Pārņemt māju valdījumā Rīgā kļūs vienkāršāk

Rīgas pilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi jaunu intrukciju, kuru vienlīdz svarīgi zināt kā ierēdņiem, tā visiem rīdziniekiem

Privatizācijas process lielākajā valsts dzīvojamā fonda daļā ir veiksmīgi noslēdzies. Tomēr, ne līdz galam – dzīvokļu īpašnieki nesteidzas izpildīt galveno likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju prasību – pārņemt māju savā valdījumā. Tikai pēc mājas pārņemšanas, tā tiek izslēgta no Rīgas domes vai citas pašvaldības Īpašuma departamenta vai valsts īpašumu pamatlīdzekļu uzskaites un kļūst par dzīvokļu īpašnieku kopīpašumu, kurā viņi ir pilntiesīgi saimnieki un lēmēji. Tad viņi paši var lemt par apsaimniekošanas un labiekārtošanas, kā arī remontdarbu veikšanas kārtību un citiem jautājumiem. Lai šo pienākumu būtu vieglāk izpildīt, Rīgas dome ir apstiprinājusi jaunu instrukciju, kurā smalki aprakstīta procedūra, kas jāievēro.

Viens no galvenajiem privatizēto dzīvokļu īpašnieku pienākumiem ir pārņemt māju savā valdījumā. To nosaka likums Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju – kolīdz dzīvojamā mājā ir beidzies privatizācijas process, dzīvokļu īpašnieku pienākums ir ar nodošanas-pieņemšanas aktu pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Tā izpildei viņi var apvienoties ar citiem mājas īpašniekiem dzīvokļu īpašnieku sabiedrībā vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarot šo darbību veikšanai kādu personu. Kamēr šis pienākums nav izpildīts, privatizācijas procesu nevar uzskatīt par nobeigtu.

Pēc mājas pārņemšanas valdījumā dzīvokļu īpašnieki to var apsaimniekot paši, palikt pie jau esošā pārvaldnieka vai arī izvēlēties – pēc saviem ieskatiem – citu privātu vai pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumu. Izvēlētai organizācijai var uzticēt gan pilnu īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, gan tikai atsevišķu darbu izpildi: piemēram, grāmatvedības vešanu, darbu ar parādniekiem, mājas sanitāro kopšanu, u.c. Šinī gadījumā mājas pārvaldnieks ir dzīvokļu īpašnieku biedrība.

Savā valdījumā pārņemtajās mājās dzīvokļu īpašniekiem ir daudz lielākas iespējas sekot naudas plūsmai – gan ienākumiem, gan izdevumiem, ietekmēt remontdarbu plānošanu un izpildi. Prieks, ka ar laiku šo patiesību saprot arvien vairāk dzīvokļu īpašnieku.

Sekojiet Rīgas domes instrukcijai – soli pa solim

Neskatoties uz tālāk publicēto instrukciju, ieteikums, – mājas aktīvistiem aiziet uz Rīgas domes Mājokļa un vides departamentu (Brīvības ielā 49/53, Rīgā), kur viņi saņems plašu un smalku konsultāciju par tālāk veicamajām praktiskām darbībām.

Kārtība, kādā dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodod dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām (turpmāk – sabiedrība) vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām (turpmāk – pilnvarota persona), kā arī kārtību, kādā šīs dzīvojamās mājas tiek izslēgtas no Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk – Īpašuma departaments) pamatlīdzekļu uzskaites.

2. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Mājokļu un vides departaments) sniedz dzīvokļu īpašniekiem konsultatīvo un metodoloģisko atbalstu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (turpmāk – kopības lēmums) sasaukšanai un citos ar pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu saistītos jautājumos saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likumu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pieteikumus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībām vai pilnvarotām personām (turpmāk – pieteikums) pieņem Mājokļu un vides departaments. Pieteikumā norāda sabiedrības vai pilnvarotās personas kontakttālruni un/vai e-pasta adresi.

