Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ūdens zudumi tiek kontrolēti!

„Pārvaldnieks maina ūdens patēriņa skaitītājus uz mūsu rēķina! Vai tas ir pareizi?” jautā jūrmalnieki

Simtiem tūkstoši dzīvokļu īpašnieku visā Latvijā katru mēnesi apmaksā tā saukto ūdens korekciju. Pēc būtības tas ir kaut kur mājā pazudis ūdens, kurš nekad nav iztecējis pa lietotāju krāniem. Protams, ka maksāt par nebijušu pakalpojumu ir sāpīgi,  tikai jebkurš no variantiem, kā atrisināt šo problēmu, maksā vēl dārgāk.

Vai pārvaldniekam ir taisnība?

Nesen pie mums redakcijā vērsās dzīvokļa īpašnieks Vadims Bušnijs no mājas Tērbatas ielā 41 Jūrmalā. Viņš pastāstīja, ka decembra sākumā saņēmis aptaujas anketu no apsaimniekošanas uzņēmuma Jūrmalas namsaimnieks. Rakstveida balsojumā apsaimniekotājs lūdz iedzīvotājus pieņemt lēmumu par soda veidu tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri apzināti savos dzīvokļos gatavojas nelaist apsaimniekotāja santehniķus jaunu C klases ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai.

– Tikai no šīs anketas es uzzināju, ka mūsu mājā tiek plānota esošo skaitītāju nomaiņa ar jauniem, attālināti nolasāmiem mēraparātiem, – stāsta Vadims. – Šo situāciju es nekādi nesaprotu, jo neatceros, ka kāds būtu rīkojis kopsapulci un mēs būtu pieņēmuši lēmumu. Personīgi es par šādiem jautājumiem balsojis neesmu.

Tik tiešām, no Vadima anketas iespējams uzzināt, ka jau 2018. gada beigās mājā Tērbatas ielā 41 sāksies jauno C klases ūdensskaitītāju uzstādīšana.

„Mēs lūdzam dzīvokļu īpašniekus pieņemt galīgo lēmumu attiecībā uz iedzīvotājiem, kuri apzināti dzīvoklī nelaidīs santehniķi,” raksta Jūrmalas namsaimnieka aptaujas autors. „Piedāvājam nobalsot par to, lai no 1. febuāra visu mājas ūdens starpību samaksā dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvokļos nebūs uzstādīti jaunie C klases skaitītāji.”

Turpat apsaimniekotājs brīdina iedzīvotājus, ka nepietiekama balsojuma gadījumā, ja lēmums netiks pieņemts, tad no 1. februāra ūdens zudumi pa vecam tiks izdalīti proporcionāli visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem.

– Es vēlējos saprast, kas šeit notiek, – saka Vadims. – Cik vispār likumīgi darbojas mūsu pārvaldnieks, piedāvājot no 1. februāra ieviest jaunu ūdens zudumu apmaksas kārtību? Kas vispār maksās par šiem jaunajiem superprecīzajiem skaitītājiem, ja mēs par to uzstādīšanu nekādu lēmumu neesam pieņēmuši?

Gribam nomainīt skaitītājus visā pilsētā!

Vispirms mēs avīzes lasītāja jautājumus nogādājām Jūrmalas namsaimnieka valdes priekšsēdētājam Igoram Krivoručko.

– Jūrmalā jau trešo gadu tiek īstenota programma, kuras mērķis ir samazināt ūdens zudumus, jo tas ļoti uztrauc iedzīvotājus, – stāsta Krivoručko kungs. – Pavisam kopā uzņēmuma Jūrmalas namsaimnieks apsaimniekotajās mājās ir 27 000 individuālo ūdensskaitītāju. Līdz šodienai mēs esam nomainījuši jau aptuveni 11 000 mēraparātus.

– Kā jūs veicat šo nomaiņu, ja katras atsevišķas mājas dzīvokļu īpašnieku kopība par to nav balsojusi un pieņēmusi lēmumu?

