Kur saņemt palīdzību?

Unsplash.com

Dzīvokļa īres pabalsts Rīgā ir palielinājies, ir arī citas izmaiņas sociālo pabalstu saņemšanā

Rīgā stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 202 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Par konkrētajām izmaiņām stāsta Rīgas domes Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas vadītāja Baiba Skuja:

– Līdz šim pašvaldība cilvēkam sniedza palīdzību dzīvokļa izdevumu apmaksai līdz 4,27 eiro par 1 kvadrātmetru, taču, apsekojot reālo situāciju, mēs konstatējām, ka reālajā situācijā 39% iedzīvotāju maksā vairāk nekā pašvaldības kompensētā summa.

Tas nozīmē, ka cilvēki ar zemiem ienākumiem nav spējīgi īrēt pat nelielu dzīvojamo platību. Vientuļai personai sociālais dienests kompensē izdevumus par 32 kvadrātmetru lielu dzīvojamo platību, taču īstenībā izrādījās, ka šādu platību viena kvadrātmetra izmaksas ir daudz augstākas. Izveidojās situācija, ka cilvēkam bija jādzīvo gaužām nožēlojamos apstākļos vai arī pašam jāpiemaksā no līdzekļiem, kas primāri nepieciešami ēdienam un zālēm. Tas nozīmē, ka cilvēks vai pat vesela ģimene grimst vēl dziļākā nabadzībā.

2019. gadā tika pieņemts politisks lēmums paaugstināt dzīvokļa pabalstu, to skaitā saimnieciskajiem izdevumiem un kurināmā iegādei, līdz šādiem apmēriem:

■ ja dzīvokļa platība ir līdz 32 kvadrātmetriem – 8 eiro par kvadrātmetru;

■ ja dzīvokļa platība ir robežās no 32 līdz 45 kvadrātmetriem – 7 eiro par kvadrātmetru;

■ ja dzīvokļa platība ir virs 45 kvadrātmetriem – 5 eiro par kvadrātmetru.

Pabalsts tiek aprēķināts visai platībai, ja:

■ cilvēks dzīvo vienistabas dzīvokli vai vienā istabā kopējā dzīvoklī;

■ divistabu dzīvoklī dzīvo personas ar I vai II grupas invaliditāti, kas saņem valsts sociālo palīdzību, vai persona vai personas, vecākas par 65 gadiem, kuriem nav tiešo radinieku (bērnu);

■ katram nākamajam ģimenes loceklim palīdzība pienākas par 18 kv.m.

– Kā piemēru ņemsim trīs cilvēku ģimeni: vecomāti, māti un bērnu, – saka Baiba Skuja. – Mātei tiek apmaksāti dzīvokļa izdevumi par 32 kv.m. lielu dzīvokli, bet vecaimātei un bērnam – katram vēl par 18 kv.m. Tas nozīmē, ka ģimene, izmatojot pašvaldības palīdzību, var apmaksāt līdz 68 kvadrātmetriem liela dzīvokļa izmaksas, par katru kvadrātmetru saņemot 5 eiro.

– Vai šajā gadījumā, ja ģimene dzīvo 68 kv.m. lielā dzīvoklī un viņu ienākumi nepārsniedz valstī noteikto garantēto minimumu, visas dzīvokļa izmaksas viņiem segs pašvaldība?

– Tieši tā, tomēr, veicot pabalsta aprēķinu, sociālā dienesta darbinieki ņem vērā arī komunālo pakalpojumu izmaksas.

Cits piemērs. Vienā dzīvoklī dzīvo divas personas: viena var pretendēt uz 32 kv.m., otra – uz 18 kv.m. apmaksu. Tātad kopā – 50 kvadrātmetri, bet dzīvoklis, izrādās, ir 55 kvadrātmetrus liels. Tas nozīmē, ka par 5 kv.m. viņi piemaksās paši.

– Vai sociālais dienests palīdzēs, ja rīdzinieks dzīvokli īrē no radinieka?

– Ja dzīvoklis tiek īrēts no 1. vai 2. pakāpes radinieka, palīdzību var saņemt tikai komunālo pakalpojumu apmaksai, bet ne īres maksai.

– Kurām iedzīvotāju kategorijām ir tiesība pretendēt uz dzīvokļa pabalstu?

– Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir personām, kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 eiro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 eiro mēnesī.

Atgādinām, ka minētajām personām pēc visu izdevumu, kas saistās ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (t. sk. arī gāzes un elektroenerģijas patēriņu), nomaksas, jāpaliek ienākumiem, kas nav mazāki par garantēto minimumu. Pensionāriem un invalīdiem garantētais minimums ir 128 eiro mēnesī, bērniem – 80 eiro, bet personām darbaspējīgā vecumā – 64 eiro.

– Vai sociālais dienests palīdzības ietvaros apmaksās arī telefona rēķinu?

– Jā, un ne tikai par telefonu. Kopš šī gada 22. janvāra dzīvokļa pabalstā ir iekļauta arī interneta un telefona rēķinu apmaksa, kas nepārsniedz 15 eiro mēnesī. Šis pakalpojums tiek nodrošināts atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti vai ģimenēm, kuru locekļi ir pensionāri vai personas ar invaliditāti.

– Vai ir izmaiņas pabalstiem par cietā kurināmā iegādi?

– Vēlējos teikt, ka palīdzība cietā kurināmā iegādei, tādai kā malka, briketes, granulas vai ogles, tiek piešķirta nevis kā atsevišķs pabalsts, bet gan palīdzības par dzīvokli ietvaros. Nosacījumi dzīvokļa lietotājam ar krāsns apkuri vai centralizēto apkuri neatšķiras. Rīgas domes saistošajos noteikumos ieviests jauns punkts, kas palielinājis palīdzības apjomu cietā kurināmā iegādei vientuļiem rīdziniekiem, kas vecāki par 80 gadiem un kuri dzīvo privātmājā vai dzīvoklī. Viņiem tiks atmaksāta cietā kurināmā izmaksas visai apkurināmajai platībai. Pārējiem rīdziniekiem cietā kurināmā iegāde tiek atmaksāta atbilstoši platībām, kādas noteiktas dzīvokļa izmaksu segšanai. Optimālā atmaksas summa ir 6 eiro par vienu apkurināmo kvadrātmetru vienam kalendārajam gadam, bet ne vairāk par summu, kāda ir norādīta pirkumu apliecinošajos dokumentos, – atzīmē Baiba Skuja.