Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Palielināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

Freepik.com

Kam valsts apmaksās daļu no elektroenerģijas rēķina?

Elektroenerģijas rēķina izmaksu segšanai palielinām atbalstu aizsargātajiem lietotājiem. Ministru kabinets (MK) augustā apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izstrādātos grozījumus „Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”. Visām aizsargāto lietotāju grupām atbalsts elektroenerģijas rēķina izmaksu segšanai ir palielināts par 5 eiro, ietverot to jau septembra izrakstītajos elektroenerģijas rēķinos. 

No š. g. 1. augusta līdz 31. decembrim aizsargātajiem lietotājiem tiks piemērots maksājuma samazinājums šādā apmērā:

■ trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 eiro;

■ ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 eiro;

■ personai ar I invaliditātes grupu vai viņas aizgādnim – 20 eiro;

■ daudzbērnu ģimenei – 25 eiro.

Grozījumus komentēja ministrs Raimonds Čudars: „Prognozējot gaidāmo sistēmas pakalpojuma tarifa pieaugumu, jau šogad pavasarī veicām grozījumus, lai visas aizsargātās lietotāju grupas turpinātu līdz š. g. beigām saņemt palielināto 10 eiro lielo atbalstu. Tas ir daļēji kompensējis kopējās rēķina izmaksas, tostarp sistēmas pakalpojuma izmaksu pieaugumu aizsargātajiem lietotājiem. Tomēr, redzot, ka vidējā elektroenerģijas rēķina maksa mājsaimniecībām kopš 2022. gada 4. ceturkšņa nav būtiski mazinājusies, esam palielinājuši atbalstu ikmēneša elektroenerģijas rēķina segšanai sabiedrības mazāk aizsargātajām grupām. Atbalsts tiks nodrošināts jau piešķirto budžeta līdzekļa ietvaros, izmantojot atlikumu no kopējā valsts atbalsta finansējuma aizsargātajiem lietotājiem.”

Papildu atbalsts tiks ietverts jau septembra rēķinā par patērēto elektroenerģiju augustā. Latvijā kopumā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 160 tūkst. aizsargāto lietotāju.

Šobrīd aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniedz trīs elektroenerģijas tirgotāji – AS Latvenergo (ar zīmolu Elektrum), SIA Tet un SIA Enefit. Ja aizsargātais lietotājs jau šobrīd saņem attiecīgo tirdzniecības pakalpojumu, papildu atbalsts tiks piemērots automātiski.

KEM vērš uzmanību – ja aizsargātais lietotājs saņem elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu no kāda cita tirgotāja, kura nav starp minētājiem, lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu bez soda naudas piemērošanas, iesniedzot elektroenerģijas tirgotājam apliecinājumu par aizsargātā lietotāja statusa atbilstību. Aizsargātais lietotājs var slēgt līgumu ar jebkuru citu elektroenerģijas tirgotāju, kas nodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.

– Kad aizsargātajam lietotājam atbalsts netiek piešķirts automātiski? Ko iesākt?

– Ja aizsargātajam lietotājam nav noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi uz viņa vārda:

(a) daudzbērnu ģimenei; ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti; personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādni – jāvēršas pie elektroenerģijas tirgotāja, norādot elektroenerģijas līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un savu kontaktinformāciju;

(b) trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, reģistrējot elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts.

Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kurā ir bērns 18–24 gadu vecumā, kurš iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, viens no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā (BVBK) iesniegumu, norādot viena no bērnu vecāku, audžuvecāku vai aizbildņu vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī pievieno tam Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

– Kā aizsargātais lietotājs var pārliecināties par savu atbilstību šim statusam?

– Pārliecināties par savu statusu un pienākošos maksājuma samazinājumu, izmantojot e-pakalpojumu „Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” portālā latvija.lv.

KEM vidēja termiņa budžeta plānošanas ietvarā paredz virzīt nepieciešamos tiesību aktu grozījumus, lai paredzētu atbalstu saglabāt ilgtermiņā arī pēc 2023. gada 31. decembra.

Numuru arhīvs: spied un lasi!