– Redzat, mēs nestrādājam gluži standarta apstākļos, jo uzņēmums Jūrmalas namsaimnieks apsaimnieko mājas, pamatojoties uz Jūrmalas domes pilnvarojuma līgumu, un absolūti lielākais vairums šo māju joprojām ir pašvaldības bilancē, jo dzīvokļu īpašnieki tās nav pārņēmuši savā valdījumā.

– Kādā gadījumā lielāko daļu lēmumu var pieņemt pats pārvaldnieks?

– Tas notiek šādi: saskaņā ar Ministru kabineta notikumiem Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, mēs līdz katra gada 15. oktobrim katram dzīvokļa īpašniekam izsūtām nākamā gadā ieplānoto darbu tāmi. Savukārt klientiem ir iespēja līdz gada beigām māju kopsapulcēs apspriest mūsu piedāvāto apsaimniekošanas maksu un ieplānotos remontdarbus. Iedzīvotājiem tiek dota iespēja nobalsot par atteikšanos no kāda remonta, kas kopumā ļaus samazināt kopējo remontu uzkrājumiem paredzēto ikmēneša maksājumu.

– Vai tam nepieciešams kopsapulces lēmums?

– Tas nav obligāts tajās mājās, kurās iedzīvotāji ir izvēlējuši savu pilnvaroto pārstāvi, kuram devuši tiesības izteikt šādu viedokli. Tad mums pietiek ar vienkāršu pilnvarotās personas iesniegumu.

– Tātad, ja iedzīvotāji ir pasīvi un nav atteikušies no ūdensskaitītāju maiņas, tad darbi tiek ielikti plānā. Kā jūs gatavojaties nomainīt skaitītājus ar dažādiem verifikācijas termiņiem?

– Ja māja nav atteikusies no skaitītāju nomaiņas, tad mēs augstākās precizitātes klases skaitītājus visos dzīvokļos uzstādām vienlaikus, neatkarīgi no iepriekšējās mērierīces verifikācijas termiņa.

No kopējiem līdzekļiem

– Kā iedzīvotāji maksā par šo pakalpojumu?

– Jaunie skaitītāji tiek apmaksāti no mājas uzkrājumu fonda, tādēļ dzīvokļu īpašniekiem papildu izdevumi nerodas.

– Vai bieži dzīvokļu īpašnieku kopības atsakās no piedāvājuma nomainīt skaitītājus?

– Tas nenotiek bieži, un mēs vēlētos visā Jūrmalā individuālos ūdens patēriņa skaitītājus nomainīt uz mēraparātiem ar attālinātas nolasīšanas iespēju.

– Vai tas tik tiešām palīdz samazināt ūdens zudumus mājā?

– Kaut kādā mērā – jā. Ir pat tādas mājas, kurās korekcija pēc jauno skaitītāju uzstādīšanas ir samazinājusies līdz 0,5% no kopējā patēriņa. Turklāt mums ir ļoti laba sadarbība ar uzņēmumu Jūrmalas ūdens. Ūdens zudumu apjoms nav saistīts tikai ar individuālajiem skaitītājiem, to iespaido arī mājas kopējā ūdensskaitītāja precizitāte.

– Par mājas ievada skaitītāju taču atbildīgs ir pakalpojuma piegādātājs!

– Tā tas ir, tādēļ, ja mēs redzam, ka mājā vienu, divus mēnešus pēc skaitītāju nomaiņas ūdens zudumi nav samazinājušies līdz plānotajam līmenim, mēs prasām Jūrmalas ūdenim veikt sava skaitītāja pārbaudi. Tagad arī Jūrmalas ūdens ir pievienojies kampaņai pret ūdens zudumiem daudzdzīvokļu mājās, tādēļ savus ievada skaitītājus maina uz attālināti nolasāmiem mēraparātiem.

– Beidzamais jautājums – līdz kuram laikam dzīvokļu īpašnieki drīkst apspriest jūsu tāmes remontdarbiem, kas paredzēti nākamajā gadā?

