Viss kas jāzin par savu māju!

Kā maksāt par atkritumu izvešanu un lifta apkalpošanu? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:35

„Mūsu mājas pārvaldnieks nepilda Ministru kabineta noteikumus, kuri noteic, ka maksa par atkritumu izvešanu un liftu apkalpošanu aprēķināma pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita. Ar aizrādījumiem pie sava apsaimniekotāja esam vērsušies vairākkārt, taču viņš spītīgi minēto pakalpojumu apmaksu turpina aprēķināt pēc faktiskā dzīvokļu skaita mājā. Esmu vientuļa pensionāre, un man ir svarīgi, lai normatīvie akti tiktu ievēroti. Ko darīt? Elena Kalniņa.”

– Vispirms paskaidrojam, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu neparedz kārtību, kā dzīvokļu īpašniekiem jānorēķinās par lifta tehniskās uzturēšanas izdevumiem.

Lifts ir mājas kopējā komunikācija, nozīmīgumā līdzvērtīga siltummezglam, ūdensvadam u. c. Tādējādi maksa par mājas kopējo komunikāciju uzturēšanu nav atkarīga no tā, vai konkrētais cilvēks šo pakalpojumu izmanto. Lifta tehniskās uzturēšanas izmaksas ir jāsedz pat pirmajā stāvā dzīvojošajiem, jo arī viņi ir mājas kopīpašuma daļu īpašnieki, tādēļ atbildīgi par tās uzturēšanu. Saskaņā ar Civillikuma 1069. pantu „visi kopīpašnieki, samērīgi ar katra daļu, saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā arī nes zaudējumus, kādi tai ceļas”. Šis pants saprotamā veidā noteic, ka visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā par lifta apkalpošanu, jo tas ir viņiem piederošs kopīpašums.

Attiecībā uz atkritumu izvešanas pakalpojuma apmaksu lasītāja ļoti pareizi atsaucas uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, kuri noteic, ka šī pakalpojuma apmaksa aprēķināma proporcionāli dzīvokļa īpašumā deklarēto personu skaitam. Taču tā tas ir tikai līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieku kopība vai uz līguma pamata viņu pilnvarotā persona nav pārņēmusi dzīvojamās mājas valdījuma tiesības. Pēc tam dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības ar vairākuma balsojumu pieņemt citu pakalpojuma apmaksas kārtību.

Tad dzīvokļu īpašnieku un pārvaldnieka savstarpējās attiecības regulē pušu noslēgtais mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgums, kā arī visi pārvaldīšanas nozari regulējošie normatīvie akti. Ja starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku rodas civiltiesisks strīds un pārvaldnieks ar savām darbībām pārkāpj normatīvajos aktos noteikto, dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības vērsties tiesā.

No redakcijas: konkrētajā gadījumā dzīvokļa īpašniecei ir jāpārliecinās, vai tiešām pārvaldnieks pakalpojumu par atkritumu izvešanu dala uz visiem dzīvokļu īpašumiem un tik tiešām pārkāpj likumu. Iespējams, jau pirms vairākiem gadiem mājā ir notikusi sapulce, kurā dzīvokļu īpašnieki paši nobalsojuši par atšķirīgu apmaksas metodiku. Ja šādu lēmumu ir pieņēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība, pārvaldniekam nav cita varianta, kā pildīt noteikto.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!