Viss kas jāzin par savu māju!

Atcerēsimies vienkāršas lietas! Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 21 jūnijs 2012 12:22

Ikviena dzīvokļa īpašnieka, nomnieka un īrnieka pienākums ir rūpēties par mājas ugunsdrošību un nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt uguns izplatīšanos. Ievērosim un pildīsim Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības!

Jūsu mājā vajadzīgs postenis

Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvojošos dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, BUB biedrus, aktīvistus un biedrības darbības atbalstītājus izveidot savā mājā BUB aktīvistu posteni. Tam pietiktu ar trim līdz pieciem cilvēkiem, kuri varētu informēt visus mājā dzīvojošos par ugunsdrošības noteikumiem, kas jāievēro dzīvoklī un koplietošanas telpās (bēniņi, kāpņu telpa, pagrabs, garāža).

Noteikumi, kurus mēs bieži aizmirstam

Jebkuras mājas iedzīvotājiem sevišķa uzmanība jāpievērš elektroenerģijas un gāzes pareizai lietošanai:

■ nelietot apgaismes ierīces ar atklātu uguni;

■ neizmantot telpu apsildei jebkādas atklātā tipa apsildes ierīces, iekārtas, priekšmetus;

■ neglabāt dzīvokļos vairāk par 20 litriem ugunsnedroša šķidruma;

■ nebojāt avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīklus, apgaismes ķermeņus;

■ neizmantot elektroiekārtas, kas nav aprīkotas ar aizsargierīcēm pret īssavienojumiem un pārslodzi, strāvas noplūdi un citiem ekspluatācijas režīma pārkāpumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku;

■ neizmantot bojātas un nestandarta elektroierīces;

■ nelietot nekalibrētus ieliktņus un paštaisītus drošinātājus, vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, nesavienot tādā veidā, ka var radīt bīstamas pārejas pretestību;

■ neatstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtus elektrosildītājus, ja tas nav paredzēts ražotāja tehniskajos noteikumos;

■ ūdens sildīšanas un apkures gāzes ierīču sadegšanas produktus ievadīt atsevišķā dūmkanālā, kas jātīra divas reizes gadā (šis darbs jāveic sertificētam skursteņslaucītājam);

■ nepieļaut mazgadīgu bērnu darbību pie gāzes iekārtām;

■ gāzes noplūdes gadījumā nekavējoties zvanīt pa tālruni 114 vai 112.

Kā izvairīties no aizdegšanās?

Iedzīvotāju pienākumi:

■ nebojāt dzīvojamās mājas ieejas/ izejas durvis;

■ nesmēķēt visu kāpņu garumā;

■ nebojāt lifta pacelšanas/nolaišanas iekārtas;

■ nebojāt atkritumu vadu lūkas, turēt tās aizvērtas, neizmest tajās izsmēķus;

■ neierīkot dzīvojamās un kāpņu telpās, evakuācijas ceļos degtspējīgu materiālu noliktavas, darbnīcas;

■ neglabāt uz balkoniem un lodžijām degošus priekšmetus (mēbeles, tara, papīra izstrādājumi utt.), īpaši viegli uzliesmojošus šķidrumus;

■ nemest izsmēķus pāri balkona vai lodžijas margām;

■ neaizmūrēt, neaizkraut, neaizslēgt evakuācijas pārejas balkonos (lodžijās) no stāva uz stāvu;

■ turēt lietošanas gatavībā kāpnes izejai uz jumta;

■ nelietot tehniskajos stāvos (pagrabos, bēniņos, evakuācijas kāpnēs) atklātu uguni apgaismei, kā arī neļaut tajos bez vajadzības atrasties bērniem.

Iedzīvotājiem jāzina:

■ visas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (upes, ezeri, dīķi, mākslīgās ūdens tvertnes, ugunsdzēsības hidranti utt.), kas atrodas ne tālāk par 200 metriem no dzīvojamās mājas;

■ visas iespējamās glābšanās izejas no dzīvokļa.

Tāpat jāatceras, ka ugunsgrēka un tā izplatīšanās laikā vispirms jāglābj bērni un cilvēki ar invaliditātes pazīmēm, slimie un cilvēki, kas paši nespēj iziet no apdraudējuma vietas.

Kā rīkoties ugunsgrēka laikā?

Katram jāzina, kā rīkoties ugunsgrēka un evakuācijas gadījumos:

■ ugunsgrēka gadījumā nekavējoties zvanīt pa tālruni 112;

■ izmantot visus pa rokai esošos ugunsdzēsības līdzekļus;

■ pārvietot visas pie mājas stāvošās automašīnas, atbrīvojot ceļu ugunsdzēsības mašīnām;

■ neizmantot evakuācijai liftu;

■ ierodoties ugunsdzēsības dienesta vienībai, ziņot par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka vietā, kā arī informēt pat to, kas un kādi bīstami materiāli deg;

■ pilnīgi un bez ierunām pakļauties ugunsgrēka dzēšanas vadītājam un rīkoties tikai pēc viņa norādēm.

Tikai kopīga rīcība, ikviena iedzīvotāja atbildīga attieksme pret savu un kopējo īpašumu, savstarpēja sapratne un ugunsdrošības normu bezierunu ievērošana pasargās jūsu dzīvojamo māju no ugunsgrēka!

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!