Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums

Likumprojekts

(...)

II nodaļa

Izpērkamā zeme un izpirkuma cena

5. pants. Izpirkuma cena un tās aprēķināšana

(1) Dzīvokļu īpašnieki izpērkamo zemi izpērk par izpirkuma cenu, kuru veido izpērkamajā zemē ietilpstošo zemes vienību vai zemes vienību daļu kadastrālo vērtību summa, kuru reizina ar izpirkuma cenas korekcijas koeficientu 1,18.

(2) Katrs dzīvokļa īpašnieks maksā izpirkuma cenas daļu atbilstoši viņa dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram.

(3) Izpirkuma cenas aprēķināšanai izmanto zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo vērtību uz šā likuma 6.pantā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienu.

(4) Šā likuma kārtībā aprēķinātā izpirkuma cena nav apstrīdama.

III nodaļa

Izpirkuma tiesības izmantošana

6. pants. Paziņojums par izpirkuma tiesības izmantošanu

(1) Pēc izpērkamās zemes reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā sagatavo un vienlaicīgi visiem viena kvartāla robežās esošo piespiedu dalītā īpašuma ēku dzīvokļu īpašniekiem vai, ja tādu nav – tiesiskajiem valdītājiem, un piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam, nosūta paziņojumu par izpirkuma tiesības izmantošanu.

(2) Paziņojumā norāda:

1) izpērkamās zemes platību un izpirkuma cenu;

2) izpērkamās zemes un piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļa īpašumu kadastra informāciju;

3) katra dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram atbilstošo izpirkuma cenas daļu;

4) izpirkuma cenas daļas sadalījumu starp piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem, ja izpērkamā zeme sakrīt ar vairākiem piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem;

5) par katru zemes vienību vai zemes vienības daļu maksājamo izpirkuma cenas daļu;

6) izpirkuma tiesības izmantošanas termiņa sākuma un pēdējo dienu;

7) sekas izpirkuma tiesību neizmantošanas gadījumā.

(3) Ja izpērkamajā zemē ietilpst vairākas zemes vienības vai zemes vienību daļas no dažādiem piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem, paziņojumā norāda arī:

1) katra dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram atbilstošo izpirkuma cenas daļas sadalījumu starp piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem;

2) izpirkuma cenas proporcionālo sadalījumu starp piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem, ņemot vērā par katru zemes vienību vai zemes vienības daļu maksājamo izpirkuma cenas daļu.

(4) Paziņojuma par izpirkuma tiesības izmantošanu paraugu apstiprina Ministru kabinets.

7. pants. Izpirkuma tiesības izmantošanas termiņš

Izpirkuma tiesība ir izmantojama gada laikā no paziņojumā par izpirkuma tiesības izmantošanu norādītās termiņa sākuma dienas.

(...)

9. pants. Lietas par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu ievešana

(1) Lietu par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu ieved zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz vismaz viena piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļa īpašnieka pieteikumu.

(2) Persona pieteikumu lietas ievešanai var iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam ne vēlāk kā sešus mēnešus no dienas, kas šā likuma 6.pantā minētajā paziņojumā norādīta kā izpirkuma tiesības izmantošanas termiņa sākuma diena. Pieteikumam pievieno šā likuma 6.pantā minēto paziņojumu.

(3) Zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties pēc šā panta pirmajā daļā minētā pieteikuma saņemšanas ieved lietu, ja:

1) ir sācis skaitīties šā likuma 6.pantā minētajā paziņojumā norādītais izpirkuma tiesības izmantošanas termiņš attiecībā uz konkrēto piespiedu dalītā īpašuma ēku;

2) pieteikumam pievienots šā likuma 6.pantā minētais paziņojums;

3) pieteicēja īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

4) pieteikums iesniegts šā panta otrajā daļā norādītajā termiņā;

5) cits zvērināts tiesu izpildītājs nav ievedis piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanas lietu par to pašu piespiedu dalītā īpašuma ēku.

(4) Ja pieteikums iesniegts, nokavējot šā panta otrajā daļā norādīto termiņu, pieteikumam nav pievienots šā likuma 6.pantā minētais paziņojums, zemesgrāmatā nav nostiprinātas pieteicēja īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu piespiedu dalītā īpašuma ēkā, par kuru nosūtīts šā likuma 6.pantā minētais paziņojums vai cits zvērināts tiesu izpildītājs attiecībā uz konkrēto piespiedu dalītā īpašuma ēku jau ievedis lietu par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu, zvērināts tiesu izpildītājs lietu neieved un par konstatētajiem trūkumiem paziņo pieteicējam, atdodot atpakaļ šā likuma 6.pantā minēto paziņojumu, ja pieteikumam tāds bija pievienots.

