Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Dzīvokļu īpašnieki tiksies e-vidē

123rf.com

BIS nodrošinās ne tikai iespēju izveidot elektronisko kopsapulci, bet arī tiesības nodot balsojumu pirms tās

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un aptaujas turpmāk varēs rīkot arī elektroniskajā vidē, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Arī mājas lietas visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās no 2023. gada 1. marta būs kārtojamas tikai BIS.

Maijā stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas noteic, ka dzīvokļu īpašnieki mājas kopsapulcē varēs piedalīties gan attālināti, gan daļēji attālināti. Plānots, ka elektronisko funkcionalitāti nodrošinās BIS.

Iepriekš daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču norise bija noteikta tikai klātienē. Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka līdz ar grozījumiem netiek atcelta iespēja sapulces organizēt arī klātienē.

BIS nodrošinās ne tikai iespēju izveidot elektronisko kopsapulci, bet arī tiesības dzīvokļu īpašniekiem nodot balsojumu BIS pirms dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce būs sasaukta, izmantojot BIS.

Attālināti elektroniskajā vidē BIS varēs organizēt arī mājas iedzīvotāju aptaujas. Dzīvokļu īpašnieku kopībai būs jānosaka kārtība, kādā balso tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem nav iespējams nodot savu balsojumu, izmantojot BIS.

Savukārt grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kuri arī stājās spēkā 3. maijā, paredz, ka no 2023. gada 1. marta BIS būs kārtojamas mājas lietas visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

■ ■ ■

BIS darbību uztur Valsts būvniecības kontroles birojs. Pēc „Darīsim Kopā!” lūguma biroja eksperti sniedza skaidrojumus par jaunās sistēmas praktisko pielietošanu.

– Vai BIS ir pilnībā sagatavota dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanai e-vidē?

Tehniski BIS sistēma ir pilnībā sagatavota dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanai e-vidē – visa nepieciešamā funkcionalitāte ir izstrādāta, ir notikušas vairākas apmācības un YouTube pieejami to ieraksti, bet BIS tīmekļvietnē – lietotāja rokasgrāmata (https://bis.gov.lv/bisp/lv/help).

Sākot ar 2022. gada 3. maiju, kad stājās spēkā attiecīgie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kā arī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, ikviens dzīvokļa īpašnieks var piekļūt savas mājas lietai, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Vienlaikus informējam, ka patlaban ir sagatavoti grozījumi Būvniecības informācijas sistēmas noteikumos, lai nodrošinātu, ka arī funkcionalitāte attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu tuvākajā laikā būtu pieejama BIS vidē.

– Kas var organizēt kopsapulci vai aptauju BIS?

Grozījumi likumā nemaina jau esošās Dzīvokļa īpašuma likumā nostiprinātās tiesības dzīvokļu īpašniekiem vai pārvaldniekam organizēt aptauju vai kopsapulci.

Kas ir teikts likumā?

„(1) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai pārvaldnieka (turpmāk – kopsapulces organizators) iniciatīvas. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas un norises kārtību, tostarp izmantojot elektroniskās tiešsaistes saziņas līdzekļus, nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība.”

Dzīvokļa īpašuma likuma 19. pants

■ ■ ■

– Kā rīkoties, ja pārvaldnieks organizē aptauju BIS sistēmā, bet paši dzīvokļu īpašnieki vēlētos pieņemt lēmumu klātienes kopsapulcē?

Ja pārvaldnieks organizē aptauju BIS, bet īpašnieki grib organizēt klātienes kopsapulci, viņiem ir tiesības nepiedalīties aptaujā, kas automātiski nozīmē „pret”, un lūgt pārvaldniekam organizēt klātienes kopsapulci vai pašiem organizēt kopsapulci normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

– Kādā veidā kopsapulces vai aptaujas organizators paziņo par tās laiku un gaitu pārējiem dzīvokļu īpašniekiem? Kur var iepazīties ar dokumentiem un lēmuma projektu pirms tā pieņemšanas? Vai šiem dokumentiem jābūt pieejamiem BIS?

Ja aptauju vai kopsapulci organizē BIS, tad BIS to izziņo, nosūtot īpašniekiem paziņojumu gan BIS, gan uz e-pastu, ja tāda informācija ir pieejama, kā arī ir iespēja no BIS izdrukāt paziņojumu izplatīšanai ārpus BIS.

Par kopsapulcēm

No Dzīvokļa īpašuma likuma 19. panta pirmās daļas izriet, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas un norises kārtību, tostarp izmantojot elektroniskās tiešsaistes saziņas līdzekļus, nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība. Attiecībā uz veidu, kā tiek paziņots par kopsapulces norisi, Dzīvokļa īpašuma likuma 19. panta ceturtajā daļā noteikts, ka uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ne vēlāk kā septiņas dienas iepriekš rakstveidā vai citādā dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā kārtībā uzaicināms katrs dzīvokļa īpašnieks.

