Informatīvās sistēmas jaunās iespējas

„Aicinām dzīvokļa īpašnieku jau patlaban apmaksāt JNĪP rēķinus internetā!”

2018. gada vasarā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) svinēja 20 gadu pastāvēšanas gadadienu. Pateicamies mūsu klientiem, dzīvokļu īpašniekiem, sadarbības partneriem, ka esat šo laiku bijuši kopā ar mums. Pateicamies par uzticību ne tikai uzņēmumam kopumā, bet arī mūsu IT risinājumiem.

Lietotāju skaits pieaug

Šķiet, ka 20 gadi ir tik ilgs laiks, lai kādā noteiktā jomā viss būtu izzināts, sakārtots un sasniegts. Tomēr ar gandarījumu jāatzīst, ka mums pašiem vēl joprojām ir tieksme pilnveidoties, meklēt jaunus risinājumus un piesaistīt jaunus lietotājus mūsu uzņēmuma informatīvajai sistēmai (www.jnip.lv).

Analizējot pēdējo gadu statistiku, redzam, ka ik mēnesi mūsu IT sistēmas reģistrēto ārējo lietotāju skaits palielinās vidēji par 40–50 jauniem lietotājiem. Tātad pozitīva attīstība turpinās, ciešāka un operatīvāka kļūst sadarbība starp klientiem un uzņēmumu. Nav mazsvarīgi arī tas, ka papīra veidā klientiem piegādātās informācijas apjoms samazinās vidēji par 40–50 adresātiem mēnesī.

Jauns piedāvājums dzīvokļu īpašniekiem

Iepriekšējo gadu plānos bijām iekļāvuši rast iespēju dzīvokļu īpašniekiem piedāvāt lēmumus pieņemt attālināti un cerējām, ka varēsim šo darbu paveikt ātrāk. Patlaban esam jaunā piedāvājuma izstrādes beigu posmā. Šis process bija sarežģīts vairāk juridiski, nevis tehniski. Pārvaldīšanas jomu regulē daudzi un dažādi normatīvie akti, un mums bija juridiski jāizanalizē un jāpamato pašiem sev visas darbības un juridisko secinājumu virkne, jo ikkatra dzīvokļa īpašnieka individuāls lēmums var izšķirt aptaujas veidā pieņemta lēmuma rezultātu mājā.

Aizsargājam jūsu datus

2018. gada pirmajā pusē, līdzīgi kā daudzi citi Latvijas un Eiropas uzņēmumi, strādājām, lai izpildītu Fizisko personu datu apstrādes likuma normas, kas izstrādātas, pamatojoties uz Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem principiem. Mūsu uzņēmumā tika sistematizēta un dokumentēta personas datu apstrādes politika, kas bija ļoti tuva jaunajām Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām. Pateicamies, ka mūsu klienti ar sapratni ir uzņēmuši dažus ierobežojumus un personas identitātes pārbaudes mūsu informatīvajā sistēmā. Varbūt brīžiem identitātes papildu pārbaude var šķist traucējoša, bet mūsu informatīvās sistēmas lietotājiem ir jāsaprot, ka tādā veidā mēs aizsargājam arī viņu personas datus.

Kā ir ērtāk norēķināties?

Kā jau droši vien zināt, pēdējā laikā ir mainījušās uzraugošo iestāžu prasības pret kases aparātu izmantošanu maksājumu pieņemšanai. Kaut gan visu šo daudzo gadu laikā mūsu uzņēmumā nav konstatēti pārkāpumi, mums ir jāievēro jaunās prasības, kas ir pastiprinājušās salīdzinājumā ar to, kādas tās bija līdz šim. Tāpēc noteikti būs izmaiņas jau tik ierastajā norēķinu punktu darbā.

Patlaban ir sāktas sarunas ar vienu no lielveikalu ķēdēm par iespēju apmaksāt SIA JNĪP rēķinus kopā ar citiem pirkumiem šo veikalu kasēs gan skaidrā naudā, gan ar norēķinu kartēm. Daudziem klientiem tas varētu šķist kā situācijas uzlabojums, jo mūsu norēķinu punktos nav paredzēts apstrādāt banku kartes. Pozitīvas vienošanās gadījumā ar šo veikalu ķēdi noteikti sniegsim papildu informāciju un aicināsim izmantot jaunās iespējas.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus nebaidīties izmantot mūsu informatīvās sistēmas patlaban nodrošinātās iespējas veikt bezskaidras naudas maksājumus.

