Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kāpēc nav remonta plāna?

„Dzīvoju mājā, ko apsaimnieko namu pārvalde Purvciema nami. Decembrī komunālo pakalpojumu rēķinam bija pievienota interesanta informācija. Namu pārvalde ziņoja, ka 2010. gadā mājai tiks saglabāts iepriekšējais apsaimniekošanas tarifs.

Diemžēl nekādus pielikumus par plānotajiem remonta darbiem nesaņēmām, lai gan mūsu māja ir absolūti nesagatavota apkures sezonai: ārdurvis nav cieši aizveramas, pagraba un kāpņu telpas logi nav nosiltināti. Avīzēs un pa radio vēsta, ka esot noteikta kārtība, kā namu pārvaldēm jāaprēķina savu pakalpojumu tarifi. Pastāstiet par šiem noteikumiem, lai mēs ar namu pārvaldnieku varētu runāt kā līdzīgs ar līdzīgu!”

Godājamie lasītāji! Šis jautājums ir ļoti svarīgs un noteikti interesē daudzus. Patiešām, jau 2008. gada 9. decembrī Ministru kabinets atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta 4. daļai apstiprināja noteikumus Nr. 1014, kuri nosaka kārtību, kādā aprēķināma maksa par mūsu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Noteikumos ļoti skaidri un precīzi aprakstīti pārvaldnieka pienākumi: sastādīt dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam, aprēķināt maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, paziņot dzīvokļu īpašniekiem par maksas apmēru noteiktam laikposmam un tāmē paredzētajām izmaksām, sagatavot pārskatu par mūsu naudas izlietošanu.

Lai pārvaldniekiem neienāktu prātā traktēt noteikumus pēc sava prāta, tiem pievienota mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas formula, kā arī norādīts, ka par jauno tarifu pārvaldnieks rakstiski informē dzīvokļa īpašnieku ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Vai jānosūta arī darba plāns? Nē. Pārvaldniekam vajag tikai paziņot dzīvokļa saimniekam, kur un kā viņš var iegūt informāciju par nākamajā gadā paredzētajiem remonta darbiem.

Taču tiek pieļauti arī izņēmumi. Ja dzīvokļa saimnieks nevar vai nevēlas iet uz namu pārvaldi, viņš informāciju var pieprasīt rakstiski, un saskaņā ar MK noteikumiem pārvaldnieks nedrīkst viņam to atteikt.

Nākamais jautājums: vai tagad iespējams apstrīdēt maksu, ko pārvaldnieks jums piedāvāja pagājušajā gadā? Gan jā, gan nē! Jūs rakstāt, ka namu pārvalde, pārkāpjot noteikumus, jūs par jauno tarifu, kas faktiski ir tas pats vecais, ir informējusi tikai decembrī. Saskaņā ar noteikumiem jums ir tiesības 30 dienu laikā sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un apspriest namu pārvaldes priekšlikumu.

Varbūt iemītnieki nolemj, ka mājai nepieciešami papildu remonta darbi, varbūt atsakās no namu pārvaldes tāmē piedāvātajiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso 50% dzīvokļu īpašnieku (plus viena balss). Ar vārdu sakot, jūs varat noraidīt namu pārvaldes piedāvājumu vai izstrādāt tam savus papildinājumus. Protokols jāiesniedz namu pārvaldē piecu dienu laikā, bet pārvaldnieka pienākums ir 10 dienu laikā dot jums rakstisku atbildi.

Tiesa, pārvaldnieks var nolemt, ka par to maksu, ko jūs viņam piedāvājat, viņš māju uzturēt un apsaimniekot nespēs. Tad atliek tikai viena iespēja – dzīvokļu īpašniekiem jāizveido sabiedrība un jāpārņem mājas pārvaldīšanas tiesības. Bet jācer, ka līdz tam lieta nenonāks.

Interesanta ir cita lieta. Kā izriet no vēstules, namu pārvalde nav īpaši centusies ievērot MK noteikumus: paziņojums nosūtīts nevis oktobrī, bet gan tikai decembrī. Tādējādi pārvaldnieks atņēmis jums jebkādu iespēju sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un apspriest piedāvāto maksu un pie viena arī remonta darbu plānu.

Jo darīt šādā strīdīgā situācijā? Noteikti būs vajadzīga speciālistu papildu konsultācija. Vispirms pamēģiniet vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

Numuru arhīvs: spied un lasi!