(5) Ja cits zvērināts tiesu izpildītājs šā panta trešās daļas 4.punktā minētajā gadījumā ir jau ievedis piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanas lietu par to pašu piespiedu dalītā īpašuma ēku, zvērināts tiesu izpildītājs informē pieteicēju par šo zvērinātu tiesu izpildītāju.

(6) Lietas par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu vešanas izdevumus un zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību sedz no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(...)

11.pants. Lēmuma pieņemšana izpirkuma tiesības jautājumā

(1) Piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumu par izpirkuma tiesības izmantošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktos dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanas nosacījumus, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(2) Lēmums par izpirkuma tiesību izmantošanu ir pieņemts, ja par izpērkamās zemes izpirkšanu nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kam pieder vairāk nekā puse no visiem piespiedu dalītā īpašuma ēkā esošajiem dzīvokļiem.

(3) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pieņemtais lēmums izpirkuma tiesības jautājumā ir saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem.

12.pants. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce

(1) Piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanai un norisei piemērojami Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumi, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(2) Dzīvokļu īpašnieki rakstveidā ne vēlāk kā 14 dienas pirms dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises dienas paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas lieta par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu attiecībā uz konkrēto piespiedu dalītā īpašuma ēku, par kopsapulces datumu, laiku un norises vietu.

(3) Pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas zvērināts tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas lieta par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu attiecībā uz konkrēto piespiedu dalītā īpašuma ēku, valsts informācijas sistēmās elektroniski pārliecinās, vai visi piespiedu dalītā īpašuma ēkā ietilpstošie dzīvokļi ierakstīti zemesgrāmatā, un sastāda šajā ēkā ietilpstošo dzīvokļu un to īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tādi ir, sarakstu.

(4) Dzīvokļu īpašnieku kopība nav lemttiesīga, ja līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei visi attiecīgās piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļi nav ierakstīti zemesgrāmatā vai ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nepiedalās tas zvērināts tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas lieta par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu attiecībā uz konkrēto piespiedu dalītā īpašuma ēku.

13.pants. Zvērināta tiesu izpildītāja darbības dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē

(1) Zvērināts tiesu izpildītājs piedalās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, un sastāda aktu par kopsapulci jautājumā par izpirkuma tiesības izmantošanu, kurā norāda:

1) dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē piedalījušos dzīvokļu īpašniekus vai to pilnvarotās personas, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2) katra dzīvokļa īpašnieka balsojumu;

3) dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu izpirkuma tiesības izmantošanas jautājumā, norādot „par” un „pret” balsu sadalījumu;

4) datumu, līdz kuram katram dzīvokļa īpašniekam jāveic viņam noteiktās izpirkuma cenas daļas samaksa;

5) zvērināta tiesu izpildītāja depozīta konta, kurā veicama samaksa, rekvizītus.

(2) Aktu par kopsapulci jautājumā par izpirkuma tiesības izmantošanu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vadītājs un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolētājs.

(3) Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vadītājs vai protokolētājs atsakās parakstīt šā panta pirmajā daļā minēto aktu, par to izdarāma atzīme aktā, norādot atteikšanās iemeslus, ja tādi darīti zināmi. Atteikšanās parakstīt aktu neietekmē tā spēku.

(4) Pēc akta par kopsapulci jautājumā par izpirkuma tiesības izmantošanu parakstīšanas zvērināts tiesu izpildītājs šo aktu nosūta piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam un tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas nav piedalījušies kopsapulcē.

(5) Zvērināta tiesu izpildītāja akta par kopsapulci jautājumā par izpirkuma tiesības izmantošanu paraugu apstiprina Ministru kabinets.

14.pants. Sekas nepaziņošanai zvērinātam tiesu izpildītājam par dzīvokļu īpašnieku kopsapulci

Ja šā likuma 7.pantā norādītajā termiņā zvērināts tiesu izpildītājs nesaņem paziņojumu par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces datumu, laiku un norises vietu, viņš pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu un nosūta to tam dzīvokļa īpašniekam, kas iesniedzis šā likuma 9.panta pirmajā daļā minēto pieteikumu.

15.pants. Izpirkuma cenas samaksas kārtība un sekas

(1) Katram dzīvokļa īpašniekam ir pienākums trīs mēnešu laikā no dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par izpērkamās zemes izpirkšanu pieņemšanas dienas iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā izpirkuma cenas daļu apmērā, kas atbilst viņam piederošā dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošajai kopīpašuma domājamai daļai un kāds norādīts šā likuma 6.pantā minētajā paziņojumā.

(2) Izpirkuma tiesība ir izmantota, ja izpirkuma cenas daļu šā panta pirmajā daļā norādītajā apmērā un termiņā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā iemaksājuši vismaz tie dzīvokļu īpašnieki, kam pieder vairāk nekā puse no visiem piespiedu dalītā īpašuma ēkā esošajiem dzīvokļiem.

