Rindā pēc naudas!

Rīgas dome atver programmu dzīvojamo ēku remontu līdzfinansēšanai. Kā piedalīties?

Sākot ar 2021. gadu, rīdzinieki no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no viņu daudzdzīvokļu māju remontdarbu izmaksām. Mājai nepieciešams remonts par 20 tūkstošiem? Izmantojiet iespēju – atgūstiet 10 tūkstošus! Tomēr šai pašvaldības programmai ir arī dažas mazāk zināmas nianses. Tajā var piedalīties tikai atsevišķas mājas, un dalībnieki tiks noteikti konkursa kārtībā.

Līdzfinansējuma programma darbosies saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr.22 Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā. Par to, kā pretendēt uz līdzfinansējumu savas daudzdzīvokļu mājas remontam, īpašā šiem jautājumiem veltītā seminārā izstāstīja Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Irīna Miķelsone.

Pieejami divi atbalsta veidi

– 2020. gada maija beigās Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija apstiprinājusi jaunos noteikumus par palīdzības sniegšanu dzīvojamo ēku atjaunošanai, – sacīja Irīna Miķelsone. Lēmumu par projektu apstiprināšanu atbilstoši šiem noteikumiem pieņems Vidi degradējošo būvju komisija, bet procesu administrēs RD Īpašumu departaments. 

– Kādu atbalstu pašvaldība sniegs dzīvojamo māju remontiem?

– Pirmajā posmā dzīvojamām ēkām paredzēts divu veidu atbalsts:

■ palīdzība bīstamu situāciju novēršanai, proti – bīstamu bojājumu novēršanai mājas nesošajās un norobežojošajās konstrukcijās, varam to saukt arī par avārijas programmu;

■ palīdzība māju energoefektivitātes uzlabošanai – proti, sienu un mājas cokola siltināšanai, pārsegumu siltināšanai, jumta seguma atjaunošanai, ietverot jumta pārbūvi un siltināšanu, siltumapgādes un karstā ūdens apgādes sistēmu nomaiņai vai ierīkošanai – siltināšanas programma.

– Tātad izrādās, ka līdzfinansējuma programmas ietvaros pašvaldība ne tuvu finansēs visus darbus? 

– Jā, saskaņā ar programmas nolikumu iespējams remontēt tikai mājas nesošās un norobežojošās konstrukcijas. Lai kvalificētos programmā, mājai ir jābūt sertificēta būvspeciālista tehniskās apsekošanas atzinumam. Speciālistam savā atzinumā jānorāda, ka attiecīgās mājas konstrukcijas atrodas pirmsavārijas stāvoklī un apdraud cilvēku drošību un dzīvību, tāpēc mājas atjaunošanai ir nepieciešami noteikti pasākumi. Tā kā šajā gadījumā ir nepieciešams remontēt mājas konstrukciju elementus, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams būvniecības projekts. 

– Vai energoefektivitātes paaugstināšanas programmā nekvalificējas visu veidu darbi?

– Kā jau teicu iepriekš, šajā programmā esam iekļāvuši tikai četru veidu būvniecības darbus. Protams, tas nav viss atjaunošanas darbs, kas var paaugstināt māju energoefektivitāti. Tā kā šī ir mūsu pirmā pieredze un līdz šim mēs nezinām, kāda būs iedzīvotāju atsaucība līdzfinansējuma pieprasīšanā, izvēlējāmies sniegt palīdzību četros populārākajos un arī dārgākajos darbu veidos.

Darbs atsevišķos dzīvokļos netiks apmaksāts

– Saskaņā ar energoefektivitātes paaugstināšanas programmu pašvaldība līdzfinansē karstā ūdens apgādes un apkures cauruļvadu nomaiņu. Vai viena dzīvokļa īpašnieks var pretendēt uz līdzfinansējumu cauruļu nomaiņai tikai viņa dzīvoklī?

– Nē, iedzīvotāji var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu karstā ūdens apgādes un apkures sistēmas nomaiņai tikai tad, ja tiek veikta šo komunikāciju pilnīga nomaiņu visā mājā (vai arī šo komunikāciju ierīkošana, ja tādu iepriekš mājā nebija). Pašvaldība nepiešķir līdzfinansējumu cauruļu nomaiņai tikai vienā dzīvoklī vai mājas daļā.  

