Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Jums palīdzēs samaksāt par dzīvokli

Freepik.com

2024. gadā daudzi Latvijas iedzīvotāji varēs prasīt dzīvokļa pabalstu vai saņemt to lielākā apmērā 

No 2024. gada 1. janvāra Latvijā tika paaugstināts garantētā minimālā ienākuma līmenis. Līdz ar to palielinās arī dzīvokļa pabalsts: daudzi cilvēki, kuri iepriekš nevarēja saņemt pašvaldības palīdzību komunāliem maksājumiem, tagad varēs vērsties sociālajos dienestos un prasīt palīdzību.

Kā rīkoties, lai pieprasītu dzīvokļa pabalstu?

Vispirms vajag sazināties ar sociālo dienestu un sniegt visu informāciju par savas ģimenes ienākumiem un tās materiālo stāvokli. Kā apliecinājums jāņem līdzi bankas konta izraksts par pēdējiem trim mēnešiem katram ģimenes loceklim, lai varētu redzēt informāciju par naudas līdzekļu atlikumu. Jābūt apliecinājumam par izdevumiem komunālo pakalpojumu segšanai.

Kā no 2024. gada 1. janvāra tiek aprēķināts dzīvokļa pabalsts?

2023./2024.gada apkures sezonā valsts un pašvaldības sola palīdzību tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem pēc obligāto komunālo maksājumu nomaksas, iztikai paliek mazāk naudas nekā garantētais minimālais ienākums, kas reizināts ar speciālo koeficientu.

Garantētais minimālais ienākums no 2024. gada 1. janvāra noteikts 137 eiro mēnesī pirmajam mājsaimniecības loceklim un 96 eiro katrai nākamajai personai.

Koeficienti noteikti likumā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, kur teikts:

■ vientuļai pensijas vecuma personai vai vientuļai personai ar invaliditāti – piemērojamais koeficients ir 2,5 (tas nozīmē, ka persona var pretendēt uz pabalstu, ja viņai pēc obligāto rēķinu apmaksas dzīvošanai paliek mazāk par 342,50 eiro);

■ mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma cilvēki vai invalīdi – piemērojamais koeficients ir 2 (par pirmo ģimenes locekli 274 eiro, par katru nākamo 192 eiro);

■ mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni – piemērojamais koeficients ir 2 (par pirmo ģimenes locekli 274 eiro, par katru nākamo 192 eiro);

■ pārējām mājsaimniecībām piemērojamais koeficients ir 1,5 (par pirmo ģimenes locekli 205,5 eiro, par katru nākamo 144 eiro).

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, ģimenei jāatbilst arī pārējām normatīvā aktā noteiktajām prasībām, piemēram, nav būtisku uzkrājumu bankā, nav vairāku automašīnu utt.

Kāds būs pabalsta apmērs no 2024. gada 1. janvāra?

Uz šo jautājumu atbilde jāmeklē MK noteikumos Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu. Saskaņā ar šiem noteikumiem mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai, kas reizināta ar attiecīgu koeficientu, un rēķinos vai kvītīs aprēķināto maksājumu summu par attiecīgo periodu (nepārsniedzot pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu par mājokli) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x KOEF + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai:

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

KOEF – koeficients, kas noteikts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;

K – rēķinos vai kvītīs aprēķinātā maksājumu  summa par attiecīgo periodu (nepārsniedzot pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru).

Joprojām nekas nav skaidrs! Kā pašam aprēķināt savu pabalstu?

Apskatīsim dažus piemērus. Vientuļš pensionārs saņem 400 eiro mēnesī un maksā 160 eiro par komunālajiem maksājumiem.

Dzīvokļa pabalsts viņam tiks aprēķināts pēc formulas Pmaj = 137 x 2,5 + 160 – 400.

Izrādās, ka no 2024. gada 1. janvāra šis seniors saņems 102,5 eiro lielu pabalstu. Salīdzinājumam, 2023. gadā mūsu piemērā minētais seniors saņemtu tikai 72,50 eiro dzīvokļa pabalstu.

Otrs piemērs ir no Labklājības ministrijas. Ģimenē ir divi pensionāri ar kopējiem ienākumiem 500 eiro, viņi tērē 280 eiro, lai samaksātu par mājokli un komunālajiem pakalpojumiem.

Šiem cilvēkiem garantētais minimālais ienākums būs 233 eiro (pirmajam 137 un otram ģimenes loceklim 96 eiro). Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, garantētajam minimālajam ienākumam tiks piemērots koeficients 2.

Tādēļ dzīvokļa pabalsts tiks aprēķināts pēc formulas Pmaj = (137+96) x 2 + 280 – 500. Mūsu piemērā pensionāri var vērsties sociālajā dienestā un saņemt dzīvokļa pabalstu 246 eiro mēnesī.

Vai joprojām ir jautājumi? Informācijai lūdzam zvanīt uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas tālruni 80005055.

Numuru arhīvs: spied un lasi!