Lielo iespēju laiks

Ja cilvēks ir entuziasts, viņam viss sanāk. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā strādā īsti entuziasti, tāpēc tur allaž ir kas jauns gan studentiem, gan profesionāliem pārvaldniekiem.

Pirmie pārvaldnieki – maģistri

Atgādināsim, ka tieši RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte pirmā Latvijas jaunāko laiku vēsturē  piedāvāja nekustamā īpašuma speciālistu – ekonomistu, pārvaldnieku un vērtētāju – studiju programmas. Pirmos studentus bakalaura programmā uzņēma 2005. gadā. Vēlāk daudzi no šiem jauniešiem vēlējās turpināt mācības maģistrantūrā.

Šoziem katedra izlaida lielajā dzīvē pirmos nekustamā īpašuma pārvaldniekus un vērtētājus ar augsto maģistra grādu. Nākamā absolventu grupa diplomus aizstāvēs 2011. gada vasarā. Viens otrs nesenais students, kā runā fakultātē, jau prātojot par stāšanos doktorantūrā. Vai kas tāds bija domājams vēl pavisam nesen, tikai pirms pieciem gadiem?

Pazīstami visās valstīs

– Mēs būsim lepni, ja jaunieši no mūsu pirmā izlaiduma reiz kļūs par ekonomikas zinātņu doktoriem, – saka Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore Ineta Geipele. – Bet tas mums nav vienīgais iemesls lepoties. Pēdējā laikā mūsu katedras programmas ir iemantojušas atzinību visā Eiropā, pie mums vēlas mācīties studenti no daudzām valstīm, sākot no Ukrainas un beidzot ar ASV.

Starp citu, RTU būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas bakalaura studiju programmu nesen sāka apgūt pirmais students no Amerikas. Bet par maģistra programmu interesējas ES lielāko universitāšu absolventi bakalauri. Durvis viņiem ir atvērtas, ārzemniekiem lekcijas lasa angļu valodā.

– Bet no ārvalstīm atbraukušajiem krievvalodīgajiem studentiem bakalauriem mēs piedāvājam mācības krievu valodā, – saka profesore Ineta Geipele.

Vajadzīgs vienots standarts

Tostarp Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra turpina gādāt par savu programmu atbilstību Eiropas standartiem.

– Šogad mēs piedalīsimies programmā Tempus, kas palīdzēs pilnīgot mācību saturu un celt mācībspēku kvalifikāciju, – tā Ineta Geipele. – Šai lielajā projektā, kura budžets ir 600 tūkstoši eiro, piedalās sešas valstis. Mūsu pasniedzēji kopā ar citu lielu universitāšu pārstāvjiem veidos vienotu darba grupu, kuras uzdevums būs izstrādāt vienotus standartus visām tajā ietilpstošajām augstskolām.

Eiropā jau sen runā par to, ka jānodrošina studentiem vienāda izglītības kvalitāte neatkarīgi no studiju vietas. Pēc šādu standartu ieviešanas Latvijas augstskolas beidzējs bakalaurs viegli varēs turpināt maģistra studijas Francijā vai Anglijā. Eiropas augstskolu tīkls, ko apvienos vienādi augstas prasības, tuvākajā laikā nodrošinās ES ar labi izglītotiem ekonomistiem, vērtētājiem un pārvaldniekiem. Ko vairāk var vēlēties?

Mācīties un strādāt Eiropā

RTU būtu grēks sūdzēties par profesionālu izaicinājumu trūkumu. Teiksim, nesen universitātē negaidīti uz pārbaudi ieradās Eiropas Nekustamā īpašuma vērtētāju asociācijas pārstāvji. Kā stāsta Būvuzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, eksperti Rīgā ieradās, visai skeptiski noskaņoti, bet aizbrauca patīkami pārsteigti: „Mēs negaidījām, ka mazā Latvija var nodrošināt savai jaunatnei tik augstas kvalitātes izglītību nekustamā īpašuma ekonomikas jomā!”

Patīkami, ka labumu no šādām vizītēm un projektiem vispirmām kārtām gūst studenti. RTU vārds kļūst pazīstams citās valstīs, Inetas Geipeles audzēkņus ar prieku uzņem Eiropā. Jau mācību laikā mūsu topošie nekustamā īpašuma pārvaldnieki, vērtētāji un ekonomisti dodas pēc zināšanām un praksē uz Angliju, Norvēģiju un Zviedriju.

– Šos braucienus apmaksā Eiropa, – stāsta universitātē. – Jaunajam cilvēkam tikai jāatrod augstskola, kurā viņš vēlētos papildināt zināšanas, pārējos jautājumus nokārto mūsu ārējo sakaru nodaļa. Nesen divi mūsu studenti devās praksē uz Vāciju, palika tur un turpina mācīties maģistrantūrā Flensburgas universitātē.

Jauni spēki Latvijai

Unikālas iespējas paveras arī nākamajiem doktorantiem.

– Mūsu jaunieši ir pierādījuši, ka, pateicoties RTU iegūtajām zināšanām, viegli spēj izturēt konkursu par vietām Eiropas universitātēs. Tagad studentiem, kas vēlas iestāties doktorantūrā, iesakām nosūtīt savu pētījumu rezultātus uz Vāciju novērtēšanai pēc DAAD standartiem. Ja viņi izturēs konkursu, varēs noslēgt studiju līgumu Eiropā un iegūs tiesības uz ļoti lielu stipendiju, – stāsta Ineta Geipele. – Piebildīšu, ka šīs programmas dalībniekiem tiek izvirzīta viena ļoti svarīga prasība – pēc doktora disertācijas aizstāvēšanas viņiem jāatgriežas dzimtenē. Tādējādi Latvija pēc trim četriem gadiem iegūs augsti izglītotus speciālistus, kas varēs strādāt zinātnē vai nekustamā īpašuma jomā.

Ar vārdu sakot, šis ir unikālu iespēju laiks tiem, kas studē būvuzņēmējdarbības ekonomiku, nekustamā īpašuma vērtēšanu vai pārvaldīšanu. Vajag tikai pastiept roku, un, lūk, te tā ir – iespēja apliecināt sevi Latvijā vai Eiropā!

Kāpēc tieši RTU?

Laiku pa laikam laikrakstos lasāmi dažādu mācību iestāžu paziņojumi par studentu uzņemšanu nekustamā īpašuma vadīšanas vai vērtēšanas kursā. Ar ko RTU programma atšķiras no konkurējošo augstskolu piedāvājuma?

– Varu teikt, ka tādu īstu konkurentu mūsu katedrai Latvijā nav, – saka Ineta Geipele. – Vienīgi RTU iespējams iegūt bakalaura grādu nekustamā īpašuma vadīšanā un vērtēšanā vai būvuzņēmējdarbībā. Pārējās augstskolas piedāvā tikai ceturtā līmeņa profesionālo apmācību, kas atbilst koledžas programmai.

Bet citu mācību iestāžu absolventi, ieguvuši profesionālo izglītību, var turpināt mācības RTU un pēc diviem gadiem saņemt bakalaura diplomu un vēl pēc pusotra gada – maģistra grādu.

RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras absolventi lielākoties strādā tādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs kā būvuzņēmējdarbība, nekustamā īpašuma darījumu starpniecība, nekustamā īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana un vērtēšana, bankas un finanšu pakalpojumi, investīciju projekti (tai skaitā noguldījumu un investīciju piesaiste).