Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā

Rīgā 2020. gada 29. maijā (prot. Nr. 16, 29. §)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) var sniegt palīdzību, piešķirot finansējumu (turpmāk – Līdzfinansējums) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas (turpmāk – Mājoklis) atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai Mājoklī un Līdzfinansējuma apmēru.

2. Līdzfinansējumu izmaksā, kompensējot tāda projekta izdevumus, kuram Pašvaldības attiecīgā saimnieciskā gada budžetā ir piešķirti finanšu līdzekļi, kā arī ir atzīts projekta īstenošanas fakts.

3. Šo saistošo noteikumu 2. punktā minētais projekts ir darbību kopums, kuru īstenošanas rezultātā ir vai nu atjaunots Mājokļa tehniskais stāvoklis, novēršot bīstamību cilvēku dzīvībai vai veselībai (turpmāk – Atjaunošanas projekts), vai ir pabeigti būvdarbi, kuru rezultātā ir panākts pārbaudāms, izmērāms vai aprēķināms Mājokļa energoefektivitātes pieaugums (turpmāk – Siltināšanas projekts).

4. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija (turpmāk – Komisija) apstiprina projektu, nosakot maksimālo Līdzfinansējuma summu (turpmāk – apstiprinātais projekts). Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par apstiprināto projektu, Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments) pieprasa finanšu līdzekļus Pašvaldības nākamā saimnieciskā gada budžetā apstiprinātā projekta izdevumu kompensācijai.

5. Departaments izpilda procesuālās darbības, kas ir nepieciešamas šo saistošo noteikumu 4. punktā minētā Komisijas lēmuma pieņemšanai.

6. Departaments Pašvaldības vārdā slēdz civiltiesisku līgumu par apstiprinātā projekta īstenošanu (turpmāk – Līgums), atzīst apstiprinātā projekta īstenošanas faktu un izmaksā Līdzfinansējumu.

7. Prasības, kas ir saistītas ar projekta izvērtēšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī tā īstenošanas fakta atzīšanas nosacījumiem, ciktāl tos nereglamentē šie saistošie noteikumi, nosaka Līdzfinansējuma piešķiršanas nolikumā (turpmāk – Nolikums). Nolikumu apstiprina Komisija. 

II. Līdzfinansējuma saņēmēji, tā veids, apmērs un intensitāte

8. Līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kura atbilst šajos saistošajos noteikumos un Nolikumā noteiktajām prasībām un kura iesniedz Komisijai projektu ar mērķi saņemt Līdzfinansējumu savā norēķinu kontā.

9. Līdzfinansējuma saņēmējs atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja tam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kā arī Līdzfinansējuma saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

9.1. ir Mājokļa īpašnieks, kura dzīvesvieta kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura nekustamā īpašuma nodokļa parāds (turpmāk – NĪN parāds) par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro;

9.2. ir dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona, un:

9.2.1. Līdzfinansējumu pieprasa saistībā ar Mājokļa koplietošanas elementiem un atbilstoši kopīpašnieku – fizisko personu, kuru dzīvesvieta kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā – īpašuma tiesību īpatsvaram Mājoklī;

9.2.2. dzīvokļa īpašuma īpašnieka vai kopīpašnieka NĪN parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pirmstaksācijas periodā nepārsniedz 50 euro.

10. Pašvaldība kompensē ar Līdzfinansējumu tikai tādus apstiprinātā projekta izdevumus, kas ir radušies šajos saistošajos noteikumos un Nolikumā noteiktajā attiecināmo izmaksu apmaksas kārtībā. Ja Līdzfinansējuma saņēmējs ir saimnieciskās darbības veicējs, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas piemēro normatīvajos aktos paredzētos de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

11. Līdzfinansējuma maksimālā intensitāte ir 50% apmērā no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet vienam apstiprinātajam projektam Līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt:

11.1. 30 000 euro Atjaunošanas projekta būvdarbu izdevumu kompensācijai;

11.2. 5000 euro Atjaunošanas projekta būvprojekta izstrādes izdevumu kompensācijai;

11.3. 50 000 euro Siltināšanas projekta būvdarbu izdevumu kompensācijai;

11.4. 1000 euro Siltināšanas projekta būvprojekta izstrādes izdevumu kompensācijai.

III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

12. Līdzfinansējumu drīkst izlietot šādām darbībām Atjaunošanas projekta vai Siltināšanas projekta ietvaros:

12.1. būvprojekta izstrāde;

12.2. būvdarbu veikšana.

13. Attiecināmās izmaksas ir būvprojekta izstrādes un būvdarbu tiešas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu par būvizmaksu noteikšanas kārtību.

IV. Projektu apstiprināšana un īstenošana

14. Līdzfinansējuma saņēmējs var par vienu Mājokli viena saimnieciskā gada ietvaros iesniegt tikai vienu projektu.

15. Līdzfinansējumu par projektu, kura īstenošanas faktu ir atzinis Departaments, neizmaksā, ja tajā pašā saimnieciskajā gadā ir sniegts Pašvaldības atbalsts Mājokļa uzlabošanai saskaņā ar citiem Pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

16. Nolikums nosaka:

16.1. projekta saturu, iesniedzamos dokumentus, to noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

16.2. atbalstāmo darbību izvēli un maksimālo Līdzfinansējuma apmēru, ievērojot šo saistošo noteikumu 11. punktā minētos ierobežojumus;

16.3. projekta iesniegšanas Komisijai termiņu kārtējā saimnieciskajā gadā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem no Nolikuma publicēšanas dienas;

16.4. periodu, kurā atzīst atbalstāmās darbības un attiecināmo izmaksu veikšanai taisītos izdevumus;

16.5. projekta vērtēšanas kritērijus projekta apstiprināšanai, kā arī apstiprināto projektu sarindošanai atbilstoši prioritātei dilstošā secībā;

16.6. sarindoto apstiprināto projektu saraksta paziņošanas kārtību;

16.7. prasības Līdzfinansējuma saņēmējam;

16.8. prasības Mājoklim, par kuru ir iesniegts projekts;

16.9. Komisijas lēmuma pieņemšanas procesā Departamenta veicamās procesuālās darbības;

16.10. Līguma projektu;

16.11. de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus;

16.12. citus noteikumus, kas sekmē projekta īstenošanu.

