Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Izvēlamies dzīvot siltāk!

Pixabay.com

Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai, viena trešdaļa no pieejamā atbalsta jau ir rezervēta 

2022. gada decembrī tika atvērta jauna valsts atbalsta programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda, programmas finansējums– 57,2 miljoni eiro. Kā saņemt naudu savas mājas siltināšanai laika periodā līdz 2026. gadam? Skaidro eksperti!

Atbalsta programmu īsteno akciju sabiedrība Valsts attīstības finanšu institūcija Altum.

Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

Īstenojot projektu, mājai jāietaupa vismaz 30% primārās enerģijas, turklāt uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu 5000 eiro ir jāsasniedz konkrēts primārās enerģijas ietaupījums – viena megavatstunda (MWh) gadā.

Programmā paredzēts segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmajām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Finansējumu projekta realizēšanai var iegūt, piesakoties bankas, bet atteikuma gadījumā – Altum aizdevumam. Bankas aizdevumam ir jābūt vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, turklāt bankas aizdevumam var saņemt Altum garantiju.

Kapitāla atlaide tiks izmaksāta tikai pēc tam, kad daudzdzīvokļu mājā būs pabeigts energoefektivitātes uzlabošanas projekts.

Termiņš projekta īstenošanai un noslēguma dokumentācijas iesniegšanai Altum – 2026. gada 31. marts

Atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai – 49% no projekta attiecināmajām izmaksām (ne vairāk par 10000 EUR).

Ar ko sākt?

Altum speciālisti sagatavojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem dzīvokļu īpašnieku jautājumiem.

Ja iedzīvotāji izlēmuši siltināt māju, ar ko sākt?

Iedzīvotājiem jāizvēlas pilnvarotā persona, kas īstenos projektu. Tā var būt, piemēram, mājas apsaimniekotājs vai mājas iedzīvotāju biedrība.

Vai pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumus kapitāla atlaides saņemšanai (tāds ir oficiālais Altum atbalsta nosaukums red.) un citus pieteikumus programmas ietvaros, var būt fiziska persona?

Pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumus programmā, ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarota juridiska persona (pieteikumā būs iespēja norādīt kontaktpersonu – fizisku personu). Pieteikumu programmā var parakstīt dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās juridiskās personas paraksttiesīgā persona vai paraksttiesīgās/-o personu pilnvarota cita fiziska persona (juridiskās personas darbinieks, piesaistīts projektu vadītājs u. c.).

Uzticēt darbus projekta vadītājam

Vai biedrība var piesaistīt projekta vadītāju projekta īstenošanai?

Jā, pilnvarotā persona projekta īstenošanai var piesaistīt projekta vadītāju, izvēloties viņa kandidatūru atbilstīgi normatīvajām prasībām. Projekta vadības izmaksas nedrīkst pārsniegt 3% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Kā tiek noformēts pilnvarojums?

Pilnvarojumu noformē iedzīvotāji, pieņemot lēmumu un saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu organizējot aptauju vai kopsapulci.

Pirmās sapulces lēmumi

Ja piegādātāju atlasi plāno realizēt pēc principa „projektēšana un būvniecība”, kādiem lēmumiem ir jābūt pieņemtiem pēc pirmās aptaujas vai kopsapulcē?

Aptaujas/protokola paraugs  ir publicēts Altum mājaslapā. Aptaujā jāietver punkts, ka iedzīvotāji pilnvaro savu pārstāvi izvēlēties komersantu, kas izstrādās gan tehnisko dokumentāciju, gan veiks būvdarbus.

Vai pirmajā dzīvokļu īpašnieku aptaujā ir obligāti jāpievieno pirmās aptaujas lēmuma projekts?

Iedzīvotāju lēmuma pieņemšanu regulē Dzīvokļa īpašuma likums. Aptaujas lēmuma projekts ir dzīvokļa īpašniekam nododamā anketa, lai viņi varētu izteikt savu gribu, savukārt aptaujas balsošanas protokolu gatavo aptaujas organizators (Dzīvokļa īpašuma likuma 20. pants). Aptaujā un protokolā ir jābūt iekļautiem visiem jautājumiem, par kuriem tiek pieņemts lēmums.