4. Mājokļu un vides departaments pieņem pieteikumus arī par:

4.1. dzīvojamām mājām, kurās privatizēta mazāk nekā puse no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta ceturtās un piektās daļas nosacījumus;

4.2. dzīvojamām mājām, kurās privatizēta ne mazāk kā puse no visiem tajā esošajiem privatizācijas objektiem, bet nav ievēroti likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektās daļas 4.punkta nosacījumi.

5. Mājokļu un vides departaments sabiedrībai pieprasa un pieteikumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

5.1. dokumentus, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci (dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu) vai dokumentu, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas (dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu);

5.2. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

5.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu;

5.4. izrakstu no sabiedrības biedru reģistra;

5.5. pilnvaru par to personu pārstāvības tiesībām, kuras kopsapulcē pārstāv dzīvokļu īpašniekus;

5.6. aizpildītus un parakstītus balsošanas biļetenus.”

6. Mājokļu un vides departaments pilnvarotajai personai pieprasa un pieteikumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

6.1. dokumentus, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci (dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājuus par ierakstītas vēstules nosūtīšanu) vai dokumenta, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas (dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu);

6.2. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

6.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu;

6.4. pilnvarojumu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, ja tas nav noteikts instrukcijas 6.5.apakšpunktā minētajā līgumā vai instrukcijas 6.4.apakšpunktā minētajā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā;

6.5. pilnvaras par to personu pārstāvības tiesībām, kuras kopsapulcē pārstāv dzīvokļu īpašniekus.

6.7. aizpildītus un parakstītus balsošanas biļetenus.

7. Instrukcijas 5. un 6.punktā minētajiem dokumentiem jābūt izstrādātiem un noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

8. Mājokļu un vides departaments 2 darba dienu laikā informē par pieteikuma saņemšanu Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (turpmāk – Komisija) un dzīvojamās mājas pašreizējo pārvaldnieku (turpmāk – Pārvaldnieks), nosūtot tam kopības lēmuma pieņemšanas protokola kopiju.

9. Mājokļu un vides departaments pieprasa no Pārvaldnieka informāciju:

9.1. par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu;

9.2. par dzīvojamajai mājai izveidotajiem uzkrājumiem saskaņā ar Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu;

9.3. par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem par saņemtajiem ar telpu lietošanu saistītajiem pakalpojumiem;

9.4. par neizīrētiem dzīvokļiem un neiznomātajām telpām, norādot šo telpu neizīrēšanas vai neiznomāšanas iemeslus (dzīvoklis patvarīgi aizņemts; pamatojoties uz tiesas spriedumu, izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums; telpai nepieciešams vai tajā tiek veikts remonts);

9.5. vai tiesā ir/nav celta prasība par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īrnieka/nomnieka nenokārtotām saistībām, norādot tiesas lietas numuru;

9.6. par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem par dzīvojamai mājai veiktajiem, bet neapmaksātajiem remontdarbiem, kuri veikti saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu vai avārijas situācijas novēršanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.7. par dzīvojamo/neapdzīvojamo telpu īres/nomas līgumiem.

10. Pārvaldniekam Mājokļu un vides departamenta pieprasītā instrukcijas 9.punktā minētā informācija jāsniedz 5 darba dienu laikā. Mājokļu un vides departaments un Pārvaldnieks var vienoties, ka šajā punktā minētais pārskats tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, ja tiek nodrošināts tā juridiskais spēks.

11. Komisija pēc instrukcijas 9.punktā minētās informācijas saņemšanas 4 darba dienu laikā izsniedz Mājokļu un vides departamentam pārskatu par dzīvokļa īpašumiem dzīvojamajā mājā un to īpašniekiem un īrniekiem (2 eksemplāri), Komisijas rīcībā esošo konkrētai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu plāna apliecinātu kopiju (2 eksemplāri), zemesgrāmatu aktu nostiprinājuma uzraksta apliecinātu kopiju (2 eksemplāri) un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju vai būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju.

