Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Informācija iedzīvotājiem

Kādi darbi iekļauti uzņēmuma Siltumserviss Rīga veicamo pakalpojumu sarakstā?

Kurus no tiem iedzīvotāji var saņemt apsaimniekošanas maksas ietvaros bez papildu maksas? Kāda ir izpildāmo darbu regularitāte?

Primārais uzņēmuma pakalpojums ir ēku siltumapgādes sistēmu un to siltummezglu tehniskā apkope, kā arī siltumapgādes sistēmas sagatavošana apkures sezonai. Tas nozīmē, ka lielākā daļa darbu veicami laikā, kad nav apkures sezonas (aptuveni 100 darbdienas gadā).

Individuālā siltummezgla, turpmāk – ISM sagatavošana

ISM sagatavošana hidrauliskajai pārbaudei un hidrauliskā pārbaude primārajam kontūram ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz maksimālo darba spiedienu, bet nav zemāks par 10 bar. Jāpieaicina siltumenerģijas piegādātāja pārstāvis.

1 reizi gadā, kā arī pēc iekārtu nomaiņas.

Regulējošās armatūras revīzija un nomaiņa.

1 reizi gadā vai pēc nepieciešamības.

Spiediena pārbaude izplešanās tvertnē un gaisa uzpilde.

1 reizi gadā vai pēc nepieciešamības.

Izplešanās tvertnes hidrauliskā pārbaude.

1 reizi četros gados.

Cirkulācijas sūkņu drošības releju profilakse.

Pēc nepieciešamības.

Trokšņu līmeņa vai vibrācijas novērtēšana, ja konstatēts paaugstināts to līmenis.

Veikt pasākumus to samazināšanai.

ISM automātikas profilakse vai remonts.

1 reizi gadā vai pēc nepieciešamības.

Sūkņu rotoru un motorvārstu tīrīšana.

Pēc nepieciešamības (piemēram, konstatējot troksni).

Manometru kalibrēšana (P1, P2, P11, pārējos pārbauda bez kalibrēšanas ar salīdzināšanas metodi), termometru pārbaude. Bojāto manometru un termometru nomaiņa.

1 reizi gadā.

Apkures siltummaiņa skalošana uz stenda (demontāža, montāža).

Pēc nepieciešamības (skalošana – par pasūtītāja līdzekļiem).

Karstā ūdens siltummaiņa skalošana uz stenda (demontāža, skalošana, montāža). Skalošanu veic, ja nominālās caurplūdes situācijā nav iespējams nodrošināt karstā ūdens temperatūru siltummaiņa izejā +55C vai spiediena kritums pie nominālās caurplūdes pārsniedz projektā paredzēto, vai siltumtīklu atgaitas temperatūras pieaugums ir virs siltumtīklu temperatūras grafikā pieļaujamā, un šis pieaugums veidojas karstā ūdens siltummaiņa darbības dēļ. Siltummaiņu skalošanas laiks no karstā ūdens atslēgšanas brīža līdz izskalota siltummaiņa montāžai nedrīkst pārsniegt 10 stundas, ņemot vērā, ka skalošanai jānotiek vismaz 4 stundas. Gadījumos, kad šis nosacījums nav izpildāms, uzstāda pagaidu siltummaini vai ilgāku skalošanas laiku saskaņo ar pasūtītāja atbildīgo pārstāvi.

Skalošanu veic pēc nepieciešamības.

Apkures sistēmas piepildīšana, atgaisošana un ieregulēšana, papildu atgaisošanas krānu, gaisa savākšanas tvertņu uzstādīšana, lai panāktu vienmērīgu temperatūru visās telpās, ja dažādas ēkas daļas tiek apsildītas nevienmērīgi.

1 reizi gadā, sākot apkures sezonu, nepieciešamības gadījumā – biežāk.

Ēkas apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz maksimālo darba spiedienu. Konstatējot spiediena kritumu, veic vizuālu pārbaudi koplietošanas telpās. Ja konstatēta spiediena krišanās un koplietošanas telpās noplūdes nav, apsekošanu veic dzīvokļu īpašumos vai ar citu metodi nosaka bojājuma vietu.

1 reizi gadā.

Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas sagatavošana ar armatūras pārbaudi un bojāto posmu, armatūras nomaiņa.

1 reizi gadā un pēc nepieciešamības (šī pakalpojuma ietvaros nav paredzēts kapitālais remonts – visas ēkas noslēgarmatūras vai cauruļu posmu virs 3 metriem nomaiņa).

