Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Nordea un apsaimniekotāji palīdzēs parādniekiem

Nordea banka un Rīgas Apsaimniekotāju asociācija apņēmušās palīdzēt cilvēkiem, kam grūtības sagādā kredītu atmaksāšana un norēķināšanās par komunālajiem pakalpojumiem. Lai krīzes situācijā rīdzinieki, kam strauji samazinājušies ienākumi, neieslīgtu parādos un nezaudētu vienīgo mājokli, banka un apsaimniekotāji vienojušies atvieglot viņiem dzīvi. Tagad pie Nordea konsultantiem var uzzināt, kā uz laiku samazināt komunālo maksājumu rēķinus, nebaidoties nonākt tiesas priekšā par parādiem.

Tūlīt piebildīsim, ka atbalsta programmu finanšu grūtībās nonākušajiem cilvēkiem izgudrojusi un pagaidām piedāvā vienīgi Nordea banka, taču ir cerība, ka līdzīgus lēmumus drīzumā pieņems arī citas Latvijas bankas. Vismaz namu pārvaldes, kas apvienojušās Rīgas Apsaimniekotāju asociācijā, ir ar mieru galvaspilsētas iedzīvotāju labā piedalīties jebkurā tamlīdzīgā projektā.

Kāda tad ir šī programma?

Aptauju rezultāti liecina, ka iedzīvotāju vērtējumā prioritāte ir norēķināti es par kredītsaistī bām: hipotekāro kredītu, patēriņa kredītu un auto līzingu (atti ecīgi 77%, 65% un 61%). Toti es ikmēneša rēķini par komunālajiem maksājumiem svarīgi šķiet uz pusi mazākam aptaujāto iedzīvotāju skaitam (38%).

Situācijā, kad strauji samazinājušies ienākumi, vairāk nekā puse (54%) aptaujāto censtos att eikti es no nevajadzīgākajiem pakalpojumiem, lai varētu apmaksāt visus rēķinus, 22% maksātu visu, atstājot niecīgus līdzekļus uzturam, bet 12% izvēlētos maksāt ti kai „svarīgākos” rēķinus vai arī apmaksāt rēķinus pēc loterijas principa – vienu mēnesi vienam, citu mēnesi citam pakalpojumu sniedzējam (8%).

Taču ir tā, ka no tālruņa sarunām vai interneta pieslēguma var samērā viegli att eikti es, turpretī komunālie pakalpojumi ir ikdienā ļoti nepieciešami.Jaunās programmas mērķis ir palīdzēt klienti em sakārtot atti ecības ar visiem pakalpojumu sniedzējiem.

Risinājums ir šāds: Nordea banka un Rīgas Apsaimniekotāju asociācijā ieti lpstošās namu pārvaldes ir gatavas samazināt klienti em gan hipotekāro kredītu, gan komunālo pakalpojumu maksājumus. Latvijā līdz šim neviens neko tamlīdzīgu nav darījis. Tas ir pirmais gadījums, kad banka un namu pārvaldes sniedz palīdzīgu roku nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem. Minētās iestādes ne ti kai uz laiku samazinās savas prasības, bet arī ļaus iedzīvotājiem atlikt iekrātās dzīvokļa parāda summas samaksu.

„Turpinoti es valsts ekonomiskajai lejupslīdei, paredzam, ka kredīta maksājumu kavētāju skaits vēl palielināsies,” stāsta Nordea bankas valdes pārstāve Antra Bergmane. „Nemaksātāju skaita pieaugumu prognozē arī komunālo pakalpojumu sniedzēji. Līdz šim katrs no pakalpojumu sniedzējiem ir centi es individuāli atgūt iekavēto parādu no klienta. Taču galējais risinājums – lietas nodošana parādu piedziņai ti esā – ir nepatī kams un neizdevīgs visām iesaistī tajām pusēm – klientam, bankai un citi em pakalpojumu sniedzējiem. Nordea rosina sadarboti es, lai ieguvējs ir gan klients, kam tiek saglabāts īpašums, gan pakalpojumu sniedzējs, kas iegūst maksātspējīgu klientu ilgtermiņā.”

„Ar izstrādāto atbalsta mehānismu nemaksātāju skaitu apsaimniekotājiem varētu izdoti es samazināt pat par 20%,” jauno programmu komentē Rīgas Apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. „Ceram, ka šī publiski paustā preti mnākšana moti vēs klientus, kam radušās fi nanšu grūtī bas, ne tikai vērsti es pie bankām pēc palīdzības kredītu restrukturizācijā, bet arī sakārtot atti ecības ar apsaimniekotāju, vienojoti es par savlaicīgu samazināta ikmēneša rēķina apmaksu un uzkrātā parāda atmaksāšanas termiņiem. Arī apsaimniekotājiem taču nav izdevīgi vērsti es ar parāda piedziņu ti esā.”

Atbalsta mehānisms ir šāds. Finanšu grūtībās nokļuvušais clients dodas uz Nordea banku, lai vienotos par kredīta restrukturizāciju. Reizē klients kopā ar konsultantu izvērtē ikmēneša rēķinus par dzīvokli. Ja būs nepieciešams, uzreiz tiks sastādīts atvieglots komunālo maksājumu grafiks, kuru pēc tam vajadzēs apstiprināt namu pārvaldē (pēdējais vārds būs sakāms pārvaldniekam, viņš izlems, vai sniegt klientam atbalstu).

Pagaidām banka ar Rīgas namu pārvaldēm vienojusies par divu veidu palīdzību. Pirmā paredzēta gadījumam, ja bankas klientam iekrājies parāds pret namu pārvaldi. Tad parāda samaksa uz laiku ti ks atlikta, lai cilvēkam ļautu atvilkt elpu, nebaidoti es zaudēt dzīvokli. Taču kārtējie maksājumi viņam jāveic akurāti un bez kavēšanās.

Otra veida palīdzība domāta cilvēkiem, kas nav parādā apsaimniekotājam, bet apzinās, ka vairs nespēj samaksāt rēķinus pilnā apjomā. Tādā gadījumā namu pārvalde viņiem piešķirs tādas kā brīvdienas. Šajā laikā par dzīvokli vajadzēs maksāt mazāk nekā parasti , bet starpība, protams, rēķinā ti ks uzrādīta ar nosacījumu, ka pēc 6–18 mēnešiem dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks parādu samaksā.

Atliek piebilst, ka visi minēti e risinājumi paredzēti klienti em, kas Nordea bankā ņēmuši hipotekāro kredītu vienīgā mājokļa iegādei vai remontam, kā arī vienmēr ir bijuši godprātī gi gan bankas, gan apsaimniekojošā uzņēmuma klienti.

Numuru arhīvs: spied un lasi!