– Cik daudz naudas no pašvaldības māja var saņemt katrā programmā?

– Saskaņā ar noteikumiem bīstamības novēršanai dzīvojamā mājā Rīgas dome ir gatava piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā no būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 eiro. 

Savukārt ēku siltināšanai pašvaldība gatava līdzfinansēt 50% no nepieciešamo darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 50000 eiro.

Ir ierobežojumi 

– Vai ir kādi ierobežojumi, kas var liegt mājai saņemt šo naudu?

– Abu veidu līdzfinansējumi pienākas tikai tiem dzīvokļu īpašumiem vai dzīvokļu īpašumos nesadalīto māju daļu īpašniekiem, kas pieder Rīgas teritorijā deklarētām personām. Pieņemsim, ka viens dzīvoklis 10 dzīvokļu mājā pieder juridiskai vai fiziskai personai, kas nav deklarēta Rīgā. Šajā gadījumā līdzfinansējuma summa tiks samazināta par 10%.

Dalībai energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanas programmā ir vēl viens svarīgs nosacījums. Pieņemsim, ka daudzdzīvokļu mājas sienas un pagrabs ir siltināts par 50000 eiro. Dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 25000 eiro (50% no darba izmaksām) apmērā, bet atlikušie 25000 eiro būs jāmaksā no mājas uzkrājumiem vai izmantojot bankas aizdevumu. Māja var saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu tikai ar nosacījumu, ka pašu iedzīvotāju ieguldījumi energoefektivitātes pasākumos atmaksāsies, ietaupot siltumenerģiju ne vairāk kā 30 gadus. Tas nozīmē, ka nākamajos 30 gados mājai ir jāietaupa 25000 eiro no izdevumiem par apkuri un karsto ūdeni. Ja aprēķini pierāda, ka šādu ekonomiju panākt nav iespējams, pilsēta līdzfinansējumu atsaka.  

Gaidāma konkurence starp pretendentiem 

– Vai pašvaldības līdzfinansējuma programma darbosies tikai 2021.–2022. gadā?

– Šī Rīgas domes programma tiks īstenota divu gadu ciklā, bet katrs gads sāksies ar jaunu pieteikumu pieņemšanu. Piemēram, 2021. gada laikā tiks apkopota informācija par visiem renovācijas projektiem, kurus dzīvokļu īpašnieki vēlas sākt 2022. gadā. Ja komisija atzīs projektu par piemērotu un iedzīvotājiem nebūs parādu par nekustamā īpašuma nodokli, tad dzīvokļu īpašnieki varēs mums iesniegt atjaunošanas darbu tāmi un pretendēt, lai viņu projekts tiktu iekļauts līdzfinansējumam 2022. gadā. 2022. gadā tiks apkopota informācija par projektiem, kuri pretendē uz līdzfinansējumu 2023. gadā. 

– Kas notiks, ja uz RD līdzfinansējumu būs pārāk daudz pretendentu?

– Visi projekti tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem un atkarībā no speciālistu saņemtā vērtējuma tiks sakārtoti rindā. Ja 2022. gadā pašvaldība nevarēs atbalstīt visus saņemtos projektus, tad mājām būs jākonkurē savā starpā. Šajā brīdī ļoti svarīgs būs novērtējums, ko katrs projekts saņēmis no Vidi degradējošo būvju komisijas speciālistiem.

– Pēc kādiem kritērijiem māju projekti tiks vērtēti? 

– Dzīvojamai ēkai pretendējot uz bīstamības novēršanas līdzfinansējumu, svarīgi būs trīs kritēriji: mājas ekspluatācijas sākšanas gads, dzīvokļu skaits mājā un projekta ietvaros paredzētie darbi. Energoefektivitātes programmai ir vairāk kritēriju: mājas ekspluatācijas sākšanas gads, dzīvokļu skaits mājā, atmaksāšanās periods finansiālajam ieguldījumam, ko veikuši dzīvokļu īpašnieki. Mājas projekts saņems papildu punktus, ja līdz ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem tiks novērsta bīstama situācija mājā un ja tiks nomainītas mājas inženierkomunikācijas.

Nenokavē!

– Kā ar programmas noteikumiem? Kad pieteikties? Kad jāgaida projekta apstiprināšana? 