Par aptaujām

Dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona vai pārvaldnieks (atkarībā no tā, kurš ir aptaujas organizators) katram dzīvokļa īpašniekam nosūta rakstveida lēmuma par izlemjamo jautājumu projektu un dokumentus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu, kā arī norāda termiņu, kādā dzīvokļa īpašnieks var rakstveidā balsot „par” vai „pret” attiecīgā lēmuma pieņemšanu.

Ja lēmumi aptaujas veidā tiek pieņemti, izmantojot BIS, dzīvokļa īpašnieks balsojot izmanto Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku un aptauja norisinās tāpat kā rakstveida aptauja – atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pantā minētajai kārtībai un termiņiem. Vienlaikus, ja aptauja ir izveidota Būvniecības informācijas sistēmā, dzīvokļu īpašnieku kopība nosaka kārtību, kādā balso tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem nav iespējas nodot savu balsojumu, izmantojot BIS.

Par dokumentu pieejamību BIS

Visiem dokumentiem jābūt pieejamiem BIS, to nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 8. panta trešās daļas 1. punkts – mājas lietas kārtotājs mājas lietā ietver dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumus. Tas gan vairāk attiecas uz dokumentiem (aptaujām, kopsapulcēm), kas veidoti, neizmantojot BIS, jo pēc rezultātu iegūšanas visa dokumentācija jāpievieno BIS.

■ ■ ■

– Kas var piedalīties e-kopsapulcē? Kādas iekārtas vai speciālas programmas ir vajadzīgas, piemēram, vai ir nepieciešama reģistrācija ar internetbankas palīdzību; e-parasts, lai piedalītos balsošanā, kamera un mikrofons, lai iesaistītos jautājuma apspriešanā?

BIS nenodrošina e-kopsapulces, bet tikai e-balsošanu aptaujām un priekšbalsojuma veikšanai kopsapulcē. Izveidojot kopsapulci, dzīvokļa īpašnieks var tajā piedalīties klātienē vai kopsapulces organizētāja noteiktajā tiešsaistes saziņas līdzeklī, piemēram, izveidojot sapulci ZOOM platformā. Dzīvokļu īpašnieku kopība nosaka kārtību, kādas prasības tā izvirza, lai identificētu tos, kuri kopsapulcē piedalās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (jau minētajā piemērā, ja persona pieslēgusies kopsapulces organizatora izveidotajā ZOOM sanāksmē). Lai piekļūtu BIS, ir nepieciešams viens no Latvija.lv izmantojamiem autentifikācijas līdzekļiem: internetbanka, eParaksts, eParaksts mobile.

– Kā notiek balsojums, cik vienkārši ir nobalsot?

Jāielogojas BIS caur Latvija.lv, jāatver mājas lietas sadaļa, jāatrod attiecīgā mājas lieta. Pēc tam jāatver aptaujas vai kopsapulces (atkarībā no tā, kas ir organizēts), jāizvēlas attiecīgā kopsapulce vai aptauja un tad var iepazīties ar visu informāciju un nobalsot. Visu veicamo darbību izklāsts ir pieejams apmācību ierakstos.

– Vai dzīvokļa īpašniekam ir iespējas atsaukt savu lēmumu gadījumā, ja viņš ir pārdomājis vai nobalsojis nepareizi? 

Kamēr aptauja ir aktīva, īpašnieks var mainīt savu viedokli un labot elektroniski sniegto balsojumu.  Tāpat ir ar kopsapulces priekšbalsojumu. Ja neizmanto BIS, var iesniegt savu balsojumu organizatoram rakstveidā līdz kopsapulces sākumam.

Dzīvokļa īpašnieks, kurš balsojis pirms dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, ir tiesīgs piedalīties kopsapulcē un tajā balsot. Dzīvokļa īpašnieka balsojums, kas nodots pirms kopsapulces, tiek anulēts, ja šis dzīvokļa īpašnieks piedalās kopsapulcē un tajā balso. Ja dzīvokļa īpašnieks, kurš balsojis pirms kopsapulces, piedalās kopsapulcē, taču tajā nebalso, ņemams vērā balsojums, ko dzīvokļa īpašnieks nodevis pirms kopsapulces.

■ ■ ■

– Kā dzīvokļa īpašnieks, kuram nav piekļuves internetbankai vai citām reģistrācijas iespējām, var piedalīties lēmuma pieņemšanā vai paust savu viedokli?

