Vai visi maksās taisnīgi?

Ministru kabinets pieņēmis jaunus noteikumus par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem!

Pagājušajā nedēļā piedzīvojām svarīgu notikumu – Ministru kabinets akceptēja Ekonomikas ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par komunālo maksājumu aprēķināšanas un sadales metodikām. Agrāk Latvijas namu pārvaldes pēc tā dēvētā noklusējuma piemēroja Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 aprakstītās metodikas. Jaunajā normatīvajā dokumentā iedzīvotāju ērtībai ietvertas 20 dažādas metodikas dzīvokļu īpašnieku maksājamās daļas aprēķināšanai par atkrirumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju, kā arī par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju.

Jaunie noteikumi nav sarežģīti. Jums nepatīk, ka maksu par atkritumu izvešanu jūsu mājā sadala proporcionāli dzīvokļu skaitam? Tad jums ir tiesības, sasaucot kopsapulci, lūgt, lai pārvaldnieks ar operatoriem noslēdz jaunu līgumu, paredzot nosacījumu, ka maksa par atkritumu izvešanu tiek dalīta proporcionāli dzīvokļos deklarēto personu skaitam, lai lielās ģimenes maksātu vairāk, mazās mazāk.

Tādas pašas izvēles tiesības dotas arī attiecībā uz citiem komunālajiem pakalpojumiem. Galvenais nosacījums: mainīt maksājumu aprēķināšanas metodiku drīkst tikai jauno noteikumu ietvaros (lai iedzīvotājiem neienāktu prātā maksājumus dalīt netaisnīgi, kaitējot dažiem kaimiņiem) un, lai piemērotu jaunu metodiku, jānoslēdz ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem jauns līgums.

2014.gada 15.janvārī stājas spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Ar šiem grozījumiem likums tika papildināti arpantiem, kas regulē līgumu slēgšanu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam viens no līgumā ietveramiem jautājumiem ir kritēriji un metodika, pēc kādiem tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu.”

Šos kritērijus un metodiku nosaka dzīvojamās mājas īpašnieki, ievērojot Ministru kabineta noteikumus. Šie noteikumi tika pieņemti, lai:

■ dzīvojamās mājas īpašnieki nevarētu paredzēt netaisnīgu savstarpējo maksājumu sadali,

■ dzīvojamās mājas īpašniekiem būtu iespējams lemt arī par citu kritēriju vai metodikas izmantošanu, kas atšķiras no dzīvojamo māju īpašnieku izmatotajiem kritērijiem vai metodikas.

Noteikumu projektā ietvertais regulējums būs piemērojams gantiešo norēķinu gadījumā,gan arī, ja norēķini tiks veikti ar pārvaldnieka starpniecību. Tajā pašā laikā noteikumu projekta spēkā stāšanās neietekmēs šobrīd esošās tiesiskās attiecības. Tikai jauna līguma par attiecīgo pakalpojumu noslēgšanas gadījumā dzīvojamās mājas īpašniekiem būs jāizvēlas noteikta metodika vai kritērijs, kas būs jāietver no jauna noslēdzamajā pakalpojuma līgumā.

Tā, piemēram, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā nepārņemtās mājās, ja vien dzīvokļa īpašnieki vai pārvaldnieks nebūs lēmis par jauna pakalpojuma līguma noslēgšanu, dzīvokļu īpašnieka maksājamā daļa par saņemto pakalpojumu tiks noteikta, ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumus Nr.1013, bet pārējās mājās – atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam.

Latvijas Republikas Ministru kabinets: Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.