Ar kādu balsu attiecību dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dalību programmā?

Lēmuma atbilstību regulē Dzīvokļa īpašuma likums, kas nosaka, ka lēmums ir pozitīvs, ja „par” tiek nodoti 50% balsu + 1 balss vai tas bijis vienbalsīgs mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos.

Ja mājā ir veikals

Ja mājā viens no īpašniekiem ir persona, kas veic saimniecisku darbību, kā tas ierobežo dalību programmā?

Saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu projekta ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. Attiecīgi ierobežojums ir pieejamais de minimis atbalsta limits, kas attiecas uz garantijas, Altum aizdevuma un kapitāla atlaides piešķiršanu.

Vai ir kādi ierobežojumi, cik liela platība no kopīpašumā esošās ēkas var piederēt vienam īpašniekam?

Ierobežojumu nav, bet, pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ir jāņem vērā, Dzīvokļa īpašuma likumā 17. panta 2. punktā noteiktais: „Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem, balsojot viņam ir 50 procenti balsu no visām dzīvokļu īpašnieku balsīm”.

Otrā elpa

Vai gadījumā, kad dzīvojamā māja bijusi pieteikta dalībai iepriekšējā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmā, bet netika noslēgts granta līgums, pieteikumam kapitāla atlaides rezervēšanai ir iespējams pievienot daudzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku pirmajā aptaujā pieņemto lēmumu par dalību energoefektivitātes uzlabošanas programmā un pilnvarojumu, kurā ir atsauce uz iepriekšējo daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas programmu?

Altum pieņems pilnvarotās personas pieteikumu kapitāla atlaides rezervēšanai, kuram pievienots tāds pilnvarotās personas pilnvarojumu pamatojošs dokuments, kurā ir iekļauta norāde uz daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmu, kuru regulē MK noteikumi Nr. 160, ar nosacījumu, ka, virzot projektu tālāk, tiks sasaukta otra dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā tiks apliecināts dzīvokļu īpašnieku balsojums par dalību tieši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmā. Minētajā dokumentā jābūt apstiprinātām arī projekta izmaksām, aizdevumam, piegādātājiem un pilnvarojums dokumentu parakstīšanai ar atsauci uz Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumiem Nr. 460 „Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena „Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi”.

Īpašnieki nepiekrīt logu nomaiņai

Vai ēka var kvalificēties Altum garantijai ar kapitāla atlaidi, ja vairāk par 50% + 1 dzīvokļu īpašnieku aptaujā atzīmē, ka ir „par” ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, bet tikai, piemēram, 15%, piekrīt logu nomaiņai dzīvokļos? Iemesls varētu būt, ka vairums dzīvokļu īpašnieku jau ir nomainījuši vecos logus pret pakešu logiem (vienkameru, divkameru).

Kapitāla atlaides rezervēšanu tas neietekmēs. Svarīgi ir nodrošināt, lai energoefektivitātes pasākumu rezultātā māja sasniegtu programmas mērķi – vismaz 30% primārās kopējās enerģijas ietaupījumu. Altum būs svarīgi, lai 50%+1 iedzīvotāju būtu nobalsojuši „par” jautājumos, kuri tieši ietekmē projekta realizāciju un saistību uzņemšanos.

Vai aptaujas saturam par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanu un atbalsta pieteikumu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 460, pilnīgi jāatbilst Altum tīmekļa vietnē atrodamajam „Pirmās aptaujas lēmuma projektam (DME MK Nr.460)”, t. i., vai obligāti jānorāda teikuma daļa par logu nomaiņu dzīvokļos, ja projekta apjoms ir krietni lielāks un šī teikuma daļa var maldināt vai nepareizi tikt interpretēta kopainā, nosakot patieso projekta apjomu?

Var precizēt konkrētus dzīvokļus, kuros tiks veikta logu nomaiņa. Altum veidlapā „Pirmais kopsapulces protokols” (DME MK Nr. 460) ir piebilde – „Jāņem vērā, ka gadījumā, ja atjaunošana vai pārbūve  attiecas uz atsevišķu īpašumu, kas neskar kopīpašumā esošo daļu vai citus atsevišķus  īpašumus, piemēram, logu maiņa, nepieciešama attiecīgā dzīvokļa īpašuma  īpašnieka piekrišana šo darbu realizēšanai”.

