Tik un tā nāksies samaksāt!

Pixabay.com

Vai taisnība, ka parādam par dzīvokli noilgums ir trīs gadi?

Daudziem Latvijas iedzīvotājiem norēķināties par dzīvokli nav vienkārši, turklāt apkures sezonā grūtības tikai pieaug. Vai iespējams, ka pārvaldnieks vienā skaistā dienā vienkārši dzēsīs parādu par apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem?

„Dzīvoju Jelgavā, un man ir sen izveidojies parāds par dzīvokli, esmu jau saņēmusi apsaimniekošanas uzņēmuma pirmstiesas brīdinājumu,” raksts Anita. „Viena mana paziņa ieteica neuztraukties, jo parādiem, to skaitā arī dzīvokļa parādiem, ir trīs gadu noilguma termiņš. Paziņa teica, ka tā esot rakstīts Komerclikumā, tādēļ mans parāds ir jādzēš. Vai tā ir taisnība?”

Uz šo jautājumu atbild uzņēmuma Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde administratīvais direktors Jānis Zeltiņš:

– Jāatzīst, ka parādnieki ne reizi vien iedomājas, ka parādam par dzīvokli ir noilguma termiņš, kļūdaini pieņemot, ka uz viņiem attiecas Komerclikuma 406. pantā noteiktā norma: „No komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš.” Šādi domājošos nāksies apbēdināt, jo, uzturot prasību par parāda atgūšanu, pārvaldnieks nav komersants, bet gan dzīvokļu īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Turklāt ir arī 2019. gada 12. decembra Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. C31346614, SKC-109/2019, kurā teikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopības prasībā pret konkrētu parādnieku par apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parāda apmaksu spēkā ir desmit gadu noilgums, kā tas ir noteikts Civillikumā. Tas ir spēkā, ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks tiesā vēršas kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Svarīgi, ka desmit gadu ilga prasījuma tiesība ir arī komunālo pakalpojumu piegādātājiem. Sevišķi, ja pārējie īpašnieki komunālos parādus jau ir samaksājuši no mājas uzkrājumiem.

No redakcijas varam piebilst, ka uz parāda amnestiju/norakstīšanu labāk necerēt. Atgādinām, ka jebkurš pārvaldnieka atsūtītais pirmstiesas brīdinājums prasības periodu atjauno. Pat tad, ja brīdinājums tiek saņemts devītajā gadā no dienas, kad parāds ir izveidojies, atjaunojas jauns desmit gadu atskaites periods.