Siltumapgādes sistēmas tehniskā stāvokļa apsekošana, par tās rezultātiem noformējot aktu. Konstatējot iespējamu sistēmas vai tās daļas aizaugumu, veic izgriezumu, lai konstatētu aizauguma apjomu un noteiktu nepieciešamību ķīmiski skalot vai mainīt sistēmu. Ja, savstarpēji vienojoties, sistēma tiek atzīta par nederīgu tālākai ekspluatācijai (nav iespējams garantēt normatīvu temperatūru vai bezavāriju darbību), par to noformē defektu aktu ar bojājumu novēršanai veicamajiem darbiem, izveido tāmi, kuru pasūtītājs saskaņo vai noraida.

1 reizi gadā līdz apkures sezonas sākumam.

Iekārtu un cauruļvadu krāsošana, siltumizolācijas uzlikšana.

1 reizi gadā, pēc nepieciešamības – biežāk. Ja ikmēneša apsekošanas laikā konstatēti siltumizolācijas bojājumi, tie jānovērš nedēļas laikā. Bojājumiem virs 3 metriem jāsaskaņo izmaksu tāme.

Ikmēneša tehniskās apkopes darbi

Kontrolmēraparatūras rādījumu nolasīšana un analīze (atbilstība ieregulētajiem parametriem, nepieciešamajam spiedienam, kas var liecināt par vārstu iesprūšanu, sūkņa apstāšanos, ūdens noplūdi, siltummaiņa aizkaļķošanos vai citiem defektiem); SSK, ŪSK manometri, termometri.

2 reizes mēnesī. Vienu reizi mēnesī – ar ēkas pilnvarotās personas dalību, kā arī pēc remonta darbiem vai atslēgumiem.

Siltummaiņu blīvuma, ievadu hermētiskuma pārbaude, termometru un manometru rādījumu pareizības pārbaude, tos salīdzinot, bojāto nomaiņa.

Vienu reizi mēnesī.

Drošības vārstu, automātisko atgaisošanas ventiļu pārbaude.

Vienu reizi mēnesī.

Filtru tīrīšana.

Vienu reizi mēnesī.

Siltummezgla telpas uzturēšana kārtībā.

Vienu reizi mēnesī.

Apkures sistēmas plānotā tehniskā apsekošana.

Vienu reizi mēnesī.

Karstā ūdens apgādes sistēmas plānotā tehniskā apsekošana.

Vienu reizi mēnesī.

Reģistrācijas žurnālu par paveikto aizpilde. Žurnālu nomaiņa nepieciešamības gadījumā.

Divas reizes mēnesī un pēc paveiktajiem darbiem.

SSK un KŪ sk. un piebarošanas skaitītāju rādījumu nolasīšana un iesniegšana piegādātājam un pasūtītājam.

Vienu reizi mēnesī 1. datumā.

Pieteikumu un veikto darbu atskaites sagatavošana par mēnesi.

Vienu reizi mēnesī.

Apkopes darbi, kurus veic pēc pieteikuma

Apkures sistēmas vai atsevišķu sildķermeņu skalošana, apkures sistēmas noslēgventiļu, regulējošo ierīču, pievadcauruļu tīrīšana.

Pēc nepieciešamības, ja ir traucēta plūsma kādā no sistēmas posmiem.

Karstā ūdens pievadcauruļu tīrīšana.

Pēc nepieciešamības, ja saņemts pieteikums par nepietiekamu karstā ūdens spiedienu, bet filtrs ir tīrs.

ISM automātikas parametru izmainīšana, tiešās darbības regulatoru ieregulēšana.

Pēc nepieciešamības.

Karstā ūdens sistēmas atgaisošana.

Pēc nepieciešamības.

Saņemto pieteikumu izpilde, to starpā telpu un karstā ūdens temperatūras mērījumi, lai konstatētu pieteikumu pamatotību.

Pēc pieteikuma saņemšanas.

Normatīvu (vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā noteikto) temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens sistēmā ar automātiskiem līdzekļiem (fiksējot ierakstu žurnālā), ja nepieciešams, veicot balansēšanu.

Regulāri.

Avārijas darbi

Avārijas brigādes izbraukumi un avārijas lokalizācija.

Pēc pieteikuma saņemšanas.

Avārijas likvidēšana ūdens noplūdes gadījumā no sistēmām – noslēgventiļiem, regulēšanas vārstiem, sildķermeņiem, dvieļu žāvētājiem, vītņu savienojumiem vai cauruļvadu plīsumiem (žņaugu uzlikšana, ventiļu noslēgšana, bojāto ķermeņu atvienošana, sistēmas drenēšana) automātikas bojājumu un elektrības pazušanas gadījumos.

Pēc nepieciešamības, darbs tiek nodrošināts visu diennakti.

Siltumapgādes sistēmu darbības atjaunošana pēc avārijas novēršanas.

Pēc nepieciešamības.

Ierašanās avārijas vietā ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pieteikuma saņemšanas.

Pēc nepieciešamības.

Avārijas lokalizācija: darba laikā 1 h laikā pēc izsaukuma, ārpus darba laika un brīvdienā – 2 h laikā pēc izsaukuma.

