Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Dzīvo droši!

Daudzdzīvokļu 316. un 318. sēriju ēkas ir derīgas turpmākai ekspluatācijai, šogad plānots veikt 104. un 119. sēriju daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku izpēti 

Ņemot vērā, ka Latvijā daudzi iedzīvotāji dzīvo masveida apbūves ēkās, kas ir uzbūvētas 20. gadsimtā un ilgstoši atrodas ekspluatācijā, Ekonomikas ministrija plāno līdz 2025. gadam veikt visu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sēriju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpēti.

Turpinot padomju laikā celto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa izpēti, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar pieredzējušiem būvspeciālistiem veikusi 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa izpēti, vērtējot to atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām.

Tāpat kā iepriekš, tiek piedāvāti arī tipveida risinājumi ēku konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes atjaunošanai, kur tas nepieciešams.

Izpētes ietvaros tika veikta tehniskā apsekošana 20 minēto sēriju daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, lai pārliecinātos par šo ēku tehnisko stāvokli, vērtējot to mehānisko stiprību un stabilitāti, kā arī iespējamos ēku defektus, kas var ietekmēt to drošumu. Izpēte veikta ēkām Rīgā, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē, kas nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1963. līdz 1973. gadam.

Izpētē secināts, ka ēku nesošās konstrukcijas kopumā atbilst mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām.

Vienlaikus ēkās ir konstatēti atsevišķi bojājumi, kas ēku īpašniekiem būtu jānovērš, taču tie neietekmē būves drošumu.

Izpētē konstatēts, ka nereti šo ēku nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli negatīvi ietekmē jumta seguma un lietusūdens novadīšanas sistēmas tehniskais stāvoklis un risinājumi. Tāpat katrai izpētes ietvaros pārbaudītajai ēkai atklāti citi individuāli bojājumi vai inženiertīklu avāriju sekas. Vērtējot ēku balkonu tehnisko stāvokli, konstatēti gan bojājumi, kas neietekmē būves drošumu, gan tādi balkoni, kas ir pirmsavārijas stāvoklī.

Kā būtiskākos priekšlikumus šo sēriju ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai, lai nodrošinātu atbilstīgu un ilgtspējīgu ēku turpmāko ekspluatāciju, pētnieki norādījuši:

■ 316 un 318 sērijas ēkās ar bēniņiem jāveic jumta konstrukciju balstošo bojāto mūra stabu un sienu pastiprināšana; 

■ jāveic nolietotā Onduline jumta seguma nomaiņa;

■ vajadzīgs lietus ūdens novadīšanas risinājumu remonts un uzlabošana; 

■ jāveic balkonu remonts, pastiprināšana, nomaiņa vai demontāža.

Lai iedzīvotājiem samazinātu izmaksas šo darbu veikšanai, izstrādāti tipveida risinājumi, kas paredz jumta nesošo konstrukciju balstošo mūra stabu un sienu pastiprināšanu, ņemot vērā, ka atbilstīgi izpētes rezultātiem atsevišķu ēku ar bēniņiem jumta konstrukciju balstošajiem mūra stabiem un sienām ir konstatētas pazīmes, kas var ietekmēt būves drošumu turpmāk.

Iepriekšējos gados tika veikts arī 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu ēku balkonu apsekojums un izstrādāti tipveida risinājumi to atjaunošanai. Tāpat veikts arī 464. sērijas, 467A sērijas un 103. sērijas ēku apsekojums.

Lai pārliecinātos par esošā dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli, Ekonomikas ministrija plāno līdz 2025. gadam veikt visu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sēriju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpēti – šogad plānots veikt 104. un 119. sēriju ēku izpēti.

Numuru arhīvs: spied un lasi!