Atbilstoši grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likuma 19. panta pirmajā daļā – dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas un norises kārtību, tostarp izmantojot elektroniskās tiešsaistes saziņas līdzekļus, nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība. Līdz ar to kopsapulci organizēt BIS sistēmā (t. i., tādu kopsapulci, kurā var piedalīties gan klātienē, gan elektroniski) var vienīgi tad, ja kopība ir nolēmusi, kā tā šādā veidā pieļauj organizēt kopsapulces savā dzīvojamā mājā. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība lēmusi, ka šāda kopsapulces forma ir pieņemama, tad kopsapulci var organizēt BIS, vienlaikus dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības izvēlēties – piedalīties šādā kopsapulcē elektroniski, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, vai klātienē. Līdz ar to BIS izveidota kopsapulce neierobežo dzīvokļu īpašnieku tiesības piedalīties tajā klātienē, tādējādi nodrošinot abas dalības iespējas.

Attiecībā uz aptaujām – dzīvokļu īpašnieku kopība nosaka kārtību, kādā balso tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem nav iespējas nodot savu balsojumu, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, ja aptauja izveidota, izmantojot BIS.

■ ■ ■

– Kā lēmuma pieņemšanas organizators paziņo dzīvokļu īpašniekiem par aptaujas vai kopsapulces rezultātiem?

Kopsapulces organizators paziņo visiem dzīvokļu īpašniekiem par to, ka ir sagatavots kopsapulces protokols. Dzīvokļu īpašnieku kopība pati nosaka kārtību, kādā tā saņem paziņojumu par sagatavoto kopsapulces protokolu.

Aptauju gadījumā par balsošanas rezultātiem aptaujas organizators sagatavo balsošanas protokolu un piecu darbdienu laikā nosūta to visiem dzīvokļu īpašniekiem. Kā jau minēts iepriekš, ja aptauja organizēta BIS, piemēro Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pantā minēto kārtību un termiņus.

Kas ir teikts likumā?

„(11) Izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, dzīvokļu īpašnieku elektroniskās kopsapulces protokola sagatavošanu nodrošina kopsapulces organizators. Sagatavoto elektroniskās kopsapulces protokolu septiņu dienu laikā paraksta kopsapulces vadītājs un protokolētājs, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku.

(12) Kopsapulces organizators paziņo visiem dzīvokļu īpašniekiem par to, ka ir sagatavots kopsapulces protokols. Dzīvokļu īpašnieku kopība pati nosaka kārtību, kādā tā saņem paziņojumu par sagatavoto kopsapulces protokolu. Ja dzīvokļa īpašnieks 14 dienu laikā pēc kopsapulces nav kopsapulces organizatoram izteicis iebildumus pret sagatavotajā kopsapulces protokolā norādīto dzīvokļa īpašnieka balsojumu par kopsapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu, uzskatāms, ka dzīvokļa īpašnieks ir piekritis tam, ka norādītais balsojums ir atbilstošs viņa balsojumam kopsapulcē. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības iebilst, izmantojot arī Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti.”

Dzīvokļa īpašuma likuma 19. pants

■ ■ ■

– Vai balsu skaitīšana notiek automātiski? Vai dzīvokļa īpašnieks var redzēt, kā nobalsojuši viņa kaimiņi? 

BIS balsojumi gan aptaujās, gan kopsapulču priekšbalsojumos automātiski tiek ņemti vērā, BIS aprēķinot balsojumu rezultātus. Ārpus BIS veiktie balsojumi gan aptaujās, gan kopsapulcēs organizatoram jāievada BIS, un arī tie tiek ņemti vērā, BIS aprēķinot balsojumu rezultātus. Turklāt BIS aprēķina arī to, vai ir kvorums attiecīgo lēmumu pieņemšanai, jo atbilstoši normatīvajiem aktiem par dažādiem jautājumiem nepieciešams dažāds balsu skaits, lai attiecīgo lēmumu drīkstētu pieņemt.

Lai detalizēti varētu ievadīt un izrēķināt visu, kas saistīts ar kvorumu un lēmumu pieņemšanu ārpus BIS veiktajā aptaujā, tās datus šādā situācijā ir iespējams ievadīt BIS ar atpakaļejošu datumu. Tāpat vēsturiskās aptaujas BIS mājas lietai var pievienot arī kā datnes (piemēram, ieskenēti dokumenti), neievadot visus datus detalizēti.

Ārpus BIS organizētu kopsapulču gadījumā viss tiek apkopots, skaitīts, rēķināts un protokolēts ārpus BIS. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu sagatavo, norādot katra dzīvokļa īpašnieka balsojumu „par” vai „pret” par ikvienu kopsapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu. Kopsapulces organizators paziņo visiem dzīvokļu īpašniekiem par to, ka ir sagatavots kopsapulces protokols. Dzīvokļu īpašnieku kopība pati nosaka kārtību, kādā tā saņem paziņojumu par sagatavoto kopsapulces protokolu.