– Oficiāli mēs gaidām dzīvokļu īpašnieku pieņemtos lēmumus līdz 1. janvārim, bet būsim gatavi plānotos darbus apspriest vēl arī 2019. gada sākumā.

Ko par to saka likums?

Pienācis laiks apskatīt jautājuma juridisko pusi. Kā jau minējām, komunālo pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību Latvijā regulē Ministru kabineta notikumi Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Šajos noteikumos ir viens interesants punkts, kurš noteic, ka dzīvokļu īpašniekiem bija pienākums līdz 2014. gada 30. jūnijam pieņemt lēmumu par individuālo ūdensskaitītāju ierīkošanu vai nomaiņu. Iedzīvotājiem tika dota iespēja pēc saviem ieskatiem nobalsot par augstas jutīguma C klases skaitītāju  vai skaitītāju ar attālinātās nolasīšanas iespēju uzstādīšanu savos īpašumos. Tāpat viņiem bija iespēja nolemt, ka mājā katrs turpinās lietot tādu skaitītāju, kāds viņam ir, bet par skaitītāju nomaiņu nākamībā māja norēķināsies no uzkrājumu līdzekļiem.

Taču būsim godīgi – lielākā Latvijas dzīvokļu īpašnieku daļa šādu normatīvo aktu prasību vienkārši ignorēja un nesasauca sapulces, pat nepapūlējās sagatavot lēmuma pieņemšanas procedūru rakstveidā, ar anketu palīdzību. Likumprojekta autori panāca iecerēto – mājas, kuras līdz 2014. gada 30. jūnijam lēmumu nepieņēma, atbrīvoja rokas apsaimniekotājam un atdeva viņam tiesības pieņemt lēmumu. Tiktāl viss ir likumīgi. Dzīvokļu īpašnieku valdījumā nepārņemtajās mājās apsaimniekotāji var mierīgi sākt individuālo skaitītāju nomaiņu uz jaunajiem, ar attālinātas nolasīšanas iespēju aprīkotiem mēraparātiem. Uzņēmums Jūrmalas namsaimnieks pret iedzīvotājiem izturas pietiekami lojāli, ļaujot vēl atteikties no skaitītāju nomaiņas. MK noteikumos gan ir teikts, ka pārvaldniekam ir tiesības nomaiņu sākt, par to nekonsultējoties ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pārvaldnieka divas kļūdas

Jūrmalas namsaimnieks savā darbā pieļauj divas kļūdas. Pirmo – pārvaldniekam ir tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumu par skaitītāju nomaiņu tikai tajās mājās, kurās ūdens zudumi trīs mēnešus pēc kārtas ir pārsnieguši 20%. Tātad, nomainīt visus 27 000 skaitītājus visā pilsētā pārvaldnieks diezin vai varēs, jo pilsētā ir arī tādas mājas, kurās ūdens zudumi nav tik lieli.

Otrā kļūda – MK noteikumos Nr. 1013 ir teikts, ka pārvaldniekam ir tiesības no mājas kopējiem līdzekļiem mainīt tikai tos skaitītājus, kuriem konkrētajā kalendārajā gadā beidzas verifikācijas termiņš. Tas nozīmē, ka vienlaicīga visu skaitītāju nomaiņa mājā, iespējams, palīdz veikt precīzu uzskaiti, bet ir pretrunā normatīvos noteiktajam. Sūdzēties vai nesūdzēties par šādu rīcību ir katras konkrētas mājas ziņā.

No redakcijas: Kā rīkoties gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvu prasību par sapulces lēmuma pieņemšanu līdz 2014. gada 30. jūnijam nav izpildījusi nezināšanas dēļ? Ja pārvaldnieks piedāvā uzstādīt dārgus mēraparātus ar attālinātu nolasīšanas iespēju, dzīvokļu īpašnieki var piekrist, bet drīkst arī atteikties, pirms tam māju pārņemot savā valdījumā un noslēdzot pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar kādu profesionālu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!