– Būtiskie termiņi pašvaldības līdzfinansējuma programmas dalībniekiem:

■ līdz 2021. gada 3. maijam māju pārstāvji iesniedz būvvaldē apstiprinātus tehniskos projektus;

■ līdz 2021. gada 30. jūlijam komisijas speciālisti pārbauda iesniegtos projektus, pieprasa nepieciešamo papildu dokumentāciju: tāmes, noslēgtos līgumus par būvdarbu īstenošanu un citus dokumentus;

■ līdz 2021. gada 1. oktobrim Vidi degradējošo būvju komisijas speciālisti izvērtē visus apstiprinātos projektus un pārbauda pieprasītā līdzfinansējuma aprēķinus;

■ līdz 2021. gada 1. oktobrim Rīgas domes Īpašuma departaments, pamatojoties uz komisijas lēmumu, noformē finansējuma pieprasījumu no pašvaldības budžeta;

■ līdz 2021. gada 31. decembrim pašvaldība apstiprina līdzfinansējuma budžetu;

■ mēneša laikā pēc RD budžeta apstiprināšanas 2022. gadam RD Īpašuma departaments informē māju pārstāvjus par apstiprinātajiem projektiem un noslēdz ar tiem līgumus;

■ līdz 2022. gada 15. novembrim visi remontdarbi, kas paredzēti apstiprinātajā projektā, ir pabeigti. Māju pārstāvji RD Īpašuma departamentā iesniedz pārskatu par finansējuma izlietojumu;

■ ja iepriekšminētais būs izpildīts, tad līdz 2022. gada 31. decembrim Rīgas dome mājām pārskaita līdzfinansējumā paredzēto summu.

– Kāpēc plānotie darbi jāpabeidz līdz 2022. gada 1. novembrim? Kas notiek ar līdzfinansējumu, ja darbs mājā aizkavējas?

– Likums nepieļauj 2022. gada budžetā piešķirto līdzekļu pārdali uz nākamo finanšu gadu. Šī iemesla dēļ mājām ir ļoti svarīgi pabeigt projektus līdz norādītajam termiņam.

Viss par nepieciešamajiem dokumentiem

– Kādi dokumenti mājai jāiesniedz Īpašuma departamentā, lai piedalītos līdzfinansējuma programmā?  

– Dokumentu iesniegšana ir sadalīta vairākos posmos. Pirmajā posmā (līdz 2021.03.05. – red. piez.) mājai avārijas programmā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku iesniegums par vēlmi piedalīties programmā (lēmums jāpieņem ar dzīvokļu īpašnieku balsu vairākumu kopsapulcē vai rakstiskā aptaujā bez kopsapulces sasaukšanas: šajā pašā lēmumā, tikai ar 2/3 dzīvokļu īpašnieku balsīm, jānorāda kopības pilnvaroto personu pārstāvēt māju visās sarunās) un būvvaldē apstiprināts būvniecības projekts. Ja projekts tiek apstiprināts BIS sistēmā, tas nav jāiesniedz, pietiek norādīt būvniecības lietas numuru, ar kuru tas atrodams sistēmā. Ļoti svarīgi kopā ar būvprojektu ir iesniegt informāciju par būvdarbu apjomu.

Otrajā posmā (līdz 2021.30.07. – red. piez.) mājai jāiesniedz līgums ar būvdarbu veicēju. Arī šim līgumam jābūt reģistrētam būvvaldē, lai saņemtu būvdarbu atļauju, kas apliecina visu nosacījumu izpildi būvdarbu sākšanai. Pretendentam jāiesniedz arī projekta tāme ar visiem aprēķiniem, to skaitā arī dzīvokļu īpašnieku investīcijas atmaksāšanās periodam.

Tādi paši dokumenti ir nepieciešami mājai, kas plāno piedalīties siltināšanas programmā. Turklāt pirmajā posmā mājai jāiesniedz ne tikai būveksperta atzinums pēc mājas tehniskās apsekošanas, bet arī mājas energosertifikāts kopā ar pielikumiem (energoauditora slēdziens par mājai nepieciešamajiem siltināšanas darbiem un to efektivitāti). Jo lielāks ir mājas energopatēriņš pirms darbu sākšanas, jo vairāk papildpunktu tā iegūs un būs augstāk pretendentu rindā.