(3) Katra dzīvokļa īpašnieka izpirkuma cenas daļa ir samaksāta, ja dzīvokļa īpašnieks šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā ir veicis maksājumu, un tas ir saņemts zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

(4) Pēc šā panta pirmajā daļā norādītā samaksas termiņa beigām zvērināts tiesu izpildītājs savā depozīta kontā pārbauda, cik dzīvokļu īpašnieki un kādā apmērā iemaksājuši viņiem noteikto izpirkuma cenas daļu, un sastāda aktu par izpirkuma cenas samaksu. Aktā zvērināts tiesu izpildītājs norāda, par kuriem dzīvokļu īpašumiem maksājums ir saņemts un kādā apmērā, norāda dzīvokļu īpašumus, par kuriem maksājums nav saņemts, nav saņemts pilnā apmērā vai saņemts pēc samaksai noteiktā termiņa beigām, ja tādi ir, kā arī konstatē, vai izpirkuma tiesība ir izmantota atbilstoši šā panta otrajai daļai.

(5) Aktu par izpirkuma cenas samaksu zvērināts tiesu izpildītājs nosūta piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļu īpašniekiem un piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam.

(6) Ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka izpirkuma tiesība atbilstoši šā panta otrajā daļā noteiktajam ir izmantota, viņš par to rakstveidā paziņo Valsts zemes dienestam.

(7) Ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka izpirkuma tiesība atbilstoši šā panta otrajā daļā noteiktajam nav izmantota, zvērināts tiesu izpildītājs atmaksā dzīvokļu īpašniekiem to iemaksātās izpirkuma cenas daļas un izbeidz lietu par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu.

(8) Šā panta ceturtajā daļā minētā akta par izpirkuma cenas samaksu paraugu apstiprina Ministru kabinets.

16.pants. Izpirkuma tiesības izmantošanas sekas nesamaksājušiem dzīvokļu īpašniekiem

(1) Ja izpirkuma tiesība ir izmantota (15.panta otrā daļa), uz to dzīvokļa īpašumu, kura īpašnieks vai īpašnieki nav samaksājuši šajā likumā noteiktajā kārtībā viņiem noteikto izpirkuma cenas daļu, nodibina par labu piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam hipotēku kā nodrošinājumu prasījumam nesamaksātās izpirkuma cenas daļas apmērā.

(2) Ja izpērkamā zeme sastāv no vairākām zemes vienībām vai zemes vienību daļām no dažādiem piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem, tad ir nodibināma atsevišķa hipotēka par labu katra piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam. Prasījums, par ko šādā gadījumā atbild hipotēka, atbilst summai, ko dzīvokļa īpašniekam saskaņā ar šā likuma 6.pantā minētajā paziņojumā norādīto no savas izpirkuma cenas daļas ir pienākums samaksāt konkrētajam piespiedu dalītā īpašuma zemes īpašniekam.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajai hipotēkai ir pirmtiesība pret visām agrāk zemesgrāmatā uz attiecīgo dzīvokļa īpašumu nodibinātām (nostiprinātām) hipotēkām. Ja atbilstoši šā panta otrajā daļā noteiktajam nodibina vairākas hipotēkas, tām visām ir nosakāma viena (pirmā) prasījumu apmierināšanas kārta.

(4) Ja piespiedu dalītā īpašuma zemes gabals ir vairāku personu kopīpašumā, tad, nostiprinot zemesgrāmatā hipotēku dzīvokļa īpašumam, kura īpašnieks nav samaksājis savu izpirkuma cenas daļu, piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala kopīpašnieki uzskatāmi par konkrētā dzīvokļa īpašnieka kopkreditoriem, un dzīvokļa īpašnieka un piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala kopīpašnieku turpmākās savstarpējās attiecības ir apspriežamas pēc Civillikuma noteikumiem par solidāru saistību.

(5) Dzīvokļa īpašniekam, kas šā likuma 15.panta otrajā daļā norādītajā termiņā nav samaksājis savu izpirkuma cenas daļu, ir pienākums piespiedu dalītā īpašuma zemes īpašniekam maksāt likumiskos nokavējuma procentus par izpirkuma cenas daļas samaksas nokavējumu. Likumiskie nokavējuma procenti ir maksājami reizi gadā, ja vien puses nevienojas par citu samaksas kārtību.

(6) Šā panta piektajā daļā minētais pienākums maksāt likumiskos nokavējumu procentus sākas no dienas, kas beidzies šā likuma 15.panta pirmajā daļā norādītais termiņš un ilgst līdz brīdim, kamēr dzīvokļa īpašnieks veic izpirkuma cenas daļas samaksu.

