Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kaimiņi nāk papriecāties

Skolas ielā 13/2, Salaspilī

Salaspilī, Skolas ielā 13/2, ir pabeigti pagalma labiekārtošanas darbi, kas veikti ar pašvaldības līdzfinansējumu. Kā darbojas šī pilsētas piedāvātā programma?

Jau daudzus gadus Salaspils iedzīvotājiem ir iespēja izmantot pašvaldības līdzfinansējumu, lai sakārtotu savu māju pagalmus. Šogad ir realizēti vairāki šādi projekti, viens no tiem – Skolas ielā 13/2.

Pašvaldība apmaksājusi gandrīz 2/3 darbu izmaksu

Mājas Skolas ielā 13/2 apsaimniekošanas uzņēmumā AS Rīgas namu apsaimniekotājs pastāstīja, ka kopējā pagalma labiekārtošanas darbu izmaksu summa pārsniegusi 80 000 eiro, taču paši mājas iedzīvotāji samaksājuši tikai 34 500 eiro.

Skolas ielā 13/2, Salaspilī

Projekta ietvaros pie mājas tika izremontēts piebraucamais ceļš, nobruģēti trotuāri, uzstādītas jaunas apgaismojuma laternas, izvietoti soliņi un atkritumu urnas pie ieejām kāpņutelpās. Viens no galvenajiem darbiem bija autostāvvietas 17 auto novietošanai projektēšana un izbūve.

Mājas vecākā Ina Kursīte stāsta, ka iedzīvotājiem jau no paša sākuma lielu palīdzību sniedzis apsaimniekotājs. Pirmkārt, mājas iedzīvotājiem tika dota iespēja savu izmaksu daļu samaksāt ne uzreiz, bet pēc grafika trīs gadu laikā. Otrkārt, Rīgas namu apsaimniekotāja darbinieki pastāvīgi kontrolēja darbu gaitu.

– Konkursu par pagalma labiekārtošanas veikšanu organizēja pašvaldība, tajā uzvarēja firma Ceļinieks 1, – stāsta Ina Kursīte. – Kad būvnieki ķērās pie darba, apsaimniekotāja pārstāvis katru dienu brauca, lai pārbaudītu, kā veicas darbi.

Tas palīdzēja iedzīvotājiem jau darbu gaitā celtniekiem darīt zināmas savas vēlmes, un tās visas tika ņemtas vērā.

Skolas ielā 13/2, Salaspilī

Kur agrāk bija sadauzīts asfalts

Patlaban mājas Skolas ielā 13/2 pagalmā kaimiņu māju iedzīvotāji ir bieži viesi. Kāds vienkārši pavēro šo pilsētas labiekārtoto daļu, citi izvēlas šo ceļu, jo vēlas pastaigāt pa jaunbruģēto segumu.

– Pirms gada mums te bija izdauzīts asfalts, – saka Ina Kursīte. – Ziemā gados vecāki cilvēki baidījās iziet ārā, lai nesalauztu kādu locekli, jaunās māmiņas nevarēja iziet pastaigās ar ratiņiem.

Lai pasūtītu labiekārtošanas projektu un pieteiktos uz Salaspils pašvaldības konkursu, bija nepieciešamas vairākas kopsapulces. Tikai pēc tam, kad dzīvokļu īpašnieku vairākums nobalsoja par darbu veikšanu, process sāka virzīties uz priekšu.

Ina Kursīte stāsta, ka tagad iedzīvotāji pārliecinājušies par labiekārtošanas darbu lietderību:

– Redzējām, ka par mūsu naudu ir veikts liels darbs. Tagad mājā ar daudz lielāku entuziasmu plāno nākamos remontus. Piemēram, gados vecākie īpašnieki ļoti vēlas, lai namu apsaimniekotājs izremontētu kāpņutelpas. Vēl viens svarīgs darbs ir balkonu tehniskā apsekošana un to remonts.

Skolas ielā 13/2, Salaspilī

Komentē pārvaldnieks

Rīgas namu apsaimniekotāja valdes priekšsēdētājs Igors Trubko stāsta, ka uzņēmumā par darbu sākumu kalpojusi iedzīvotāju vēlme labiekārtot savas mājas teritoriju.

– Šim nolūkam vajadzēja izvēlēties arhitektu un pasūtīt paredzamo darbu projektu. Interesanti, ka sākumā mājas Skolas ielā 13/2 dzīvokļu īpašnieki vēlējās labiekārtošanu veikt pēc iespējas vienkāršāk un lētāk, tādēļ prasīja tikai noasfaltēt gājēju celiņus. Apspriežot projektu, viedokļi pēkšņi sadalījās – lielākā daļa iedzīvotāju nobalsoja par bruģēšanu.

Pašlaik iedzīvotāji savu lēmumu nenožēlo, kaut arī bruģa dēļ izmaksas ir nedaudz dārgākas. Igora Truko atzīst: – Bruģis mājai ir piešķīris ļoti skaistu, varētu teikt, pat bagātīgu izskatu. 

– Kā tieši apsaimniekotājs palīdzēja iedzīvotājiem?