Kā pierādīt savas īpašumtiesības?

Vai dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesības apliecinošā dokumenta kopija pilnvarotajai personai jāiesniedz tikai kā oriģināla kopija un vai to vēlāk paredzēts iesniegt arī Altum? Vai arī to var iesniegt kā nodalījuma norakstu (ar vai bez elektroniskā paraksta), kas iegūts no datu reģistra zemesgramata.lv, autorizējoties kā fiziska/juridiska persona?

Dokumenta oriģināls Altum nav jāiesniedz. Var iesniegt nodalījuma norakstu, jo galvenais ir pārliecināties, ka savu lēmumu ir izteicis dzīvokļa īpašnieks un tas ir derīgs. Visa pamatojošā dokumentācija jāiesniedz portālā mans.altum.lv.

Vai spēsim sasniegt ietaupījumu?

Viens no programmas nosacījumiem ir sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Kādās mērvienībās tiek izteikts enerģijas ietaupījums? Kādi laika periodi tiek salīdzināti?

Tā ir starpība starp esošo primāro kopējo enerģijas patēriņu kWh/m2 gadā vai MWh/gadā, salīdzinot ar enerģijas patēriņu, kas plānots pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas. Šie dati tiek norādīti ēkas energosertifikātā un pagaidu energosertifikātā, ko sagatavo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā.

Programmas nosacījums ir sasniegt ietaupījumu 1 MWh/gadā uz katriem ieguldītajiem 5000 EUR. Kuri gadi tiks salīdzināti? Kurš dokuments regulē salīdzināšanas kārtību?

Projektam aprēķinātās investīcijas energoefektivitātes uzlabošanai tiek attiecinātas pret starpību, kas veidojas starp primāro kopējo enerģijas patēriņu kWh/m2 gadā vai MWh/gadā, salīdzinot ar plānoto enerģijas patēriņu pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas. Programmas prasības regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 460, savukārt energosertifikāta sagatavošanu regulē MNK Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi Nr. 222.

Kādi parametri ir iekļauti tehniskās dokumentācijas izmaksās?

Iedzīvotāji pilnvaro pārvaldnieku dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot projektu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, kurā paredzēta logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. Vai šo dokumentu sagatavošanas izmaksas, kas radīsies pārvaldniekam, tiks attiecinātas uz tehniskās dokumentācijas attiecināmajām izmaksām?

Jautājumā minētās izmaksas ir uzskatāmas par projekta vadības izmaksām, un tās nav iekļaujamas projekta tehniskās dokumentācijas izmaksās. Jāņem vērā, ka izmaksas, kas radušās pirms 2020. gada 1. februāra, nav attiecināmās izmaksas.

„Mūsu mājā ir pašvaldības dzīvokļi...”

Vai uz energoefektivitātes atbalsta programmu var pieteikties un saņemt atbalstu tādas dzīvojamās ēkas iedzīvotāji, kurā vairums ir pašvaldības dzīvokļi?

Jā. Nodrošinot, ka dzīvokļu īpašnieku balsojums notiek atbilstīgi Dzīvokļa īpašuma likuma 17. pantam.

Divas mājas vienā adresē

Ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas, vai par dalību programmā jābalso abu māju iedzīvotājiem kopā?

Gadījumos, kad uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašnieku kopību veido visu šo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Tātad gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, visu šo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki (dzīvokļu īpašnieku kopība) ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu, kā to paredz Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta pirmā daļa, tostarp par būvniecību visās uz zemesgabala esošajās ēkās.

Ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas un abu iedzīvotāji vēlas māju renovēt, vai jāiesniedz atsevišķs projekta pieteikums par katru daudzdzīvokļu māju?