12. Pēc pieprasīto dokumentu pievienošanas pieteikumam Mājokļu un vides departaments 4 darba dienu laikā pārbauda iesniegtā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma tiesiskumu, pārliecinoties, vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kas par tādiem ir ierakstīti Zemesgrāmatā, vai ir bijis nepieciešamais kvorums un vai „par” ir nobalsojis nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits. Ja pieteikums neatbilst likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51., 51.1 vai 51.2panta prasībām, Mājokļu un vides departaments, nosūtot atpakaļ visus iesniegtos dokumentus, informē sabiedrību vai pilnvaroto personu par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus un iespēju atkārtoti iesniegt pieteikumu Mājokļu un vides departamentā.

13. Mājokļu un vides departaments pēc instrukcijas 9. un 11.punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas 4 darba dienu laikā iesniedz Īpašuma departamentam pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un instrukcijas 9. un 11.punktā minētos dokumentus.

14. Īpašuma departaments 4 darba dienu laikā izskata saņemto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus. Ja tie atbilst likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51., 51.1 vai 51.2panta prasībām, Īpašuma departaments sagatavo Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma projektu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai vai pilnvarotajai personai.

15. Dokumentus dzīvojamām mājām ar vienu dzīvokļa īpašumu Īpašuma departaments izskata 10 darba dienu laikā, sagatavo aktu par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļa īpašniekam bez Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošanas.

16. Ja pieteikums neatbilst likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51., 51.1 vai 51.2panta prasībām, Īpašuma departaments 4 darba dienu laikā informē Mājokļu un vides departamentu par konstatētajiem trūkumiem. Šajā gadījumā Mājokļu un vides departaments 4 darba dienu laikā informē sabiedrību vai pilnvaroto personu par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus un atkārtoti iesniegt pieteikumu Mājokļu un vides departamentā.

17. Pēc Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošanas Īpašuma departaments 10 dienu laikā sagatavo aktu par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai pilnvarotajai personai (1.pielikums; turpmāk – Akts), ar kuru Īpašuma departaments nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, un nosūta sabiedrībai vai pilnvarotajai personai parakstīšanai, kā arī ar elektroniskā pasta starpniecību informē Pārvaldnieku par akta nosūtīšanu.

18. Ja 60 kalendāro dienu laikā no Akta nosūtīšanas dienas Īpašuma departaments nesaņem sabiedrības vai pilnvarotās personas parakstītu Aktu, rīkojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu zaudē spēku un mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana tiek pārtraukta. Par mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas pārtraukšanu Īpašuma departaments rakstveidā informē Rīgas domes Sekretariātu, Mājokļu un vides departamentu, Komisiju, sabiedrību vai pilnvaroto personu un Pārvaldnieku. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas pārtraukšana neliedz atkārtoti iesniegt pieteikumu.

19. Pēc Akta apstiprināšanas viens Akta eksemplārs 5 darba dienu laikā tiek nosūtīts Mājokļu un vides departamentam, sabiedrībai vai pilnvarotajai personai, Pārvaldniekam un Komisijai.”

20. Pārvaldnieks nodod sabiedrībai vai pilnvarotajai personai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus un tiesības, kā arī neizlietotos mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līdzekļus ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dzīvojamās mājas pārņemšanas dienas.

21. Pēc Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma izdošanas Mājokļu un vides departaments (ja dzīvojamā mājā ir kaut viens neprivatizēts objekts) vienojas ar sabiedrību vai pilnvaroto personu par dzīvojamās mājas neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību (2.pielikums).

22. Pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašnieku mantiskās pretenzijas par dzīvojamā mājā veiktajiem ieguldījumiem, apsaimniekošanas un īres maksas, kā arī ar telpu lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu nav pamats pārvaldīšanas tiesību nodošanas aizkavēšanai.

23. Īpašuma departaments viena mēneša laikā pēc dzīvojamās mājas pārņemšanas izslēdz no savas pamatlīdzekļu uzskaites privatizētos dzīvokļa īpašumus, izņemot dzīvokļa īpašumus, kas nodoti īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, un tiem piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas.

24. Par instrukcijas izpildi atbilstoši noteiktajai kompetencei ir atbildīgi Īpašuma departaments, Mājokļu un vides departaments un Komisija.

25. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2013.gada 17.decembra instrukciju Nr.4 „Kārtība, kādā dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām”.