– Kas notiks, ja pārbaudes laikā tāmē atradīsit kļūdas? Vai projekts tiks nekavējoties noraidīts?

– Nē, kļūdas aprēķinos un izmaksu tāmēs nav pats briesmīgākais, mēs pārbaudīsim visus skaitļus un vietas, kur lūgsim pārrēķinu. 

Rīdzinieku jautājumi

– Kad tiks paziņots nākamais programmas posms?

– Jau 2021. gadā sāksim darbu pie nākamā posma, kura ietvaros faktiskie būvdarbi būs jāsāk 2023. gadā.

– Vai līdzfinansējuma programmas ietvaros ir iespējams remontēt avārijas liftu iekārtas?

– Ja mājā jau ir notikusi avārija un lifts ir apstājies, tad pārvaldniekam nav tiesību veselu gadu gaidīt remonta projekta apstiprināšanu. Viņam ir pienākums nekavējoties remontēt liftu. Pašvaldības avārijas programmas ietvaros būs iespējams remontēt tikai māju konstruktīvos elementus.

– Tātad programmas ietvaros nomainīt caurules nedrīkst – dome naudu nedos?

– Mājas bīstamu situāciju novēršanas programmas ietvaros var remontēt tikai mājas nesošās konstrukcijas, sienas un jumtu. Energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros līdzfinansējumu iespējams saņemt tikai karstā ūdens apgādes un apkures sistēmu nomaiņai vai ierīkošanai.

– Divu atsevišķu 12 dzīvokļu māju ar kopīgu apkures sistēmu apsaimniekotājs – biedrība – jautā, vai šādā gadījumā jāiesniedz divi atsevišķi projekti apkures sistēmas remontam?

– Līdzfinansējuma programmas ietvaros mēs ievērojam šādu nosacījumu: viens kadastra numurs – viens projekts. Tas nozīmē, ka īpašnieku kopība pati var lemt, vai iesniegt divus projektus (katrai mājai) vai projektus iesniegt secīgi – vispirms organizēt remontdarbus vienā mājā, bet nākamajā gadā – otrajā.

– Vai juridiska persona, kurai pieder daudzdzīvokļu māja, var saņemt līdzfinansējumu?  

– Nē, programmas mērķis ir uzlabot privātpersonu īpašumā esošu daudzdzīvokļu māju situāciju.

– Pieņemsim, ka māja vēlas piedalīties siltināšanas programmā. Konkursa nolikumā noteikts, ka līdzfinansējums tiks nodrošināts pasākumiem, kas pēc energoauditora ieteikuma mājai dos lielākos siltuma ietaupījumus. Parasti energoefektīvākais pasākums ir sienu siltināšana. Vai tas nozīmē, ka māja nevarēs saņemt līdzfinansējumu karstā ūdens cauruļu nomaiņai, kamēr sienas nebūs nosiltinātas?

– Jā, tā ir.  

– Reāls piemērs: vēsturiskajā centrā ir divas mājas ar vienu un to pašu kadastra numuru, katrai no tām ir nepieciešams nomainīt siltummezglu. Vai mājas var iesniegt vienu projektu divu siltummezglu nomaiņai vienlaikus?

– Jā, šajā gadījumā projekts siltummezglu nomaiņai abās mājās jāiesniedz vienlaikus.

– Daudzās Rīgas mājās ir vecā tipa alumīnija vadu elektroinstalācija, kas sen nokalpojusi noteiktos 40 gadus un ir avārijas stāvoklī. Kāpēc vadu nomaiņa netika iekļauta avārijas programmā? 

– Tā kā Rīgā nav apkopota informācija par tipiskākajām māju problēmām, mēs nolēmām sākt finansēt visaktuālāko problēmu novēršanu. Pašlaik visbīstamākās ir problēmas ar māju nesošajām konstrukcijām, bet mēs esam pateicīgi par jebkādu informāciju par citiem svarīgiem jautājumiem, jo tā mums palīdzēs veidot konkursa noteikumus nākamajiem gadiem.

– Kad iedzīvotāji uzzinās, kā papildināsies konkursa nosacījumi 2022. gadam?

– Visticamāk, 2022.–2023. gada programmas nolikums tiks publicēts nākamā gada beigās. 

– Vai ir iespējams iegūt līdzfinansējumu pagraba remontam, kas atbilstoši tehniskajam atzinumam ir avārijas stāvoklī?

