Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Klientu apkalpošana neapstājas

Kādēļ ir svarīgi ziņot pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu? Kas notiks, ja nebūs nodoti ūdens skaitītāja rādījumi? Kā panākt maksas samazināšanos par atkritumu izvešanu?

Kaut arī valstī ir pandēmija, dzīvokļu īpašnieki turpina uzdot sev svarīgos jautājumus apsaimniekošanas uzņēmumam Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP). Kādos gadījumos jautājumu uzdot pa tālruni, bet kādos nepieciešama klātienes konsultācija, stāsta uzņēmuma Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Anžela Mizūne.

– Pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu laikā mēs nodrošinājām JNĪP Klientu apkalpošanas nodaļas darbu pilnā apjomā, lai dzīvokļu īpašnieki turpinātu saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus, – stāsta Anžela Mizūne. – Iemācījāmies risināt problēmas attālinātā režīmā, reaģējot uz klientu zvaniem, e-pasta vēstulēm un ziņojumiem mūsu informatīvajā sistēmā.

– Kas Klientu apkalpošanas nodaļas darbā mainās no 1. marta?

– Mēs turpinām sniegt pakalpojumus klientiem epidemioloģiski drošā režīmā. Uzņēmumā jau pērnajā gadā sāka darboties rindas kārtotājs. Šī sistēma izkārto klientu plūsmu tā, lai uzgaidāmajā zālē vienlaicīgi atrastos ne vairāk kā divi apmeklētāji.

„Iedzīvotāji uzreiz nesaprata, kā darbojas rindas kārtotājs, tādēļ atgādinu: ja klientam vizīte nepieciešama klātienē, jāpaņem kārtas numuriņš un jāsagaida izsaukums.”

– Saslimstības līmenis ar Covid-19 joprojām ir augsts. Vai pēc ārkārtējās situācijas klientiem saglabājas iespēja vērsties pie jums attālinātā režīmā?

– Protams, mēs ar klientiem turpinām sazināties kā elektroniski, tā pa tālruni. Pandēmija pierādīja, ka daudzu jautājumu nokārtošanai dzīvokļa īpašnieka klātienes vizīte nav nepieciešama, taču, ja jautājums ir nopietns un bez tikšanās nav atrisināms, aicinām klientus savlaicīgi pierakstīties vizītei, lai mēs spētu sagatavoties kvalitatīvai konsultācijai. Piemēram, ja dzīvokļu īpašnieks vēlas salīdzināt rēķinus, mēs tos iepriekš sagatavosim un gādāsim, lai vizīte neilgtu vairāk par 15 minūtēm.

■ ■ ■

– Vai ir jautājumi, kurus pandēmija īpaši saasinājusi?

– Jā, vēlos atgādināt mūsu klientiem par pienākumu informēt pārvaldnieku par dzīvokļa īpašnieka maiņu. Šo pienākumu īpašniekam uzliek likums, tomēr vēl un vēl ir gadījumi, kad jaunie īpašnieki to, iespējams, nezina vai vienkārši aizmirst paziņot pārvaldniekam par notikušo pārdošanas–pirkšanas darījumu.

– Kādēļ šīs ziņas ir tik svarīgas apsaimniekošanas uzņēmumam?

– Īpašuma pārdošana–pirkšana ir saistīta ar vairākiem riskiem. Piemēram, var gadīties, ka jaunais dzīvokļa ieguvējs nenostiprina savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Šādā gadījumā par dzīvokļa rēķinu apmaksu joprojām juridiski ir atbildīgs iepriekšējais īpašnieks. Gadās, ka šāda juridiska nenoteiktība saglabājas pat vairākus mēnešus, līdz jaunais dzīvokļa ieguvējs nostiprina īpašuma tiesības un kļūst par īpašnieku (īpašuma tiesības iestājas ar to brīdi, kad ir nostiprinātas zemesgrāmatā). Vissliktākajā situācijā jaunais dzīvokļa ieguvējs īpašumu nenostiprina zemesgrāmatā un arī par dzīvokli nemaksā. Kad JNĪP juristi vēršas tiesā ar prasību par parāda piedzīšanu, atklājas, ka notikusi dzīvokļa īpašnieka maiņa. Šajā brīdī starp bijušo īpašnieku un jauno dzīvokļa ieguvēju rodas civiltiesisks strīds.

Vēl un vēlreiz atgādinu – pārdošanas–pirkšanas gadījumā abām pusēm ir svarīgi pārliecināties par visu formalitāšu nokārtošanu un pārvaldnieka informēšanu.

■ ■ ■

– Kādus vēl padomus vēlaties dot Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes klientiem?

– Ja cilvēks vēl tikai gatavojas iegādāties dzīvokli, aicinu pārliecināties, vai iepriekšējam īpašniekam nav parāda. Bieži pircējs ir pārliecināts, ka iepriekšējā īpašnieka parāds uz viņu neattiecas. Patiesībā tā arī ir, jo ne jau dzīvoklis ir parādnieks, bet gan persona, kuram tas piederējis, bet jebkurā gadījumā parāda esamība negatīvi ietekmē kopējo mājas bilanci, jo nesamaksātās uzkrājumu naudas daļas dēļ var aizkavēties kāds no mājā ieplānotajiem remontdarbiem.

Likums neaizliedz pārdot vai pirkt dzīvokli, kuram ir parādi, tomēr aicinu jaunos īpašniekus parūpēties, lai pārdevējs no iegūtās naudas segtu parādus. Mums ir bijuši gadījumi, kad šāda pircēja prasība kļūst par darījuma pamatnosacījumu vai arī pats pircējs apņemas parādu nomaksāt, proporcionāli samazinot maksu par dzīvokļa iegādi.

– Kā uzzināt, vai dzīvoklim, kuru tirgo, ir parāds?

