Viss kas jāzin par savu māju!

Martā sāksies dzīvokļu īpašnieku kopsapulces! Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 22 februāris 2018 17:02

Uzziniet, kādi darbi mājā paveikti 2017. gadā un ko plānots veikt šogad

Lai dzīvokļu īpašniekiem atskaitītos par 2017. gadā paveikto un iepazīstinātu ar 2018. gadā plānotajiem darbiem, SIA Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde (JNĪP) kā dzīvojamo māju pārvaldnieks, sākot ar 2018. gada 5. martu organizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Jāatzīmē, ka šādu praksi pārvaldnieks jau piemēro no 2000. gada.

2017. gada 21. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi. Tie nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks aprēķina un sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un pārvaldīšanas izmaksas.

Lai iepazīstinātu dzīvokļu īpašniekus ar jaunajiem noteikumiem, JNĪP organizēja divus tematiskos seminārus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un par MK noteikumu pielietošanu.

Likums Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju noteic, ka valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Tas nozīmē, ka par savu atsevišķo īpašumu rūpējas katrs īpašnieks, bet par kopīpašuma daļu daudzdzīvokļu mājā jārūpējas visiem īpašniekiem kopā.

Īpašnieki bieži strīdas par mājas privatizāciju, bet tajā pašā laikā nezina vai nevēlas izpildīt galveno likumā noteikto pienākumu – pārņemt māju savā valdījumā un nodrošināt dzīvojamās mājas kvalitatīvu pārvaldīšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Dzīvokļu īpašniekiem jāatceras, ka pirkuma līgumā, kas noslēgts starp privatizācijas komisiju un īpašnieku, ir noteikts dzīvokļa īpašnieka pienākums iesaistīties dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanā.

Seminārā tika izskaidrotas būtiskākās atšķirības, ar kurām turpmāk jārēķinās dzīvokļu īpašnieku valdījumā nepārņemto dzīvojamo māju īpašniekiem.

Jaunajos noteikumos – mājas naudas plūsmas tiek nošķirtas, lai dzīvokļu īpašnieki pārvaldnieka izveidotajā tāmē, atskaitē un remontdarbu gada plānā nepārprotami redzētu līdzekļus, kas iztērēti mājas tehniskās apkopes darbiem, vizuālās apsekošanas darbiem un administratīvajiem izdevumiem, kā arī ieguldījumus mājā veiktajos remontdarbos. Jaunajās tāmēs un atskaitēs ierasto pozīciju vietā pakalpojumi būs sagrupēti atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam.

Saskaņā ar MK noteikumu 14. punktu dzīvokļu īpašnieku kopībai noteiktā termiņā bija jāsasauc kopsapulce ar mērķi pieņemt lēmumu par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem, kuri ietver obligātos pārvaldīšanas izdevumus un maksājumus par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas darbiem. Dzīvokļu īpašnieki nevarēja atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas.

Kopsapulce varēja lemt par citu finanšu avotu vai termiņu, kādā veidot uzkrājumu ieplānotajiem remontdarbiem, piemēram, ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku maksātspēju.

Jaunie noteikumi precizē – ja pārvaldnieks nevar nodrošināt, ka tiek īstenoti dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi, un iesniedz dzīvokļu īpašniekiem attiecīgu pamatojumu, dzīvokļu īpašnieku kopība ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc minētā pamatojuma saņemšanas dienas lemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Līdz MK noteikumu Nr. 408 spēkā stāšanās dienai, JNĪP pārvaldīja 420 dzīvojamās ēkas. 94% no kopējo pārvaldāmo dzīvojamo māju skaita izvēlējušies JNĪP par pārvaldnieku un nodevuši tai pārvaldīšanas tiesības, bet 6% pārvaldīšana tiek veikta pamatojoties uz pašvaldības uzdevumu.

JNĪP speciālisti palīdzēja dzīvokļu īpašniekiem organizēt lēmuma pieņemšanu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un turpmāko pārvaldīšanas formas izvēli. No 81 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki nebija pārņēmuši valdījuma tiesības, 70 māju dzīvokļu īpašnieki (ar vismaz divu trešdaļu pārstāvniecību) pieņēma lēmumu par valdījuma tiesību pārņemšanu no Jelgavas pilsētas pašvaldības un pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar JNĪP un viena māja, pārņemot pārvaldīšanas tiesības, nodeva tās citam pārvaldniekam.

Sākot ar 2018. gada 5. martu, JNĪP organizēs dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, ar mērķi atskaitīties par padarīto 2017. gadā un apspriest 2018. gada ieceres.

Mājas pārvaldnieks atgādina likumā noteikto dzīvokļu īpašnieku pienākumu – piedalīties mājas pārvaldīšanas procesā, tādēļ aicina izrādīt interesi par savu daudzdzīvokļu māju un apmeklēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, izteikt tajā savu viedokli un vēlmes, kas saistītas ar mājas pārvaldīšanu un tās ilgtspējīgu attīstību.

Ar sapulču grafiku var iepazīties dzīvokļu īpašnieku Informatīvajā sistēmā interneta vietnē: www.jnip.lv.

Dzīvokļu īpašnieki, kuri nav Informatīvās sistēmas lietotāji, paziņojumu par sapulces norises vietu, laiku un darba kārtību, kā arī mājas ieņēmumu–izdevumu atskaiti saņems savā pastkastītē. Tas ļaus iedzīvotājiem pirms sapulces tai pienācīgi sagatavoties.

Šī gada kopsapulcēs plānots apspriest šādus darba kārtības jautājumus: 2017. gada darbības pārskats un 2018. gada darba plāns; dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas atskaite par 2017. gadu; energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, to skaitā informācija par pasākumu uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem; līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Kopsapulces tiek organizētas, lai ne tikai sniegtu pārskatu par paveikto darbu, bet arī lai, tiekoties ar dzīvokļu īpašniekiem, kopīgi apspriestu turpmāk nepieciešamos darbus kopīpašuma sakārtošanā un labiekārtošanā. Savukārt daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem sapulce ir iespēja tuvāk iepazīties ar citiem kopīpašniekiem, pieņemt nepieciešamos lēmumus un saņemt profesionāla pārvaldnieka atbildes uz jautājumiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

Joprojām aktuāls jautājums ir līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums noteic, ka līgumu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu slēdz dzīvojamās mājas īpašnieks un attiecīgā pakalpojuma sniedzējs. Dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašnieki (mājā, kura ir sadalīta dzīvokļu īpašumos), pamatojoties uz likumā noteiktā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

Pakalpojumu saņem dzīvojamā māja, tādēļ rēķins par sniegto pakalpojumu tiek sagatavots konkrētajai dzīvojamai mājai. Rēķina sadalīšanu pa dzīvokļu īpašumiem veic paši dzīvokļu īpašnieki vai uztic to veikt pārvaldniekam. Patlaban JNĪP ir noslēgti līgumi par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, liftu apskati un tehnisko apkopi, daļēji – par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī par elektroenerģijas apgādi. JNĪP kopā ar uzņēmumu Jelgavas komunālie pakalpojumi apspriež un izvērtē līguma projektu par sadzīves sauso atkritumu izvešanu. Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem individuāli tiks sniegta informācija par katrā dzīvojamā mājā noslēgtajiem līgumiem vai par nepieciešamību tos slēgt.

Jeļena Baranovska, SIA Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde ēku ekspluatācijas daļas vadītāja

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!