Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Atbalsta programma ir gatava

Freepik.com

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem drīzumā būs pieejams aizdevums zemes izpirkšanai 

Ekonomikas ministrija izstrādājusi priekšlikumu jaunam atbalsta pasākumam – aizdevumam daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai.  Plānots, ka aizdevums dzīvokļu īpašniekiem būs pieejams 2023. gada pirmā ceturkšņa beigās.

Atbalsta pasākums izstrādāts ar mērķi veicināt finansējuma pieejamību tiem dzīvojamo māju īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri vēlas izmantot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā (kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī) nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku vai īpašniekiem, bet kuriem nav pieejami savi brīvi finanšu līdzekļi attiecīgās atsavināšanas cenas daļas samaksai un kuri neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai.

Proti, paredzēts, ka uz aizdevumu varēs pretendēt tikai tās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras izmantos šajā likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpirks atsavināmo zemi minētajā likumā noteiktajā kārtībā.

Cipars

Piespiedu dalītā īpašuma problēma skar 3544 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 129 918 dzīvokļu īpašumu Latvijā.

■ ■ ■

Plānotais atbalsta pasākums sekmēs likuma mērķa sasniegšanu – radīt vienotu zemes un ēkas īpašumu, lai novērstu zemes reformas un privatizācijas gaitā radīto tiesisko attiecību negatīvās sekas, tādējādi mazinot sabiedrībā pastāvošo sociālo spriedzi zemes reformas un dzīvojamo māju privatizācijas jautājumā (piemēram, dzīvokļu īpašnieku neapmierinātību ar pienākumu maksāt zemes īpašniekam nomas maksu, strīdus par nomas maksas apmēru), kā arī veicinot sociālo taisnīgumu mājokļu jautājumā (dodot iespēju dzīvokļu īpašniekiem iegūt īpašumā zemi un pārvaldīt savu īpašumu ar lielāku skaidrību par nākotni) un sekojot Civillikuma vispārējam principam par zemes un ēkas vienotību.

Aizdevumu plānots piešķirt jau esošās attīstības finanšu institūcijas Altum īstenotās atbalsta programmas būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai (t. s. Remonta fonda programma) ietvaros, papildinot esošo atbalsta programmu ar jaunu aizdevuma veidu – atsavināmās zemes izpirkšanas aizdevums.

Fakts

Aizdevumus plānots izsniegt Remonta fonda programmas esošā pieejamā finansējuma (31 miljons eiro) ietvaros.

■ ■ ■

Atbalsta saņēmēji varēs būt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopībā ietilpstošie dzīvokļu īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kurām nepieciešams finansējums atsavināšanas cenas (vai tās daļas) samaksai. Aizdevumam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība varēs pieteikties ar pilnvarotās personas starpniecību.

■ ■ ■

Aizdevuma maksimālais termiņš būs 20 gadi, ierobežojumi aizdevuma apmēram nav paredzēti, ņemot vērā, ka uz šo brīdi nav iespējams prognozēt maksimālās atsavināšanas cenas. Aizdevuma minimālā procentu likme tiks noteikta pēc tam, kad Altum izstrādās izvērtējumu, kurā ietverta konkrētās atbalsta programmas paplašinājuma ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālie rezultāti un programmas paplašinājuma īstenošanas izmaksas.

Kā zināms, Altum īstenotās Remonta fonda programmas ietvaros iedzīvotājiem jau no 2021. gada septembra pieejams valsts aizdevums būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, t. sk. mājām, kas atrodas mazāk attīstītos reģionos, nelielās pilsētās vai ciematos, vai tām, kas citu iemeslu dēļ neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai. Aizdevumu var saņemt būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu mājas norobežojošajām konstrukcijām, piemēram, ārsienām un logiem, un koplietošanas telpām, to starpā liftu modernizācijai vai nomaiņai, daudzdzīvokļu mājas visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, teritorijas labiekārtošanai, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas neattiecināmo izmaksu finansēšanai, kā arī projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!