(7) Piespiedu dalītā īpašuma zemes īpašniekam, kuram par labu nodibināta hipotēka, nav tiesību prasīt nesamaksātās izpirkuma cenas daļas samaksu 10 gadus no hipotēkas nodibināšanas brīža.

17.pants. Izpirkuma tiesības izbeigšanās

(1) Izpirkuma tiesība izbeidzas, ja:

1) šā likuma 9.panta otrajā daļā norādītajā termiņā zvērinātam tiesu izpildītājam nav iesniegts pieteikums par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanas lietas ievešanu;

2) šā likuma 7.pantā norādītajā termiņā nav pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par izpirkuma tiesības izmantošanu;

3) šā likuma 15.panta otrajā daļā norādītajā termiņā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā izpirkuma cenas daļu nav iemaksājuši dzīvokļu īpašnieki, kam pieder vairāk nekā puse no visiem piespiedu dalītā īpašuma ēkā esošajiem dzīvokļiem.

(2) Izbeidzoties izpirkuma tiesībai, dzīvokļu īpašnieku turpmākās attiecības ar zemes īpašniekiem apspriežamas atbilstoši Civillikuma noteikumiem par nomu.

IV nodaļa

Izpērkamās zemes kadastrālā uzmērīšana, īpašuma tiesību uz izpērkamo zemi nostiprināšana zemesgrāmatā un izpirkuma cenas samaksa bijušajam zemes īpašniekam

18.pants. Izpērkamās zemes kadastrālā uzmērīšana

(1) Ja izpērkamā zeme pilnībā sakrīt ar piespiedu dalītā īpašuma zemes gabalu, izpērkamās zemes kadastrālo uzmērīšanu neveic.

(2) Ja izpērkamā zeme daļā sakrīt ar piespiedu dalītā īpašuma zemes gabalu, Valsts zemes dienests veic kadastrālo uzmērīšanu piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala sadalei, atdalot no tā izpērkamo zemi vai tās daļu. Par izpērkamās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām informē piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļu īpašniekus un piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašnieku, bet to neierašanās vai iebildumu izteikšana nav šķērslis kadastrālās uzmērīšanas darbību veikšanai un uzmērītās zemes vienības un kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(3) Ja kadastrālās uzmērīšanas rezultātā mainās šā likuma 6.pantā minētajā paziņojumā norādītā izpērkamās zemes platība, tas neietekmē izpirkuma cenas apmēru un tās proporcionālo sadalījumu starp vairākiem piespiedu dalītā īpašuma zemes gabalu īpašniekiem.

(4) Izpērkamās zemes kadastrālo uzmērīšanu veic par valsts budžeta līdzekļiem ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no dienas, kad izpirkuma tiesība ir izmantota saskaņā ar šā likuma 15.panta otro daļu.

(5) Valsts zemes dienests tam zvērinātam tiesu izpildītājam, kas ievedis lietu par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu konkrētajā piespiedu dalītā īpašuma ēkā, nosūta paziņojumu par izpērkamās zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātiem pēc tam, kad ziņas par izpērkamās zemes kadastrālo uzmērīšanu ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(6) Izpērkamās zemes kadastrālās uzmērīšanas kārtību, ja tā saistīta ar piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala sadali, nosaka Ministru kabinets.

(...)

23.pants. Izpirkuma cenas samaksa bijušajam zemes īpašniekiem

(1) Pēc tam, kad piespiedu dalītā īpašuma ēkas dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesības uz izpērkamo zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā, zvērināts tiesu izpildītājs izmaksā izpirkuma cenu vai tās daļu, kas atbilstoši šā likuma noteikumiem iemaksāta zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, bijušajam piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam.

(2) Lai izmaksātu izpirkuma cenu vai tās daļu bijušajam piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam, zvērināts tiesu izpildītājs sazinās ar šo personu un noskaidro tās norēķinu konta numuru kredītiestādē. Ja bijušais piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašnieks nesniedz informāciju par sava norēķinu konta numuru kredītiestāde, tad izpirkuma cena vai tās daļa ir glabājama zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā līdz brīdim, kamēr persona pati paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam savu norēķinu konta numuru kredītiestādē.

(3) Ja izpērkamā zeme sastāv no vairākām zemes vienībām vai zemes vienību daļām no dažādiem piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem, izmaksājot izpirkuma cenu bijušajam piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam, zvērināts tiesu izpildītājs ievēro šā likuma 6.pantā minētajā paziņojumā norādīto izpirkuma cenas proporcionālo sadalījumu starp piespiedu dalītā īpašuma zemes gabaliem.

(4) Līdz ar izpirkuma cenas samaksu bijušajam piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam beidzas dzīvokļu īpašnieku pienākums maksāt zemes nomu šim bijušajam piespiedu dalītā īpašuma zemes gabala īpašniekam.

Numuru arhīvs: spied un lasi!