– Mēs palīdzējām ar projekta dokumentāciju, noformējām kopsapulču protokolus. Vissvarīgākā palīdzība, pēc mana ieskata, mājai bija līdzfinansējuma saņemšanas posmā. Izrādījās, ka mājai trūkst pašai savu uzkrājumu, lai apmaksātu savu daļu darbu.

– Ko jūs izdarījāt?

– Mēs apmaksājām iztrūkstošo naudu, bet dzīvokļu īpašniekiem devām iespēju apmaksāt darbus pakāpeniski, pēc grafika, periodā līdz trim gadiem.

– Kāpēc māja Skolas ielā 13/2 izlēma piedalīties līdzfinansēšanas projektā, bet citas mājas – ne? 

– Atbilde ir vienkārša: ļoti daudzas Rīgas namu apsaimniekotāja Salaspilī apsaimniekotās mājas jau ir veikušas savu pagalmu labiekārtošanu, piesaistot pašvaldības līdzekļus. Es varu nosaukt šādas adreses: māja Celtnieku ielā 2, Enerģētiķu ielā 19, Enerģētiķu ielā 4 un Enerģētiķu ielā 7. Arī mājas Rīgas ielā 2 un Skolas ielā 3.

– Vai tas nozīmē, ka visas pārējās problēmas šajās mājās jau ir atrisinātas?

– Nē, bet darbi bieži tiek veikti paralēli. Iedzīvotāji atsevišķi uzkrāj līdzekļus remontam mājā, bet atsevišķi – teritorijas labiekārtošanai.

Skolas ielā 13/2, Salaspilī

Pašvaldība ir ieguldījusi vairāk nekā 1,2 miljonus

Salaspils domē mums pastāstīja, ka pagalmu labiekārtošanas programma tika sākta 2013. gadā un līdz 2020. gada sākumam pašvaldība šajos darbos ieguldījusi 1,2 miljonus eiro.

– Mēs esam sapratuši, ka māju iedzīvotāji paši saviem spēkiem nevar izremontēt pagalmus, tādēļ pieņēmām lēmumu sniegt palīdzību, piešķirot līdzfinansējumu līdz 90% no kopējās projekta vērtības, – tā šī gada ziemā stāstīja Salaspils domes Attīstības nodaļas vadītājs Guntars Auders Mārupes pašvaldības delegācijas vizītes laikā, kura bija ieradusies Salaspilī, lai iepazītos ar vietējās pašvaldības pieredzi.

2020. gadā pašvaldības finansējumu pagalmu labiekārtošanai saņēma mājas, kuras bija iesniegušas pieteikumus darbu veikšanai. Pilsēta piešķīra gandrīz 70 000 eiro.

Pieteikumus 2021. gadam māju pārstāvji varēja iesniegt līdz 2020. gada 1. jūlijam. Ina Kursīte stāsta, ka pagalmu labiekārtošana ir plānota vismaz divās mājās, kas atrodas viņiem kaimiņos.

Ina Kursīte, Skolas ielā 13/2, Salaspilī

Noderīgi tālruņi

Konsultāciju par iespējamo dalību pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā Salaspils iedzīvotāji var saņemt:

■ pie attīstības nodaļas vadītāja Guntara Audera pa tālruni 67981060;

■ pie tehniskās nodaļas vadītājas Sandra Krēsliņas pa tālruni 67981036;

■ pie ainavu arhitektes Daigas Veinbergas pa tālruni 67981063.

Nosacījumi naudas saņemšanai

Pagalmu labiekārtošanas līdzfinansējuma nosacījumi ir noteikti Salaspils domes noteikumos Nr. 50/2013.

Izmaksas, kuras pašvaldība gatava apmaksāt iedzīvotājiem:

7.1. ja iesniegtais projekts ir saņēmis atbalstu un saskaņā ar domes lēmumu viņam piešķirts līdzfinansējums, tad pašvaldība 100% apmērā finansē:

7.1.1. būvprojekta izstrādāšanas izmaksas teritorijas labiekārtošanai, tai skaitā aktualizētu topogrāfisko mērījumu plāna sagatavošanu, un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu.

7.1.2. autoruzraudzības izdevumus;

7.1.3. būvuzraudzības izmaksas;

7.2. būvdarbus atbilstoši minēto noteikumu 9. punktā norādītajam līdzfinansēšanas apmēram.

7.3. Ja iesniegtais projekts ir saņēmis atbalstu un saskaņā ar domes lēmumu tam piešķirts līdzfinansējums, pašvaldība finansē teritorijas labiekārtošanas ieceres grafiskās dokumentācijas izgatavošanas izmaksas (izmaksas labiekārtošanas un būvprojekta darbu tāmes izstrādei minimālajā sastāvā), kopā – līdz 3000 eiro.

(..)

8. Pašvaldības līdzfinansējumu teritorijas labiekārtošanai piešķir atbilstoši to līdzekļu apmēram, kuri šiem mērķiem paredzēti pašvaldības budžetā.

9. Pretendents var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 90% no kopējām projekta realizācijas izmaksām (minētām 7.2. un 7.3. punktā), bet ne vairāk kā 300 eiro katram mājas iedzīvotājam, kurš deklarējis savu dzīvesvietu projekta iesniegumā norādītajā mājā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!