Viss kas jāzin par savu māju!

Kas ir iekļauts pārvaldīšanas maksā? Drukāt E-pasts
Trešdiena, 20 jūlijs 2016 16:44

Saistībā ar PVN precizēts mājas pārvaldīšanas izdevumu iedalījums

1. jūlijā stājas spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Tā kā no šā datuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumam piemēro 21% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi, izmaiņas normatīvajā aktā precizē regulējumu, lai novērstu situācijas, kad ar PVN tiek aplikti maksājumi par tādiem darījumiem, kas nav uzskatāmi par apliekamiem ar minēto nodokli.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma redakciju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi tiek iedalīti obligātajos izdevumos, citos ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos izdevumos un atlīdzībā par pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā. Tomēr vienlaikus šāds izdevumu iedalījums nav izmantojams, lai noteiktu, kuri no tiem ir ietverti pārvaldnieka sniegtā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumā un attiecīgi būs apliekami ar pievienotās vērtības nodokli.

Tālab ar likuma grozījumiem ir noteikts, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumos ir iekļaujami šādi maksājumi:

1) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojums, kas ietver obligātos izdevumus un citus ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītus izdevumus, ja uzdotās pārvaldīšanas darbības nodrošina pārvaldnieks kā pakalpojuma sniedzējs, kā arī atlīdzība par pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā;

2) tādi obligātie izdevumi un citi ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti izdevumi, kurus pārvaldnieks saņem kā pilnvarotā persona, nekļūstot par pakalpojumu sniedzēju.

Līdztekus iepriekš minētajiem grozījumiem ir precizēta arī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10. panta pirmā daļa. Tagad tā ir izteikta šādā redakcijā: „(1) Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķu šā likuma 6. pantā noteikto pārvaldīšanas darbību dzīvojamās mājas īpašnieks var uzdot veikt pārvaldniekam (turpmāk – pārvaldīšanas uzdevums). Uzdoto darbību izpildē pārvaldnieks attiecībās ar dzīvojamās mājas īpašnieku kļūst par pakalpojumu sniedzēju šā likuma izpratnē, izņemot gadījumu, kad tas saņēmis pilnvarojumu slēgt līgumu dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā”.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!