārvaldniekam uzlikto pienākumu nodrošināt dzīvojamās mājas ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicināt dzīvojamās mājas uzlabošanu visā tās ekspluatācijas laikā un novērstu ar sabiedrības un vides drošību saistītos riskus, bet dzīvojamo māju tehniskās apsekošanas atzinums lielā mērā nosaka arī pārvaldīšanas darba plānošanu, organizēšanu, kā arī attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošanu. Apsekošanas atzinums tādējādi kļūst  par vienu no dzīvojamās mājas pamatdokumentiem, kas nepieciešams sekmīgai pārvaldīšanas procesa organizēšanai. Turklāt, saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 8. pantā noteikto, dzīvojamās mājas tehniskā apsekojuma atzinums pieder pie mājas tehniskās dokumentācijas, kurš ir apkopojams un uzglabājams Mājas lietā.

Atgādinājums par energoefektivitāti

2021. gada kopsapulcēs ir plānots aktualizēt jautājumu par iespējām paaugstināt māju energoefektivitāti un šo pasākumu ieguvumiem. Dzīvokļu īpašnieki saņems informāciju par to, ka efektīvākais veids, kā samazināt izdevumus par apkures rēķiniem, ir kompleksā mājas renovācija. Tiks izskaidroti galvenie atbilstības kritēriji, lai ēku varētu pieteikt renovācijai, izanalizēti darbi, kurus iespējams veikt renovācijas laikā, un tie darbi, kuri jāveic kā papildu darbi.

Iedzīvotājiem jāsaprot svarīgākais ieguvums pēc renovācijas: mājai tiek ievērojami pagarināts dzīves cikls, ēka kļūst drošāka, samazinās tās uzturēšanas izmaksas un īpašniekiem veidojas saimnieciska attieksme pret savu īpašumu.

Svarīgi – jauna pašvaldības atbalsta programma

Jelgavas pilsētas pašvaldība jau kopš 2015.gada ar pašvaldības līdzfinansējumu piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopībām iespēju labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus. 2020. gadā pieteiktos un veiksmīgi realizētos projektus var apskatīt  Lāčplēša ielā 17, kur dzīvokļu īpašnieki  atjaunoja brauktuves segumu un izbūvēja stāvlaukumu, Blaumaņa ielā 8 – izbūvēti lietus­ūdens kanalizācijas tīkli, Māras ielā 4 – izbūvēti jauni gājēju celiņi.

Šogad dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja ne tikai labiekārtot savus pagalmus, bet arī sakārtot atkritumu savākšanas vietas un ietaupīt līdzekļus par atkritumu apsaimniekošanu.

Ja izdodas nodrošināt, ka mājai piesaistītajos atkritumu konteineros savus atkritumus nemet nepiederošas personas, konkrētajā mājā samazinās sadzīves atkritumu apjoms un iedzīvotājiem ir iespēja norēķināties pēc faktiski izvestā atkritumu apjoma. Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par atkritumu laukuma izveidošanu un organizēt tā izbūvi, lai maksimāli atturētu nepiederošas personas no piekļuves atkritumu konteineriem. Tāpat izmaksas par atkritumu izvešanu ir iespējams samazināt, šķirojot atkritumus. Šķiroto atkritumu izvešana ir bez maksas, un, stingri ievērojot šķirošanas noteikumus – atšķirojamos atkritumus neievietot sadzīves atkritumu tvertnēs, var samazināt nešķiroto atkritumu apjomu un izmaksas par to izvešanu.

Jau ziņots, ka Jelgavas pašvaldība sagatavojusi tipveida projektu slēgta atkritumu laukuma ierīkošanai. Tas nozīmē, ka to daudzdzīvokļu māju īpašnieku kopības, kuras izlems par slēgta atkritumu laukuma ierīkošanu, varēs saņemt jau būvniecībai sagatavotu pašvaldības projektu.

Šogad pilsētā mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem būtiski mainīsies arī norēķinu kārtība – turpmāk katras mājas iedzīvotājiem būs jāmaksā par reāli izvesto atkritumu daudzumu

JNĪP aicina dzīvokļu īpašniekus piedalīties pašvaldības atbalsta programmā un labiekārtot savus pagalmus un atkritumu laukumus.

Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos turpmāk, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanas projektiem, prioritāri tiks atbalstīti tie projekti, kas paredzēs slēgta tipa atkritumu laukumu izbūvi. Arī finansiālais atbalsts šiem projektiem paredzēts līdz 80 procentu apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Jeļena Baranovska, SIA JNĪP nekustamo īpašumu pārvaldīšanas direktore

Numuru arhīvs: spied un lasi!