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas regulējošo MK noteikumu Nr. 460 27. punkts paredz, ka gadījumā, kad uz zemes vienības vienā adresē ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu mājas, projekta pieteikums jāiesniedz par katru māju atsevišķi. Tomēr gadījumā, kad paredzamie būvdarbi skar citu atsevišķu dzīvojamo māju (piemēram, abām mājām ir kopīgi inženiertīkli), ir jāiesniedz viens projekta pieteikums par abām mājām.

Vēlamies saprast, vai jāiesniedz viens projekta pieteikums, ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas mājas un tām ir kopīgi inženiertīkli?

Jā, gadījumā, kad uz kopīpašumā esoša zemes gabala atrodas divas atsevišķas dzīvojamās mājas ar tās norobežojošām konstrukcijām, bet inženiertīkli tām ir kopīgi, var iesniegt vienu projekta pieteikumu par abām mājām un tādos gadījumos netiek piemērots programmas regulējošo MK noteikumu Nr. 460 27. punkts.

Vai varam pieteikt tikai savu daudzdzīvokļu māju programmā, ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas, bet otras mājas iedzīvotāji šobrīd nevēlas pieteikties programmā?

Jā, ir atļauts atsevišķas uz zemesgabala esošas mājas dzīvokļu īpašniekiem iesniegt projekta pieteikumu gadījumā, kad plānotie būvdarbi neskar citu uz šī zemesgabala esošo dzīvojamo māju.

Ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas, bet vienas mājas iedzīvotāji nevēlas pieteikties programmā, kā pareizi organizēt balsojumu?

Dzīvokļu īpašuma likums paredz, ka dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības ierosināt būvniecību un veikt remontdarbus, ciktāl tie neskar citu atsevišķu dzīvojamo māju un nemaina kopīpašumā esošo domājamo daļu. Tātad gadījumā, kad plānotie būvdarbi neskar citu uz šī zemesgabala esošo dzīvojamo māju, lēmumu par dalību programmā var pieņemt tikai atsevišķās kopīpašumā ietvertās mājas dzīvokļu īpašnieki. Vienlaikus ir būtiski uzsvērt, ka likumā ietvertais regulējums neliedz dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemt lēmumu par būvniecību, kas skar visas ēkas, kas atrodas uz viena zemesgabala.

Arī ar krāsns apkuri

Vai mājai ir jābūt kādam starta uzkrājumam?

Šāda prasība programmā nav obligāta, bet ir vēlama.

Vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kur katra dzīvokļī ir individuāla krāsns apkure, var pieteikt programmā?

Jā, var piedalīties. Apkures veids nav ierobežojums.

Vai uzņēmums ar juridisko statusu, kuram daudzdzīvokļu mājā pieder visi dzīvokļi un kurš nodarbojas ar šo dzīvokļu izīrēšanu, var pieteikties atbalsta saņemšanai programmā?

Jā, atbalstam var pieteikties juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja un kura savu nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju) izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Šajā gadījumā atbalsts kvalificējas kā komercdarbības atbalsts un uz to ir attiecināmi valsts atbalsta nosacījumi.

Par troksni un putekļiem

Lūdzu precizēt, vai būvkomersantam ir jānodrošina, ka tiks veikti trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisijas samazināšanas pasākumi būvniecības laikā? Kādi dokumenti jums būs jāiesniedz, lai apliecinātu, ka šī prasība ir izpildīta?

Būvdarbu līgumā ir jāiekļauj nosacījums, ka izpildītājam ir pienākums nodrošināt trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisijas samazināšanas pasākumus būvniecības laikā.

Lai faktiski nodrošinātu, ka minētā prasība tiek ievērota, pasūtītājs var prasīt izpildītājam iesniegt, piemēram, darbu plānu, kurā būs norādīti konkrēti pasākumi, kurus izpildītājs veiks trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisijas samazināšanai.

Gadījumā, ja Altum saņems informāciju par to, ka līguma izpildes laikā netiek veikti pasākumi trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisijas samazināšanai, tas pieprasīs iesniegt pierādījumus tam, kā tiek nodrošināta līgumā iekļautā izpildītāja pienākuma izpilde (piemēram, darbu plānu un izpildītāja paskaidrojumus).

Numuru arhīvs: spied un lasi!