Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Cik tiesisks ir iedzīvotāju uzkrāto līdzekļu izlietojums?

Senāts ir atcēlis Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu, ar kuru noraidīta dzīvokļu īpašnieku biedrības Riepnieki prasība pret dzīvojamo māju pārvaldnieku SIA Latmāja par parāda piedziņu, akcentējot nepieciešamību izvērtēt dzīvokļu īpašnieku uzkrāto līdzekļu izlietojuma tiesiskumu.

Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Latmāja strīdus laika posmā bija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Puškina ielā 19 Rīgā un Riepnieku ielā 2 Rīgā pārvaldnieks. Lietā ir strīds par to, vai atbilstoši abu māju apsaimniekošanas līgumam pārvaldniekam bija jāpārskaita no dzīvokļu īpašniekiem remontdarbu veikšanai saņemtie līdzekļi dzīvokļu īpašnieku biedrībai Riepnieki.

Atbilstoši apelācijas instances tiesas konstatētajam Latmāja strīdus līdzekļus bija izlietojusi maksājumiem par siltumenerģiju, Latmājas tiesāšanās izdevumu segšanai un vienas dzīvojamās mājas jumta remontam.

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, proti, pārbaudot, vai apelācijas instances tiesa pareizi piemērojusi likumu un nav pārkāpusi tiesvedības procesu regulējošās normas, Senāts atzina, ka lietā nav noskaidrots, vai pārvaldnieks bija tiesīgs dzīvokļu īpašnieku kopības līdzekļus izlietot, pieņemsim, parādu segšanai.

Senāts norādīja – krietnam un kārtīgam pārvaldniekam jāņem vērā, ka jebkurai rīcībai ar dzīvokļu īpašnieku kopības līdzekļiem jānotiek atbilstoši kopības uzdotajam pārvaldīšanas uzdevumam un piešķirtajam pilnvarojumam. 

Gadījumā, kad dzīvokļu īpašnieku kopība ir uzkrājusi līdzekļus noteiktam mērķim, piemēram, dzīvojamās mājas uzlabošanai, pārvaldnieks citiem mērķiem minētos līdzekļus var izlietot tikai tad, ja iepriekš ir saņemts atbilstošs pilnvarojums.

Turklāt arī gadījumos, kad pārvaldnieks plāno izlietot dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumus atbilstoši uzkrājuma mērķim, pārvaldniekam jāievēro normatīvajos aktos noteiktā kārtība attiecīgo izdevumu saskaņošanai ar īpašniekiem.

Senāta ieskatā, apgabaltiesai vajadzēja izvērtēt, vai līdzekļi no dzīvokļu īpašnieku uzkrājuma fonda ir izlietoti, ievērojot dzīvojamās mājas īpašnieku kopības pilnvarojumu. Tāpat jāņem vērā, ka tas vien, ka pārvaldniekam ir noteikts vispārīgs pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju un nodrošināt noteiktu komunālo pakalpojumu sniedzēju rēķinu apmaksu, nedod pamatu secināt, ka kopība ir pilnvarojusi segt komunālo maksājumu parādus no citam mērķim, piemēram, remontdarbiem, paredzētajiem līdzekļiem.

Vienlaikus Senāts, atsaucoties uz tā agrāku spriedumu, norādīja, ka dzīvokļu īpašnieku iemaksas dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda veidošanai ir finanšu līdzekļi, kas ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopības kā īpaša veida tiesību subjekta mantā. Līdz ar to dzīvokļu īpašnieku biedrība nav tiesīga prasīt piedzīt dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā iemaksātos līdzekļus par labu sev, bet gan tikai par labu dzīvokļu īpašnieku kopībai.

Komentējot Senāta spriedumu, senators Normunds Salenieks norādījis, ka spriedumā uzsvērta šķietami vienkārša patiesība, ka, rīkojoties ar svešu mantu, proti, šajā gadījumā – ar dzīvokļu īpašnieku līdzekļiem, jāpārliecinās, ka to īpašnieks ir pilnvarojis tos izmantot konkrētajam mērķim. 

Senators atzīmējis, ka diemžēl praksē Senāts arvien sastopas ar lietām, kurās ir šaubas par šīs atziņas ievērošanu. Tā kā pārsūdzētajā spriedumā minētais apstāklis nav pienācīgi izvērtēts, šāda izvērtējuma trūkums bijis viens no pamatiem sprieduma atcelšanai.

Numuru arhīvs: spied un lasi!