Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Rīga gatava remontēt!

Spēkā stājušies noteikumi, kas mājām ļaus saņemt 50% līdzfinansējumu remontdarbiem

Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 19, 2017. gada 15. decembrī. Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas atjaunošanu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja un tajā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi, dzīvokļa īpašumi izveidoti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības pārņemtas no Pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;

2.2. energoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas projekts, kura realizācijas rezultātā tiek panākta enerģijas patēriņa samazināšana, lietderīgāka izmantošana un tiek uzlabots komforta līmenis telpās;

2.3. atjaunošana – būves vai tās daļas kapitālais remonts, lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkcijas.

3. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāti un sniegt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai, tādējādi palielinot ēkas energoefektivitāti un atjaunojot tās tehnisko stāvokli.

2. Atbalstāmās aktivitātes un līdzfinansējuma apmērs

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir:

4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai – 80% apmērā no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 426,86 euro;

4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei – 100% no paraugdokumentācijas izmaksām, bet ne vairāk kā 5217,20 euro;

4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros – ne vairāk kā 50% apmērā no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām;

4.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, – ne vairāk kā 50% apmērā no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām.

5. Līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes pasākumu veikšanai viena finanšu gada ietvaros piešķir atbilstoši Pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

2.1. Līdzfinansējuma piešķiršana energoaudita veikšanai

6. Iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona iesniedz Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par energoaudita veikšanu kopiju;

6.2. mājas inventarizācijas lietas kopiju.

7. Aģentūra organizē energoaudita izstrādi un ir tā pasūtītāja. Par energoaudita veikšanu slēdz trīspusēju līgumu – starp pasūtītāju, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvaroto personu un energoauditoru.

8. Energoauditā iekļauj tehniski iespējamos un ekonomiski pamatotos plānotos pasākumus mājas energoefektivitātes uzlabošanai, aptverot mājas norobežojošās konstrukcijas un iekšējās siltumapgādes sistēmas, kā arī izstrādā mājas energosertifikātu.

9. Iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai energoaudita veikšanai vērtēšana notiek reģistrācijas secībā.

2.2. Līdzfinansējuma piešķiršana tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei

10. Iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona iesniedz Aģentūrā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

10.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par mājas energoefektivitātes pasākumu realizācijas darbu veikšanu kopiju;

10.2. mājas inventarizācijas lietas kopiju.

11. Aģentūra organizē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādi un ir tās pasūtītāja. Par paraugdokumentācijas izstrādi slēdz trīspusēju līgumu – starp pasūtītāju, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvaroto personu un paraugdokumentācijas izstrādātāju.

12. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā paraugdokumentācija pāriet tās pasūtītāja īpašumā pilnā apmērā bez jebkādiem ierobežojumiem, tā tiek uzglabāta Aģentūras mājaslapā www.rea.riga.lv īpaši izveidotā datubāzē, ir brīvi pieejama visiem interesentiem un izmantojama bez atlīdzības, ņemot vērā, ka:

12.1. paraugdokumentācija tiek ieteikta izmantošanai kā labākās prakses paraugs, sagatavojot analogu daudzdzīvokļu māju atjaunošanu;

12.2. paraugdokumentācijas izmantotājiem ir tiesības pēc vajadzības veikt tajā jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus. Par izmaiņām dokumentācijā ir atbildīgs izmaiņu veicējs.

13. Pašvaldības finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei var piešķirt, ja tiek plānota kompleksa atjaunošana, iekļaujot tehniski iespējamos un ekonomiski pamatotos energoefektivitāti paaugstinošos pasākumus, kas aptver mājas norobežojošās konstrukcijas un iekšējās siltumapgādes sistēmas.

14. Ja divu gadu laikā pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādes (saskaņošanas datuma Rīgas pilsētas būvvaldē) nav uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošana, Pašvaldības samaksātie līdzekļi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāatmaksā 50% apmērā Pašvaldības budžetā.

15. Iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei vērtēšana notiek reģistrācijas secībā.

2.3. Līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamās mājas atjaunošanai

16. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas atjaunošanai var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, ja dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja un tajā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi, dzīvokļa īpašumi izveidoti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības pārņemtas no Pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, un:

16.1. līdzfinansējums tiek pieprasīts dzīvojamās mājas koplietošanas elementu atjaunošanai;

16.2. neviena dzīvokļu īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parāds par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem nepārsniedz 50 euro.

17. Līdzfinansējuma saņēmēji daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja mājas, tās daļas, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai (turpmāk – atjaunošanas darbi), tiek atlasīti, veicot projektu pieteikumu konkursu. Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja izveido konkursa komisiju, kura apstiprina konkursa nolikumu.

