Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kam jāmaksā par ārkārtas remontu?

Freepik.com

„Mūsu mājas pirmajā stāvā plīsa kanalizācijas stāvvads, mājas pārvaldnieks veica remontdarbus un katram dzīvoklim izrakstīja papildu rēķinu,” raksta salaspiliete Olga Ozoliņa. „Vai par remontu svešā dzīvoklī man jāmaksā atsevišķi? Kāpēc apsaimniekošanas uzņēmums šo darbu neveica par apsaimniekošanas naudu, ko viņiem maksājam katru mēnesi?”

Atbilde uz šo jautājumu ir sniegta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kur noteikts, ka pārvaldniekam ir tiesības papildus noteiktajai ikmēneša nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksai dzīvokļu īpašniekiem izrakstīt rēķinus par ārpuskārtas remontdarbiem. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem nav tiesību atteikties no šādu rēķinu apmaksas, ja:

■ neplānotie remontdarbi ir nepieciešami tādu bojājumu novēršanai, kuru rašanos pārvaldnieks nevarēja paredzēt, un darbus šādu bojājumu novēršanai nevarēja iekļaut dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā;

■ bojājumus, kas mājā izraisīja avārijas situāciju un varēja apdraudēt cilvēku īpašumu, dzīvību vai veselību, pārvaldnieks atklāja un iekļāva tāmē maksu par šādu bojājumu novēršanu, bet dzīvokļu īpašnieku kopība līdz 2016. gada 31. decembrim nolēma šīs izmaksas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksā neiekļaut;

■ bojājumus, kas mājā izraisīja avārijas situāciju un varēja apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu, pārvaldnieks bija atklājis un maksu par šīs situācijas novēršanu iekļāvis mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksā un izmaksu tāmēs, taču māja nebija paspējusi sakrāt pietiekami daudz naudas, lai samaksātu par remontdarbiem.

Svarīgi zināt, ka pārvaldniekam ir pienākums informāciju par neplānotajiem remontdarbiem izvietot visiem dzīvokļu īpašniekiem redzamā vietā, piemēram, kāpņutelpā uz ziņojumu dēļa.

Pēc ārpuskārtas remontdarbu pabeigšanas mājas pārvaldniekam saskaņā ar likumā noteikto ir pienākums darbu nodošanā–pieņemšanā pieaicināt piedalīties dzīvokļu īpašnieku pilnvarotu personu vai dzīvokļu īpašnieku pārstāvi.

Pārvaldniekam divu nedēļu laikā pēc remonta pabeigšanas rakstiski jāinformē mājas pilnvarotā persona par ārkārtas remontdarbu izmaksām un jānorāda šo darbu veikšanas cēloņi. Ja mājā nav nevienas pilnvarotas personas, pārvaldnieka pienākums visu šo informāciju izvietot vietā, kur ar to ērti var iepazīties visi dzīvokļu īpašnieki.

Tātad ir daudz situāciju, kad pārvaldniekam ir tiesības izrakstīt dzīvokļu īpašniekiem papildu rēķinu par ārpuskārtas remontdarbiem avārijas novēršanai. Tas, ka caurules plīsuma vieta atradās atsevišķā dzīvokļa īpašuma telpā, neatbrīvo pārējos dzīvokļu īpašniekus no maksas par remontu. Galu galā visi – kā aukstā, tā karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadi – ir cauruļvadi, kas cauri visiem stāviem no bēniņiem līdz pagrabam iet cauri dzīvokļiem un līdz katra atsevišķā dzīvokļa ventilim ir visas mājas kopīpašums, kas katram dzīvokļa īpašniekam pieder proporcionāli viņa īpašumā esošajām domājamām daļām.

Numuru arhīvs: spied un lasi!