Kas notiek ar jūsu mājas naudu?

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes sauklis ir „Esiet saimnieki savam īpašumam, mēs palīdzēsim”

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) ir lielākais apsaimniekošanas uzņēmums Jelgavā, kas katru mēnesi izsūta rēķinus aptuveni 14 500 klientiem. JNĪP palīdz dzīvokļu īpašniekiem noslēgt līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem un zemes īpašniekiem, izveidot uzkrājumus un organizēt remontdarbus. Dzīvokļu īpašnieku maksājumu disciplīna Jelgavā uzlabojas, iedzīvotāji aktīvi iesaistās māju pārvaldīšanas procesā un meklē veidus, kā efektīvāk ieguldīt savas mājas līdzekļus.

Kāpēc maksai par pārvaldīšanu piemēro pievienotās vērtības nodokli?

2016. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni PVN likuma nosacījumi, un pārvaldīšanas pakalpojumi tika iekļauti ar standarta nodokļa likmi apliekamo darījumu sarakstā. Pirms PVN ieviešanas pārvaldniekiem vairākkārt tika organizētas apspriedes ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem.

PVN pēc būtības ir sarežģīts nodoklis, savukārt mums kā pārvaldniekam bija jāskaidro likuma normu piemērošana dzīvokļu īpašniekiem. 2016. gadā mājas ieņēmumu–izdevumu atskaite tika papildināta ar atsevišķu sadaļu, kurā redzama PVN uzskaite.

Katrai mājai – savs bankas konts

Lai dzīvokļu īpašnieki varētu sekot savas mājas naudas plūsmai un precīzi jebkurā brīdī zināt pieejamo naudas līdzekļu atlikumu, uzņēmums atvēra atsevišķus bankas kontus četrām jaunpienākošajām mājām.

Diemžēl ne visi dzīvokļu īpašnieki ievēro rēķinā norādīto bankas kontu, tāpēc pagaidām grāmatvežiem manuāli jākoriģē maksājumi, ieskaitot saņemto naudu konkrētās dzīvojamās mājas bankas kontā. Ar laiku, automatizējot šo darbību, tāda sistēma tiks piemērota visām mājām. Ja mājai būs negatīvs naudas līdzekļu atlikums, tiks risināts jautājums ar dzīvokļu īpašniekiem – ņemts bankas kredīts vai dzīvokļu īpašnieki paši veiks iemaksu savā kontā.

Mājai vajadzīgs remonts. Kur ņemt līdzekļus?

Mūsu uzņēmuma sauklis ir „Esiet saimnieki savam īpašumam, mēs palīdzēsim”, un daudzu māju dzīvokļu īpašnieki vēršas pie mums ar viņiem aktuāliem jautājumiem. Piemēram, pārvaldnieks izveido plānu nepieciešamajiem remontiem, bet dažādu iemeslu dēļ mājai nav pieejamo finanšu līdzekļu. Mēs palīdzam un piedāvājam dažādus finansēšanas variantus. Var, kā likumā paredzēts, veidot uzkrājumus noteiktam remontdarbam. Tas prasīs laiku, jo darbi tiks īstenoti tikai tad, kad tiks uzkrāti 100% nepieciešamo līdzekļu. Pa to laiku var kristies naudas vērtība, var palielināties tāmes izmaksas.

Iespējams, remontdarbi jāveic uzreiz, lai nepieļautu situācijas pasliktināšanos, tāpēc mēs esam vienojušies ar kredītiestādēm par finanšu līdzekļu piesaisti. Lai izvēlētos vēlamo variantu, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums. Protams, tas pārvaldniekam ir papildu slogs, jo visi aprēķini un uzskaite veikti par katru dzīvokli atsevišķi, ņemot vērā vairākus apstākļus, tomēr tas palīdz dzīvokļu īpašniekiem dzīvot sakārtotākā vidē.

Zemes nomas maksa

Dažādu apstākļu dēļ Jelgavā ir mājas, kuras atrodas uz svešā īpašumā esošas zemes, un dzīvokļu īpašniekiem jāmaksā zemes nomas maksa. Ja dzīvokļu īpašnieki vienojas ar mums, mēs piedāvājam veikt uzskaiti par katru dzīvokli atsevišķi – sadalīt kopējo maksu, izrakstīt rēķinus, apkopot rezultātus, paziņot tos zemes īpašniekam, pārskaitīt dzīvokļu īpašnieku samaksāto naudu. Tā nav obligāti veicama darbība, tāpēc par to  pārvaldnieks saņem līgumos paredzēto šī pakalpojuma apmaksu.

Tatjana Stepanova, JNĪP finanšu direktore