18. Konkursa nolikumā paredz:

18.1. atjaunošanas darbu projekta saturu, iesniedzamos dokumentus, to noformēšanas un iesniegšanas kārtību;

18.2. atjaunošanas darbu projekta vērtēšanas kritērijus;

18.3. lēmuma par atjaunošanas darbu projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, pieņemšanas kārtību;

18.4. līguma par līdzfinansētā atjaunošanas darbu projekta īstenošanu noslēgšanas kārtību;

18.5. citus noteikumus, kas sekmē šo saistošo noteikumu izpildi.

19. Paziņojums par konkursa izsludināšanu tiek publicēts Pašvaldības portālā www.riga.lv un Aģentūras mājaslapā www.rea.riga.lv, norādot:

19.1. pieteikumu iesniegšanas vietu;

19.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

19.3. konkursa nolikumu.

20. Konkursa komisija lemj par:

20.1. projekta atstāšanu bez izskatīšanas konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos;

20.2. projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo izmaksājamo līdzfinansējuma summu;

20.3. projekta noraidīšanu, ja:

20.3.1. projekts neatbilst konkursa nolikumā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un šo neatbilstību novēršana ietekmētu projektu pēc būtības;

20.3.2. konkursa ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanas līdzfinansēšanai.

21. Konkursa komisijas lēmumus var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

22. Lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu saimnieciskās darbības veicējam, kas minēts saistošo noteikumu 28. punktā, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula) konkursa komisija var pieņemt līdz 2021. gada 30. jūnijam.

23. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā apstiprināto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas projektu īsteno un līdzfinansējumu izmaksā saskaņā ar civiltiesisku līgumu par līdzfinansētā projekta īstenošanu (turpmāk – līgums), kuru, pamatojoties uz konkursa komisijas lēmumu par projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo līdzfinansējuma summu, ar līdzfinansējuma saņēmēju slēdz Aģentūra. Līguma projekts ir konkursa nolikuma sastāvdaļa.

24. Līgumā iekļauj vismaz šādus noteikumus:

24.1. līdzfinansējuma neizmaksāšanas un/vai samazināšanas gadījumi un nosacījumi līguma nepienācīgas vai daļējas izpildes gadījumā;

24.2. līguma pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;

24.3. Aģentūras tiesības vienpusēji atkāpties no līguma;

24.4. citi nosacījumi, ja tie sekmē konkursa komisijas lēmumā un līgumā noteiktā mērķa sasniegšanu.

25. Aģentūra izmaksā līdzfinansējumu pēc projekta īstenošanas, ieskaitot darbu pabeigšanas fakta saskaņošanu valsts un Pašvaldības iestādēs ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, pilna norēķina veikšanu ar darbu veicējiem un piegādātājiem, kā arī līdzfinansējuma maksājuma saņemšanai noteikto dokumentu iesniegšanas Aģentūrai līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

26. Aģentūrai ir tiesības, nosūtot attiecīgu paziņojumu līdzfinansējuma saņēmējam, vienpusēji atkāpties no līguma, ja līdzfinansējuma saņēmējs nepilda līgumu, tajā skaitā netiek ievērots līgumā noteiktais projekta īstenošanas sākuma un/vai beigu termiņš, vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt paredzētā projekta rezultāta sasniegšanu.

27. Ja līdzfinansējums nav izlietots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir pārkāpti līguma noteikumi, Aģentūra pieņem lēmumu par līdzfinansējuma atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. De minimis atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

28. Ja energoefektivitātes pasākumi un atjaunošanas darbi tiek līdzfinansēti daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrētais dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un kam atbalsts līdzfinansējuma piešķiršanas ietvaros kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma daļai sniedz saskaņā ar Regulu un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

29. Lemjot par līdzfinansējuma piešķiršanu valsts atbalsta veidā, Aģentūra ievēro šādus nosacījumus:

29.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Regulas 1. panta 1. punktā minētos nozares un darbības ierobežojumus;

29.2. pirms lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas Aģentūra pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam valsts atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Regulas 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Saimnieciskās darbības veicējs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Regulas 2. panta 2. punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai.

30. Ievērojot Regulas 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regulas 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

31. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas vienlaicīgi vairākās nozarēs, tostarp Regulas 1. panta 1. punktā minētajās nozarēs, vai veic darbības minētajās nozarēs, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina šo nozaru vai darbību, vai to izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Regulas 1. panta 2. punktu.

32. Piesakoties atbalstam, dzīvokļa īpašniekam, kas minēts saistošo noteikumu 28. punktā, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

33. Līdzfinansējumu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

34. Aģentūra un līdzfinansējuma saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Regulas 6. panta 4. punktam.

4. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2013. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 47 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā”.

36. Atcelt Rīgas domes 2017. gada 23. maija saistošos noteikumus Nr.257 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas renovācijai”.

Numuru arhīvs: spied un lasi!