Taupīsim siltumu saprātīgi!

Jelgava ir viena no pilsētām, kurā alokators (siltummaksas sadalītājs) nav svešvārds, bet ir bieži nopietnu sarunu objekts.

Katru gadu vairākas mājas veic atjaunošanas procesus, izmantojot vēl pieejamo valsts atbalsta programmu. Atjaunotajās mājās individuāla siltumenerģijas uzskaite ir obligāta prasība kopš 2017. gada atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/27/ES. Papildus tam katru gadu vairākas neatjaunotas mājas izvēlas siltumenerģijas maksu sadalīt proporcionāli katra lietotāja patēriņam un individuālajām vajadzībām. Jebkurā gadījumā šis lēmums ir atbalstāms un dod rezultātus – samazinās ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš, sadale notiek taisnīgāk.

Vienīgi vajadzētu ņemt vērā – ja māja ir pieņēmusi lēmumu, tad šajā projektā vajadzētu iesaistīties visiem dzīvokļu īpašniekiem. Īpašnieki, kuru dzīvokļos nebūs uzstādīti alokatori, var būt nepatīkami pārsteigti, saņemot rēķinus par patērēto siltumenerģiju. Tas nekādā gadījumā nav sods par nepievienošanos mājas kopējam lēmumam, bet gan aprēķinu rezultāts, izrietošs no pamatojamas aprēķinu metodikas.

Pieņemot lēmumus par alokatoru uzstādīšanu mājā, aicinām ieklausīties mūsu speciālistos un kopīgi izvērtēt aprēķinu metodikas nosacījumus. Tie ir pietiekami elastīgi un modificējami, lai ikviens būtu apmierināts ar šo jaunievedumu. Nevajadzētu šo jauno aprēķinu metodi uzskatīt kā iespēju nemaksāt par apkuri un, aizverot apkures radiatoru regulatorus, uzturēties savā dzīvoklī virsdrēbēs. Tas tikai izkropļo kopējo situāciju mājā, kur katrs dzīvokļa īpašnieks ar savu siltumenerģijas patēriņa kultūru iespaido pārējo kaimiņu maksu par siltumenerģiju. Dzīvokļi bez apkures vai ar nepietiekamu siltuma režīmu bojā ēkas konstrukcijas – arī pārējo dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma daļu.

Tagad īrniekiem viens rēķins divu vietā

Pagājušajā gadā liels izaicinājums bija pašvaldības dzīvokļu patērētās siltumenerģijas maksas iekļaušana SIA JNĪP kopējā rēķinā. Pamatojoties uz pašvaldības kā dzīvokļu īpašnieka un SIA JNĪP kā pārvaldnieka noslēgto pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, mums bija juridisks pamats sakārtot trīspusējās attiecības starp pašvaldību, dzīvokļa īrnieku un mūsu uzņēmumu. Pirms pārmaiņu sākšanas tika veikta dzīvokļu īrnieku informēšanas kampaņa, kas veicināja savstarpēju sapratni un ļāva mums kopā ar pašvaldību un SIA Fortum Jelgava šo trīspusējo projektu ieviest bez sarežģījumiem. Atbilstoši līgumam SIA JNĪP pašvaldības dzīvokļu īrniekiem izsniedz pakalpojumu rēķinus pašvaldības vārdā un ir ļoti ērti, ja dzīvokļa īrnieks var saņemt tikai vienu rēķinu apmaksai, kas iekļauj gan pārvaldīšanas un pakalpojumu izmaksas, gan arī maksu par patērēto siltumenerģiju.

Protams, vienu rēķinu saņems tikai tie dzīvokļu īrnieki, kuri nav iekrājuši parādus par apkuri un ir izpildījuši savas saistības pret SIA Fortum Jelgava.

Šāda operatīva datu aprite un sadarbība ir iespējama, aktīvi iesaistoties visām pusēm – gan pašvaldībai, gan SIA Fortum Jelgava, gan mūsu uzņēmuma speciālistiem.

Es gribētu visus aicināt uz sadarbību, jo pie­redze pierāda, ka tas attaisnojas.

Alvis Stražinskis, JNĪP IT un analīzes nodaļas vadītājs