17. Apstiprināto Nolikumu publicē Departamenta mājaslapās www.rdid.lv un www.atjauno.riga.lv.

18. Komisija apstiprina vai noraida projektu līdz tā iesniegšanas saimnieciskā gada 1. oktobrim.

19. Komisija sarindo apstiprinātos projektus atbilstoši prioritātei dilstošā secībā.

20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

21. Departaments slēdz Līgumu par to apstiprināto projektu, kura īstenošanai ir piešķirti Pašvaldības finanšu līdzekļi.

22. Paziņojumu par noslēgtajiem Līgumiem publicē Departamenta mājaslapās www.rdid.lv un www.atjauno.riga.lv, norādot Līdzfinansējuma saņēmēju un Mājokļa adresi.

23. Apstiprināto projektu īsteno nākamajā saimnieciskajā gadā pēc projekta apstiprināšanas, bet ne vēlāk par attiecīgā saimnieciskā gada 15. novembri.

V. Apstiprinātā projekta īstenošanas un Līdzfinansējuma samaksas nosacījumi

24. Apstiprināto projektu īsteno un Līdzfinansējumu izmaksā saskaņā ar Līgumu.

25. Līdzfinansējuma saņēmēja vietā stājoties citai personai (turpmāk – Pārņēmējs), Departaments pārjauno Līgumu, ja:

25.1. Pārņēmējs atbilst šo saistošo noteikumu 8. un 9. punkta prasībām;

25.2. Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā Pārņēmējam – de minimis atbalsta saņēmējam.

26. Līgumā iekļauj vismaz šādus noteikumus:

26.1. apstiprinātā projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņš;

26.2. Līguma izpildi apliecinošie dokumenti, to iesniegšanas kārtība un termiņš;

26.3. Līguma izpildes kontroles kārtība;

26.4. apstiprinātā projekta nosacījumu iespējamo grozījumu apjoms un to veikšanas kārtība;

26.5. Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās maksimālās Līdzfinansējuma summas neizmaksāšanas (samazināšanas) gadījumi un nosacījumi Līguma daļējas izpildes gadījumā;

26.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

26.7. Departamenta tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

27. Departaments izmaksā Līdzfinansējumu pēc apstiprinātā projekta īstenošanas, t. i., pēc apstiprinātajā projektā paredzēto Mājokļa atjaunošanas vai siltināšanas darbu pabeigšanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un Pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, pilna norēķina veikšanas ar darbu veicējiem un piegādātājiem, kā arī Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas Departamentam Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

28. Departaments neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteiktās Līdzfinansējuma maksimālās summas daļu šādu izdevumu segšanai:

28.1. izdevumi, kas attiecināmo izmaksu segšanai projekta īstenošanas ietvaros ir radušies ārpus Nolikumā un Līgumā noteiktā izdevumu veikšanas termiņa;

28.2. izdevumi, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros ir radušies tādu izmaksu, kuras netika atzītas par attiecināmām izmaksām, segšanai;

28.3. apstiprinātā projekta īstenošanas faktiskie izdevumi, kas ir mazāki, nekā tas bija paredzēts Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu un Līgumā;

28.4. izdevumi, kas apstiprinātā projekta īstenošanas ietvaros radušies, neievērojot Līgumā noteikto izdevumu veikšanas kārtību un nosacījumus.

29. Departaments neizmaksā Komisijas lēmumā par apstiprināto projektu noteikto Līdzfinansējumu, ja:

29.1. apstiprinātais projekts nav īstenots Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā;

29.2. Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā Līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis Departamentā visus Līgumā noteiktos Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;

29.3. Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtie dokumenti Līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai neatbilst Līguma prasībām;

29.4. visi Līdzfinansējuma saņemšanai iesniegtajos dokumentos norādītie izdevumi saskaņā ar Līguma noteikumiem atzīti par neatbilstoši veiktiem;

29.5. Līdzfinansējuma saņēmējs nav novērsis Departamenta norādītos apstiprinātā projekta īstenošanā konstatētos normatīvo aktu un Līguma saistību pārkāpumus.

30. Lēmumu par Līgumā noteiktā apstiprinātā projekta īstenošanas termiņa grozījumiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 23.punktā noteikto projekta īstenošanas maksimālo termiņu, pieņem Departaments. Lēmumu par izmaiņām apstiprinātajā projektā paredzēto darbu apjomos pieņem:

30.1. Departaments – ja šo darbu apjomu izmaiņas nepārsniedz 30% no projektā paredzēto darbu apjoma un to izmaksas nepārsniedz 30% no apstiprinātā projekta izmaksu kopsummas;

30.2. Komisija – pārējos gadījumos.

31. Ja Līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti Līguma noteikumi, Līdzfinansējumu atgūst Civilprocesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 19 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 257; 2018, Nr. 114).

33. Tiesiskās attiecības, kas ir nodibinātas, pamatojoties uz Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai”, ir spēkā līdz to izpildei.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

Numuru arhīvs: spied un lasi!