– Mums nav tiesību šādus datus izpaust trešajām personām, taču potenciālais pircējs var lūgt pēdējā mēneša dzīvokļa rēķinu no paša pārdevēja. Rēķinā ir redzams parāds par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.

■ ■ ■

– Ar 2021. gada 1. jūliju Jelgavā nomainījās atkritumu apsaimniekošanas operators. Tagad šos pakalpojumus sniedz uzņēmums JKP. Kādas izmaiņas notikušas?

– Mainījusies ne tikai kompānija, kas sniedz pakalpojumu, bet arī norēķinu kārtība par saņemto pakalpojumu. Iepriekš maksa par atkritumu izvešanu tika aprēķināta pēc dzīvoklī faktiski dzīvojošo personu skaita, ko pārvaldniekam darīja zināmu pats īpašnieks, un tā pamatā bija savstarpējas uzticēšanās princips. Tagad pakalpojuma maksa tiek aprēķināta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita uz katra kalendārā mēneša pirmo datumu.

– Kā uzzināt deklarēto personu skaitu?

– Šīs ziņas katru mēnesi saņemam no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes.

– Kā maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta dzīvokļiem, kuros nav deklarēta neviena persona?

– Dzīvokļos, kuros nav deklarēta neviena persona, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu aprēķina vienam cilvēkam.

– Kā rīkojaties gadījumos, ja deklarēto personu skaita izmaiņas notiek mēneša vidū?

– Tas mūsu aprēķinus neietekmē – pakalpojums tiks aprēķināts par tik personām, cik ir uzrādītas izziņā konkrētā mēneša 1. datumā.

– Daudz iedzīvotāju ir neapmierināti ar atkritumu apsaimniekošanas izmaksu pieaugumu.

– Mēs pastāvīgi stāstām klientiem par iespējām taupīt, sākot šķirot atkritumus. Šķirotos plastmasas, stikla un vieglā metāla atkritumus operators izved bez maksas. Vienīgi jāseko līdzi, lai šķiroto atkritumu konteineros nenokļūtu sadzīves atkritumi. Šādā gadījumā konteiners tiek atzīts par neatbilstošu, jo ir sadzīves atkritumu piemaisījumi. To izved par sadzīves atkritumiem noteikto maksu. Piemēram, ja atkritumu iznešanas pienākums uzticēts bērniem, īpaši jānosaka, kuras krāsas konteinerā izmest attiecīgos atkritumus.

■ ■ ■

– Tāpat dzīvokļu īpašniekiem atgādinu, lai viņi neaizmirstu laikus nodot individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, – stāsta Anžela Mizūne. – JNĪP informatīvajā sistēmā to var izdarīt, sākot ar katra mēneša 25. datumu līdz beidzamajai tā dienai. Ja mēneša beidzamās dienas ir izejamās dienas, tad sistēmu rādījumu nodošanai ieslēdz ātrāk.

 Izmantojot iespēju, es aicinu JNĪP klientus saņemties un turpmāk nodot dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus elektroniski mūsu informatīvajā sistēmā (jnip.lv), kas dod dzīvokļa īpašniekam iespēju patstāvīgi kontrolēt visu procesu. Protams, skaitītāju rādījumi tiek pieņemti arī pa tālruni 63021828, bet mēneša beigās parādās viena problēma – sazvanīt uzņēmumu ir ļoti grūti.

Mūsu apsaimniekošanā ir arī tādas mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki skaitītāju rādījumus nodod mājas kontaktpersonai. Vairākās mājās šim nolūkam uzstādītas speciālas kastītes, citu māju kontaktpersonas pašas apstaigā dzīvokļus. Mājās, kur dzīvokļu īpašnieku pārstāvji nopietni pilda savu pienākumu, ūdens zudumi var krasi samazināties.

– Kas notiek gadījumos, ja dzīvokļa īpašnieks aizmirst vai arī nav paspējis nodot ūdens skaitītāja rādījumus?

– Tādā gadījumā viņam tiek aprēķināta maksa pēc vidējā patēriņa, taču ļaunprātīgi izmantot vidējā patēriņa aprēķinu nevajag. Tas var slikti beigties brīdī, kad mājā notiek ūdens skaitītāju rādījumu pārbaude, vai arī dienā, kad tiek mainīts skaitītājs. Ja izrādīsies, ka klients ir pārmaksājis par ūdeni, pārrēķinu saņemt būs ļoti sarežģīti. Tāpat ir dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir ieradums par ūdeni samaksāt avansā. Mēs lūdzam tā nerīkoties, jo tas ietekmē datus par mājas kopējo ūdens patēriņu.

■ ■ ■

– Kā vērsties JNĪP Klientu apkalpošanas nodaļā ar jautājumu, priekšlikumu vai problēmu?

– Klienti var zvanīt pa tālruni 63021828, Klientu atbalsta nodaļa strādā bez pusdienu pārtraukuma. Jautājumus var uzdot arī elektroniski, vislabāk uzrakstot JNĪP informatīvajā sistēmā, jo tas mums ļauj identificēt rakstītāju un saprast, vai iesniedzējam ir atļauts saņemt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Jautājumus, kas nav saistīti ar konkrētu dzīvokli vai dzīvojamo māju, var rakstīt arī uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Piemēram, pa šo e-pastu pārvaldniekam var paziņot par īpašnieka maiņu dzīvoklī.

– Kādi dokumenti šādā gadījumā jāpievieno?

– Būs nepieciešama zemesgrāmatas apliecības kopija un jaunā īpašnieka tālruņa numurs. Mēs jaunajam īpašniekam nosūtīsim kodu reģistrācijai informatīvajā sistēmā, kur viņam turpmāk būs iespēja uzdot jebkuru jautājumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!