„Jāmeklē līdzekļi godprātīgo iedzīvotāju aizsardzībai!”

Pixabay.com

Strauji tuvojoties apkures sezonai, ir aktualizējusies problemātika par centralizētās siltumenerģijas apgādes parādiem, to apmaksas iespējām daudzdzīvokļu mājās, kā arī riskiem par apkures nepieslēgšanu.

Iedzīvotāji ir nobažījušies

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) paziņo, ka ir saņēmis gandrīz 40 patērētāju iesniegumus par pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks augusta beigās izsūtīto aicinājumu aizpildīt anketas, kurās tas aicināja dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumus par siltumenerģijas parāda segšanu no uzkrājumiem nākamo periodu uzturēšanas darbam. Tāpat pārvaldnieks lūdza izlemt jautājumu par tiešo norēķinu veikšanu ar uzņēmumu Rīgas siltums.

Patērētāji sūdzībās nobažījušies par to, ka viņiem kā godprātīgiem maksātājiem varētu nepiegādāt siltumenerģiju, no mājas uzkrājumiem apmaksāt citu parādus, tāpat izteica neapmierinātību ar pārvaldnieka veiktajām darbībām parādu piedziņā.

Neraugoties uz to, ka patlaban Rīgas namu pārvaldnieks paziņojis par siltumenerģijas parādu segšanu no uzņēmuma iekšējiem finanšu resursiem, PTAC ir izvērtējis konkrēto situāciju no patērētāju tiesību viedokļa. Centrs secina, ka būtībā šīs ir tikai sekas pašreiz spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, kas dod siltumenerģijas piegādātājam tiesības pārtraukt piegādi visai mājai, ja par saņemto siltumu nav norēķinājies kaut viens dzīvokļa īpašnieks.

Situācija nav taisnīga!

Šāda situācija, kad siltumenerģijas piegāde var tikt pārtraukta arī tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri apzinīgi ir veikuši rēķinu apmaksu, PTAC ieskatā nav taisnīga un neatbilst patērētāju tiesību pamatprincipiem. Īpaši tā neatbilst patērētāju tiesībām uz pieeju būtiskajām precēm un pakalpojumiem, kā arī tiesībām uz patērētāja kā vājākās līgumslēdzējpuses ekonomisko interešu aizsardzību.

– Siltumenerģijas piegāde ir viens no būtiskiem pakalpojumiem, kas nedrīkstētu tikt pārtraukts dzīvokļu īpašniekiem, kuri par to ir norēķinājušies, – apstiprina PTAC. Tādējādi, lai risinātu šīs problēmas pamatcēloni, ir jāmeklē līdzekļi godprātīgo dzīvokļu īpašnieku aizsardzībai.

 Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības uz informāciju

PTAC atgādina, ka dzīvojamo māju īpašniekiem ir tiesības iepazīties ar informāciju par esošajiem parādiem un pārvaldnieka darbībām to piedziņā. Piemēram, īpašnieki var pilnvarot mājas vecāko vai kādu dzīvokļa īpašnieku vērsties pie pārvaldnieka ar lūgumu sniegt informāciju par parādiem un darbībām, ko pārvaldnieks ir darījis parādu piedziņas jomā un kādas summas pārvaldniekam ir izdevies piedzīt no parādniekiem. Šī informācija palīdzēs izvērtēt un plānot dzīvokļu īpašnieku rīcību akūtās individuālās mājas problemātikas risināšanā gan ar pārvaldnieku, gan ar konkrētiem parādniekiem.

Parādu apmaksa no uzkrājumiem rada riskus

Attiecībā uz parādu nomaksu no mājas remontam uzkrātajiem naudas līdzekļiem PTAC uzskata, ka šādā gadījumā tiek radīti būtiski riski mājas pienācīgai uzturēšanai un nepieciešamo remontu un uzlabojumu veikšanai.

Attiecībā uz pārvaldnieka lūgumu izlemt jautājumu par tiešo norēķinu veikšanu ar siltuma piegādātāju PTAC norāda, ka šāda norēķinu kārtība paredzēta likumā, tikai izņēmuma gadījumā pieļaujot norēķinu veikšanu ar pārvaldnieka starpniecību. Patlaban paredzēts, ka tiešā norēķinu kārtība var veidot papildu izmaksas dzīvokļa īpašniekam par individuālo rēķinu izrakstīšanu, tomēr PTAC ieskatā šīs izmaksas ir normālas jebkura pakalpojuma sniedzēja darbības izmaksas, tām jābūt pamatotām un iekļautām paša pakalpojuma maksā.

PTAC ir sācis namu pārvaldes Rīgas namu pārvaldnieks prakses izvērtēšanu par iespējamajām veiktajām darbībām esošo iedzīvotāju parādu piedziņas jomā.