Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pieslēgšanās ūdensvadam – par pilsētas līdzekļiem

Rīga daļēji apmaksās privātmāju pieslēgšanos pilsētas centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem

Šā gada oktobrī Rīgas domē pieņemti noteikumi, kuri atļauj pašvaldībai finansiāli atbalstīt tos dzīvokļu vai privātmāju īpašniekus, kuri izlēmuši pieslēgties pilsētas centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Līdz šim dārgos labiekārtošanas darbus īpašniekiem nācās segt no saviem līdzekļiem.

Situācija mainījās, kad uzņēmums Rīgas ūdens īstenoja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta, kura rezultātā Mārupes (Rīgas administratīvajā teritorijā), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tomēr, ņemot vērā administratīvo slogu un izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, pieslēgumu skaits nav liels.

– Tāpēc esam nolēmuši spert soli pretī iedzīvotājiem, palīdzot pieslēgties centrālajai ūdensapgādei un kanalizācijai. Līdzfinansējumu plānojam sniegt vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, līdzekļus ņemot no Rīgas ūdens peļņas. Šī pretimnākšana noteikti uzlabos daudzu iedzīvotāju labklājību, – norāda Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Komitejā atbalstītie Rīgas domes saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai apmēru, pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kritērijus, tā saņemšanas nosacījumus un izmaksāšanas kārtību.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta gaitā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamai mājai, īpašuma tiesībām jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā, kā arī nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļu parādu un parādu par Rīgas ūdens pakalpojumiem.

Pašvaldības līdzfinansējumu ir paredzēts piešķirt arī tām fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma ierīkošanu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai informācijas izsludināšanai par līdzfinansējuma pieejamību.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansēt pieslēgumu ierīkošanu, kā arī kompensēt pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumus šādā apmērā:

■ 50% no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 eiro;

■ 60% no pieslēguma apstiprinātās ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk par 1700 eiro.

Savukārt atsevišķu personu kategorijām – personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu; personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu; politiski represētajām personām un personām, kurām pirmās un otrās pakāpes radinieki ir aizbildnībā esošas personas; aizgādnībā esošā persona, kurai deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir ar 1. invaliditātes grupu – līdzfinansējums paredzēts 100% apmērā no pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas.

Lai nodrošinātu saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma lietderīgu izmantošanu, saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, būs jāiesniedz pieteikums un attiecīgi dokumenti par būvdarbu tāmēm. Pieteikumus izvērtēs īpaša komisija.

Numuru arhīvs: spied un lasi!