Pēc nepieciešamības.

Paziņojumu izlikšana (tās formas saskaņošana ar pasūtītāju) un fotofiksācija pirms un pēc darbu izpildes, ja darbi saistīti ar papildu izmaksām, darbi jāveic steidzami un pasūtītāja pārstāvis nevar ierasties objektā.

Pēc nepieciešamības, ja atslēgums ilgst vairāk nekā 30 minūtes vai saistīts ar papildu izmaksām.

Atsevišķu bojāto cauruļvadu posmu (līdz 3 metriem ieskaitot), atsevišķas noslēgarmatūras, dvieļu žāvētāja nomaiņa.

Pēc nepieciešamības par izpildītāja līdzekļiem, iekļaujot materiālus.

Bojājumu virs 3 metriem, vairāku dvieļu žāvētāju, kompleksas noslēgarmatūras, koplietošanas telpas sildķermeņu nomaiņa.

Par pasūtītāja līdzekļiem, pēc saskaņotas tāmes.

Ēkas apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude, ar darba spiedienu veicot vizuālu pārbaudi koplietošanas telpās, ja konstatēta spiediena krišanās un noplūdes nav. Apsekošana jāveic dzīvokļu īpašumos vai ar citu metodi jānosaka bojājuma vieta.

Pēc apkures sistēmas cauruļvadu bojājumu novēršanas.

Lodveida krānu uzstādīšana sildķermeņu bojājuma gadījumā, ja nepieciešams – apvadlīnijas izbūve.

Pēc nepieciešamības sildķermeņa bojājuma gadījumā. Sildķermeņa atjaunošanu nodrošina dzīvokļa īpašnieks; ja dzīvokļa īpašnieks nodrošina sildķermeņa apmaksu, tā nomaiņa jānodrošina bez papildu maksas.

Citi darbi tehniskās apkalpošanas nodrošināšanai

Cauruļvadu un iekārtu stiprinājumu āķu un kronšteinu nostiprināšana, kā arī papildu stiprinājumu veidošana.

Pēc nepieciešamības, ja stiprinājumi ir vairāk nekā 3 – darbi pēc saskaņots tāmes.

Sūkņu atgaisošana.

Pēc nepieciešamības.

Pagaidu iekārtu (sūkņu, siltummaiņu, automātikas vadības procesoru) montāža, demontāža, līdz tiek nodrošināta iekārtas nomaiņa vai arī iekārtu garantijas remonta laikā.

Pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību līdz paliekošas iekārtas uzstādīšanai.

SSK nominālās caurplūdes pārsniegšanas režīmā reģistrētā siltuma patēriņa pārbaude un spiediena starpības regulatora ieregulēšana .

Pēc nepieciešamības.

Papildu maksas pakalpojumu nodrošināšana.

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma par prasītāju līdzekļiem.

Drošības paaugstināšana siltummezgla telpai pēc izpildītāja ieskatiem: atslēgu izgatavošana, nomaiņa, signalizācijas uzstādīšana (1 atslēgu eksemplārs un signalizācijas kods nododams apsaimniekotāja pārstāvim).

Pēc nepieciešamības.

Siltummezgla galveno rādījumu ikdienas monitorings, nodrošinot ekonomisku siltumenerģijas patēriņu, izmantojot automātiskās sistēmas piedāvātās iespējas, šim nolūkam ierodoties objektā rādījumu nolasīšanai 2 reizes nedēļā.

Katru darbdienu.

Klientu iesniegumu pieņemšanas organizēšana par apkures un karstā ūdens kvalitātes jautājumiem.

Regulāri, ievērojot Iesnieguma likumā noteiktās prasības un termiņus.

Patvaļīgu pārbūvju siltumapgādes sistēmā fiksācija, pasūtītāja informēšana.

Pastāvīgi.

Pasūtītāju nopirktu biežāk bojājošos iekārtu rezervju uzglabāšana noliktavā un operatīva to piegāde un uzstādīšana pasūtītāja objektos. Materiālās atbildības uzņemšanās no brīža, kad iekārta tiek saņemta un parakstīts akts par iekārtas uzstādīšanu pasūtītāja objektā un pieņemšanu ekspluatācijā.

Pastāvīgi.

Gatavība nodrošināt aptuveni 2000 siltummezglu atslēgšanu no centralizētajiem pilsētas siltumapgādes tīkliem 4 stundu laikā līdz 8.00 un to atpakaļ pieslēgšanu pēc elektroniskas informācijas saņemšanas, piemēram, pēc hidrauliskās pārbaudes pabeigšanas.

Pilsētas siltumtīklu hidrauliskā pārbaude notiek ne retāk kā 1 reizi gadā.

Apkures pieslēgšana un atslēgšana pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Aptuveni 3000 ISM pieslēgšana vai atslēgšana jānodrošina 12 stundu laikā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!