– Ja būvspeciālists savā atzinumā norādījis, ka pagrabs ir avārijas stāvoklī un to nepieciešams nostiprināt ar  balstošo konstrukciju pastiprināšanu, tad šāds projekts var piedalīties programmā. 

Vai nodokļu parādi traucēs?

– Māja nevar piedalīties programmā, ja vienam no dzīvokļu īpašniekiem ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi. Kā kopībai uzzināt, kāds parāds un nodokļi tiek attiecināti uz konkrēto māju?

– Īpašnieku pārstāvis vai mājas pārvaldnieks sazinās ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi un pieprasa informāciju par nodokļu parāda esamību mājas dzīvokļu īpašniekiem. Tiesa, tie būs anonīmi dati, jo katras atsevišķas personas parādu summu atklāt nav ļauts.

– Kas notiek gadījumā, ja kādam mājas dzīvokļa īpašniekam būs nodokļu parāds par citu dzīvokli Rīgā?

– Viņš joprojām tiks uzskatīts par parādnieku, un māja nevarēs piedalīties līdzfinansējuma programmā. 

– Vai pašvaldības programmā varēs piedalīties mājas, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, bet pieder īpašniekiem domājamās daļās?

– Jā, tiks pieņemti arī pieteikumi no šādām mājām.

– Rīdzinieku jautājums: māja ar sešiem dzīvokļiem pieder diviem īpašniekiem, kuri ir laulātie un dzīvo šajā mājā. Vai šāda māja var piedalīties programmā?

– Jā. 

– Jūs minējāt, ka līdzfinansējumu remontam var samazināt, ja viens no mājas dzīvokļu īpašniekiem nav deklarēts Rīgā. Cik ilgi cilvēkam ir jābūt deklarētam Rīgā, lai māja nezaudētu naudu?

– Mēs pārbaudām šos datus no attiecīgā taksācijas gada 1. janvāra. 

Jau pabeigtais darbs netiks apmaksāts

– Vai pagalma labiekārtošanas programmas ietvaros ir iespējams pieprasīt līdzfinansējumu?

– 2021.–2022. gada programmas ietvaros šādas iespējas nav.

– Mājas dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par dalību Rīgas domes līdzfinansējuma programmā pēc noteikumu iepriekšējās redakcijas. Viņi bija pilnvarojuši īpašnieku biedrības priekšsēdētāju pārstāvēt mājas intereses. Vai mājai jāorganizē atkārtota lēmuma pieņemšana, lai piedalītos jaunajā programmā?

– Jā, ir nepieciešama jauna kopības lēmuma pieņemšana, jo dzīvokļu īpašniekiem pilnvarojums ir jādod nevis biedrības priekšsēdētājam, bet gan biedrībai kā juridiskai personai.

– 2019. gadā mājā tika veikti steidzami avārijas darbi. Vai īpašnieki var iesniegt šos izdevumus līdzfinansējumam?

– Nē, viņi saņems atteikumu, jo mēs atlīdzināsim tikai tos projekta dalībnieku izdevumus, kas attiecināmi uz konkrētā budžeta periodu. Tas nozīmē, ka programmas ietvaros pašvaldība var tikai daļēji apmaksāt 2022. gadā veiktos darbus.

– Vai pašvaldība līdzfinansēs būvniecības projekta izstrādes izmaksas?  

– Mēs atmaksāsim daļu no šīm izmaksām kā daļu no kopējā līdzfinansējuma. Ja māja piedalās avārijas programmā un pretendē uz līdzfinansējumu 30000 eiro apmērā, tad šajā summā var ietvert arī būvprojekta izstrādi. Tiks akceptēts, ja būvprojekta izstrāde būs agrāka par 2022. gadu. Šeit galvenais ir pierādīt, ka šādi izdevumi mājai tiešām ir bijuši. Konkursa nolikumā ir aprakstīts, kuri dokumenti tiek uzskatīti par pierādījumiem. Bīstamības novēršanas programmas ietvaros projekta izstrādei var pieprasīt līdz 5000 eiro, bet siltināšanas programmas ietvaros – līdz 1000 eiro.

Kur doties?

Kā iegūt informāciju par Rīgas domes līdzfinansējuma programmām? Papildu informācijai jāpierakstās uz konsultāciju pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa tālruni 67012061.