– Kas notiek, ja vienam īpašniekam pieder divi vai vairāk dzīvokļu? Vai šāds īpašnieks var atsevišķi nobalsot par katru savu īpašumu? 

Ja tie ir atsevišķi reģistrēti dzīvokļu īpašumi – par katru balso atsevišķi. Ja viens un tas pats dzīvokļa īpašums pieder vairākām personām, tad ar to var rīkoties tikai kopīgi visi kopīpašnieki. Līdz ar to nepieciešams atbilstošs pilnvarojums vienam no īpašniekiem, kurš veiks balsojumu.

– Vai e-lēmuma pieņemšanā var piedalīties dzīvokļa īpašnieka ģimenes locekļi, dzīvokļa īrnieki vai citas personas, kas pārstāv dzīvokļa īpašnieku uz pilnvaras pamata? Klātienes kopsapulcē šim nolūkam ir nepieciešama rakstiska pilnvara, kurai nav jābūt apstiprinātai pie notāra. Vai šāda pilnvara ir derīga arī BIS sistēmā? Kā to iesniegt?

Jā, var. BIS ir iespējams pilnvarot attiecīgo personu piedalīties balsošanā. Pilnvarot var gan BIS, gan ārpus BIS. Ja pilnvaro BIS, tad attiecīgā persona varēs nobalsot īpašnieka vietā. Ja pilnvara izdota ārpus BIS, tad tā jāiesniedz personai, kas kārto mājas lietu, lai viņa pilnvaru reģistrētu BIS, un tālākais process ir tāds pats, kā pilnvaru izsniedzot BIS.

Kas ir teikts likumā?

„(41) Dzīvokļa īpašnieks, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, var pilnvarot citu personu pārstāvēt viņa intereses dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā vai atsaukt Būvniecības informācijas sistēmā izdoto pilnvarojumu. Dzīvokļa īpašnieks pilnvaru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai izmanto Būvniecības informācijas sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku.

(42) Ja dzīvokļa īpašnieks ir izdevis pilnvaru, neizmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, persona, kas ved mājas lietu, pēc dzīvokļa īpašnieka pieprasījuma reģistrē pilnvaru Būvniecības informācijas sistēmā un atspoguļo pilnvarojuma apjomu. Reģistrējot pilnvaru, persona, kas ved mājas lietu, to augšupielādē Būvniecības informācijas sistēmā.”

Dzīvokļa īpašuma likuma 17. pants

– Cik māju jau izmantojušas jaunās iespējas rīkot lēmumu pieņemšanu BIS sistēmā?

2022. gada 3. maijā stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, līdz ar to tikai ar šo datumu dzīvokļu īpašnieki un pārvaldnieki iegūst likumā noteiktās tiesības un uz tiem attiecināmos pienākumus BIS izmantošanai.

■ ■ ■

– Kas ir dzīvokļu īpašnieku elektroniskā kopsapulce?

Kā skaidro likumprojekta autori, dzīvokļu īpašnieku elektroniskajai kopsapulcei var būt divi veidi:

Dzīvokļa īpašuma likuma izpratnē tā ir kopsapulce, kurā vienlaikus var piedalīties gan dzīvokļu īpašnieki, kas fiziski atrodas klātienē, gan dzīvokļu īpašnieki, kas kopsapulcē piedalās, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus – hibrīdsapulce. Lai kopsapulce likuma izpratnē tiktu uzskatīta par elektronisko kopsapulci, pietiek, ka vismaz viens no dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē piedalās, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

■ Tāpat Dzīvokļa īpašuma likuma izpratnē par elektronisko kopsapulci uzskatāma tāda, kurā visi dzīvokļu īpašnieki piedalās, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Attiecībā uz elektronisko kopsapulču izmantošanu BIS nodrošinās šādas iespējas:

■ iespēju izveidot elektronisko kopsapulci, izmantojot BIS;

■ ja dzīvokļa īpašnieks nevar vai nevēlas piedalīties elektroniskajā kopsapulcē, BIS funkcionalitāte dod iespēju jebkuram dzīvokļa īpašniekam veikt balsojumu pirms elektroniskās kopsapulces attiecībā uz tajā iekļautajiem darba kārtības jautājumiem. Vienlaikus tiek saglabātas dzīvokļa īpašnieka tiesības piedalīties kopsapulcē klātienē un mainīt savu balsojumu (šādā gadījumā balsojums, kas veikts pirms kopsapulces, tiek anulēts);

■ elektroniskajā kopsapulcē pieņemtie lēmumi tiek ievadīti BIS mājas lietā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!